Jesteś tutaj

Strona główna » Struktura organizacji » Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący


Grzegorz Łapeta
oskais@onet.eu

Wiceprzewodniczący


Ryszard Gadziński
ckkgadzinski@interia.pl

Sekretarz


Henryk Pantkowski
janusz.pantkowski@wp.pl

Komisja Rewizyjna - dokumenty publiczne

 

Zakres pracy Komisji Rewizyjnej określają stosowne zapisy Statutu PFSSK. Przyjętego przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszeń.

§1

Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Federacji powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§2.

1.Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 4 letni okres kadencji/do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej/ i składa się od 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają  ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza

1.Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach PFSSK.

§3.

1.Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej.

2.Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może     uczestniczyć z głosem Doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§4.

Komisja ma prawo żądania od członków i władz PFSSK pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 5.

 

1.Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

§6

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej wybranej przez Walne Zebranie Członków.

§7.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

1.Przeprowwadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej PFSSK z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami stautu i uchwał władz, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego.