Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: November 2018

20 lat PFSSK z perspektywy Krzysztofa Szymańskiego Prezesa w latach 2006-2014

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.11.18

Nasza Federacja po 20-tu latach działalności

O świetności Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców niech świadczą uroczystości  jubileuszowe obchodzone w dniu 16 listopada 2018 r. w Jachrance, oraz obecność i wypowiedzi gości  w nich uczestniczących.

Jubileusz odbył się pod hasłem „Integracja środowiska drogą do poprawy autorytetu zawodu Instruktora Nauki Jazdy”.

Czytaj więcej

Listy gratulacyjne na 20-lecie PFSSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.11.18

W czasie uroczystości jubileuszowych, oraz tuż przed nimi, na ręce Prezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa przekazano liczne listy gratulacyjne zawiązane z 20-leciem Federacji.

Za wszystkie miłe słowa doceniające pracę Federacji w czasie tych 20 lat oraz za życzenia na przyszłość serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 

Zarząd PFSSK

Hasło na 20-lecie PFSSK – Integracja środowiska drogą do poprawy autorytetu zawodu Instruktora Nauki Jazdy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.11.18

Apel Zarządu PFSSK – Jachranka  16.11.2018 r.

Świat, w którym żyjemy  staje się globalną wioską, ale paradoksalnie  ludzie coraz bardziej oddalają się od siebie i co raz trudniej im się porozumieć. Niestety ten paradoks dotyczy także  organizacji  skupiających  przedstawicieli środowiska szkoleniowego w Polsce, które zamiast jednoczyć się we wspólnych działaniach, często rozgrywają solowe partie.

Apelując o zintegrowanie naszych wysiłków, w najmniejszym stopniu nie odbieramy im prawa do autonomicznych strategii. Każda z tych organizacji ma swoją specyfikę, koloryt i taktykę, ale brak współdziałania między nimi osłabia pozycję polskiego środowiska szkoleniowego, a przecież przed nami jeszcze wiele nowych i trudnych wyzwań.

Próbą takiej integracji było powołanie do życia, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, która zrzeszając regionalne organizacje szkolenia kierowców, stwarzała możliwość mówienia w najistotniejszych sprawach jednym, a przez to skutecznym głosem. Oceniając minione 20 lat działania PFSSK trzeba stwierdzić, że ma ona swoje sukcesy w reprezentowaniu środowiska i jego integracji, ale ma również niepowodzenia.

Dzisiaj środowisku potrzebna jest sprawna i merytoryczna, ponad podziałami, współpraca całego środowiska. Współpraca organizacji, ale również tych przedstawicieli zawodu, którzy nie odnajdują się lub są zniechęceni do działania w zinstytucjonalizowanych strukturach.

Wszyscy doświadczamy zbyt małego, pokusilibyśmy się o stwierdzenie – braku poszanowania dla naszego zawodu, zarówno ze strony  władz jak i społeczeństwa. Doświadczamy również, czego potwierdzeniem są wpisy na forach internetowych, braku wzajemnego szacunku wewnątrz samego środowiska. Prawdopodobnie część z tych wpisów pochodzi od osób spoza otoczenia, ale nie zmienia to faktu o podważaniu opinii i ośmieszaniu branży. Trzeba pamiętać, że wszystkie publikacje ( w tym na forach internetowych) analizują także  doradcy decydentów i na ich podstawie wyciągają wnioski. Od zwiększenia wzajemnego poszanowania musimy zacząć. Jedyną drogą w tym kierunku wydaje się być integracja środowiska, bo choć funkcjonujemy w różnych częściach kraju, w odmiennych warunkach, przy różnej wielkości i zamożności ośrodków szkolenia, dotykają nas podobne problemy. Niestety są wśród nas osoby które stojąc z boku, krytykują podejmowane działania reprezentantów środowiska szkoleniowego za słabe, ich zdaniem, osiągnięcia ale chętnie z wypracowanych pozytywnych zmian korzystające. Potrzeba nam oddolnej inicjatywy, nowych pomysłów, świeżości spojrzenia młodych szkoleniowców i dobrej woli pokonania uprzedzeń podgrzewanych przez to, iż działamy na rynku w warunkach konkurencyjności.

Liczymy na inicjatywę i angażowanie się we współpracę młodych.

Uroczystość dzisiejszego  jubileuszu PFSSK, jest okazją do podsumowania osiągnięć Federacji w ciągu minionych 20 lat, oraz okazją do podziękowań dla tych, którzy poprzez swoją działalność zawodową i społeczną dobrze przysłużyli się środowisku szkoleniowemu i całemu społeczeństwu. Patrząc na to co za nami, chcemy jednak skierować wzrok ku przyszłości i w młodych przedstawicielach naszego zawodu oraz ich punkcie widzenia na sposoby rozwiązywania problemów szkoleniowców, upatrujemy dobrej kontynuacji tego, co dla  integracji środowiska, stało się podstawą utworzenia Federacji.

Pod  tym  sztandarem  chcielibyśmy  gromadzić  wszystkich  szkoleniowców  którym  na  sercu  leży  szeroko  rozumiane  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego.  To  nie  jest  sztandar  tylko PFSSK,  chcemy  by  był  to  „ Sztandar  wszystkich  instruktorów  i  wykładowców  w  Polsce ”

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń

Krzysztof  Bandos  prezes

Jan  Szumiał  v-ce prezes

Jan  Szymczak  v-ce prezes

Stefan  Rząńca  sekretarz

Marek  Stasiak  skarbnik

Uroczystość XX-lecia PFSSK – 16 listopada 2018 Wola Kiełpińska – Jachranka

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.11.18

Uroczystości XX-lecia PFSSk odbyły się 16 listopada 2018 w Woli Kiełpińskiej i Jachrance koło Warszawy.

Czytaj więcej

Refleksje i życzenia Prezesa PIGOSK na XX-lecie PFSSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

15.11.18

Zbliżające się obchody dwudziestolecia  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców stawiają mi przed oczami początki funkcjonowania organizacji w naszym środowisku.

Czytaj więcej

Warszawskie Stowarzyszenie dba o wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych członków – oczekujemy na informacje prezentujące inicjatywy Stowarzyszeń ze wszystkich regionów Polski.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

15.11.18

W dniach 12-13 listopada odbyła się kolejna sesja szkoleniowo-integracyjna SOSK Warszawa, tego roku w Lublinie.

Pierwszego dnia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Lublin uczestnicy sesji odbyli zajęcia doskonalenia techniki jazdy,  o odmiennym typie do zeszłorocznych zajęć mających miejsce ODTJ w Toruniu.

W ubiegłorocznych zajęciach głównym celem było doskonalenie techniki jazdy w różnych warunki od strony kierowcy, tegoroczne nakierowane były na rolę instruktora nauki jazdy w kształceniu przyszłych uczestnikach ruchu drogowego, właściwych zachowań na drodze z wykorzystaniem systemów bezpieczeństwa montowanych   w samochodach i ich rangi. Kolacja (bezalkoholowa) była okazją do wymiany poglądów i dyskusji na tematy drążące środowisko szkoleniowe.

Sprzyjającą pogodę część uczestników wykorzystała na spacer po lubelskiej starówce oświetlonej barwami narodowymi.

Drugiego dnia odbyło się zebranie członków stowarzyszenia poświęcone omówieniu projektu ustawy mającej na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie podjęto decyzję o powołaniu

Zespołu Samokształceniowego Instruktorów Nauki Jazdy.

 Omówiono cele i zakres działań zespołu oraz częstotliwość spotkań członków stowarzyszenia w ramach tego zespołu. Powołano kolegium programowe przygotowujące tematykę poszczególnych paneli.

W skład jego weszły następujące osoby: Bogusław Sarna, Jarosław Błachnio, Marzena Franiewska, Edyta Jasińska-Beń, Piotr Rucki, Adam Wysocki, koordynator- Jan Szumiał. Większością głosów ustalono, że spotkania będą odbywać się co trzy miesiące, a miejscami spotkań będą siedziby poszczególnych ośrodków, za każdym razem innego, a udział w nich będą mogły brać osoby spoza SOSK Warszawa.

Dobrym sygnałem i zachętą do organizacji następnych, tego typu sesji jest fakt rosnącego zainteresowania i zwiększania się ilości osób biorących w nich udział.

 

 

Cele Zespołu Samokształceniowego Instruktorów Nauki Jazdy

 

  • Wspieranie ustawicznego kształcenia i rozwoju osobistego instruktorów.
  • Doskonalenie warsztatu pracy instruktorów poprzez samokształcenie i wymianę doświadczeń.
  • Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości szkolenia przyszłych kierowców poprzez :

– zdobywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w czasie

zajęć organizowanych przez zespół,

– konfrontację wiedzy z praktyką, wybór najlepszych rozwiązań

metodycznych,

– wykorzystanie wypracowanych metod i form w codziennej pracy,

– wypracowanie własnych sposobów pracy z osobą szkoloną

– kształtowanie umiejętności pracy w zespole, dzielenia się wiedzą,

odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,

– integracja i aktywizacja środowiska instruktorów

– współpraca w zakresie wzmacniania pozycji instruktora nauki jazdy oraz rangi  jego pracy we wzmacnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego

– zapoznawanie się z najnowszymi normami  prawnymi w ruchu

drogowym

– współpraca z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami i

firmami działającymi w obszarze edukacji przyszłych kierowców.

 

 

Oferta szkoleniowa PIGOSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

07.11.18

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracującej z nami Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Czytaj więcej