Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: March 2019

Życzliwe uwagi dla grupy inicjatywnej utworzenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

18.03.19

Podstawę do funkcjonowania stowarzyszeń jak i samorządów zawodowych stanowią artykuły Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Cele działania zarówno stowarzyszeń zrzeszających reprezentantów wybranego zawodu (Art. 12) jak i samorządów zawodowych(Art. 17) w wielu punktach są zbieżne. Poniżej dla porównania przedstawiamy wybrane zadania  samorządu rzeczników patentowych i jednego ze stowarzyszeń zrzeszonych w PFSSK. Przedstawione cele wybranego samorządu pojawiają się, odmiennie zredagowane, ale stanowiące taką samą podstawę działania, we wszystkich ustawach powołujących samorządy zawodowe.

Z ustawy o rzecznikach patentowych Ze statutu jednego ze stowarzyszeń szkół kierowców
 •  podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowe
 •  reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych,
 •  sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów
 • doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów,
 • doskonalenie procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
 • reprezentowanie środowiska OSK na forum ogólnokrajowym
 • ochrona interesów  członków stowarzyszenia
 • kształtowanie pożądanych postaw etycznych instruktorów nauki jazdy
 • organizowanie szkoleń członków stowarzyszenia

Przedstawione powyżej cele mimo że zbliżone, to realizowane są jednak na innej podstawie prawnej i na innych zasadach. Stowarzyszenia działają na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach po zarejestrowaniu w KRS, natomiast samorządy zawodowe powoływane są na mocy ustawy dla osób wykonujących konkretny zawód zaufania publicznego.

Podstawową różnicą jest DOBROWOLNOŚĆ przynależności do stowarzyszeń i PRZYMUS przynależności KAŻDEGO wykonującego dany zawód do konkretnego samorządu zawodowego. Przymus ten wynikająca z faktu, iż samorząd ma uprawnienia do dopuszczenia do wykonywania zawodu, po spełnieniu ściśle określonych wymagań, i prowadzi rejestr osób wykonujących dany zawód. Władza samorządu nad swoimi członkami, daje im możliwość nakładania kar dyscyplinarnych. Posłużmy się znowu przykładem ustawy  o powołaniu samorządu rzeczników patentowych,  która przewiduje następujące kary::

„1)upomnienie,

2) nagana z ostrzeżeniem,

3) kara pieniężna nie niższa od 10-krotności i nie wyższa od 50-krotności miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej w dacie orzeczenia dyscyplinarnego,

4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, Dziennik Ustaw Nr 49 — 3345 — Poz. 509

5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego, a w stosunku do aplikantów — wydalenie z aplikacji.”

Kolejną różnicę stanowi  wysokość składek członkowskich. W przypadku stowarzyszeń są to niewielkie kwoty ze względu na społeczny charakter pracy zarządu i członków stowarzyszenia. Funkcjonowanie samorządu zawodowego generuje zdecydowanie większe koszty związane z prowadzeniem ewidencji członków, organizowaniem szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, kosztów utrzymania siedzib: krajowej i regionalnych, oraz inne koszty administracyjne, co wpływa na znacznie wyższe składki miesięczne, wnoszone przez członków samorządu. Wszystkie samorządy zawodowe działają na poziomie krajowym i regionalnym, tworząc właściwe izby regionalne, podczas gdy stowarzyszenia najczęściej działają na poziomie lokalno-regionalnym, ewentualnie współpracując w federacjach. Stowarzyszenia są bowiem organizacjami społecznymi powoływanymi oddolnie z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru działania, samorządy zaś są instytucjami ogólnokrajowymi ujednolicającymi zasady wykonywania danego zawodu. Stowarzyszenia działając w strukturach ogólnopolskich federacji i izb gospodarczych dbają o zmiany w prawie podnoszące  jakość pracy i efektów szkolenia całego środowiska i poprawy bezpieczeństwa, nie tylko w ruchu drogowym.

Wspomniane władztwo samorządu nad swoimi członkami powoduje spory pomiędzy władzami samorządu a osobami nie zgadzającymi się z karami, których odwołania rozstrzyga kolejno: Sąd Dyscyplinarny, Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny a ostatecznie Sąd Najwyższy.

Duża władza samorządu, wynikająca z nadanego przez Konstytucję zadania sprawowania przez samorząd pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, generuje pytania i wątpliwości co do osób pełniących różne funkcje i wiąże się z zaufaniem wobec ich działań.

Polski socjolog Piotr Sztompka wyjaśnia, że „zaufanie i nieufność to swoiste zakłady na temat przyszłych, niepewnych działań innych ludzi, a wśród różnych rodzajów zaufania wyróżnia między innymi tzw. pozycyjne (do określonych ról społecznych, zawodów, stanowisk)”. Tylko dzięki zaufaniu możliwe jest budowanie trwałych relacji społecznych i samoorganizacja obywateli. Korzyści z zaufania jest bardzo wiele. Niestety według badań z lat 2005-2006 i 2010 Polacy wciąż należą do społeczeństw o najniższym poziomie zaufania społecznego. Charakterystyczną cechą Polski jest niski poziom dwóch wymiarów zaufania społecznego, mianowicie zgeneralizowanego zaufania do innych ludzi oraz zaufania do instytucji życia politycznego, wysoki zaś poziom utrzymuje zaufanie w sferze prywatnej, czyli między ludźmi, których łączy pokrewieństwo, znajomość, wspólna praca, sąsiedztwo W przypadku społeczeństwa polskiego dziedzictwo historyczne znacząco wpływa na poziom zaufania społecznego. Negatywne doświadczenia Polaków skłaniają ich przede wszystkim do pesymizmu i podejrzliwości. To, czego doświadczyliśmy i doświadczamy, stanowi  pewien rodzaj traum społecznych i kulturowych, które bez wątpienia przyczyniły się do syndromu braku zaufania. Czy w ostatnich latach można powiedzieć o wzroście, czy spadku tego zaufania w stosunku do różnych instytucji, w porównaniu do wyników badań ze wskazanych lat?

Działając od lat w stowarzyszeniach mamy świadomość jaki wpływ  na  poprawę „klimatu” zaufania może mieć  przejrzystość organizacji społecznych i ich działań. Dlatego mając na względzie korzyści płynące z zaufania społecznego, należy starać się eliminować podejrzliwość poprzez transparentność działań i promować kulturę zaufania.

Proponujemy, aby tak ważnej dla całego środowiska szkoleniowego kolejnej PRÓBIE powołania do życia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów towarzyszyło tzw. zaufanie aktywne, będące mechanizmem solidarności społecznej opartym  na monitorowaniu uczciwości  osoby i grup deklarujących działanie na rzecz całego środowiska w sposób otwarty i ciągły. Zaufanie aktywne musi być odnawiane, zakładać otwartość, możliwość wykorzystywania nowych informacji oraz publiczną śmiałość. Zastępuje ono uległość dwustronnymi negocjacjami, a jego praktykowanie jest istotne dla zmniejszenia wątpliwości i nieufności.

Dlatego publicznie kierujemy życzliwe uwagi do tzw. grupy „nieobojętnych inicjatorów” powołania samorządu zawodowego odwołując się do tzw. mapy „Od inicjatywy do ustawy”.

 1. Sugerujemy prowadzenie tzw. Konsultacji wewnętrznych po każdym z etapów prac nad ustawą, czyli tzw. Wnioskach eksperckich i Konsultacjach zewnętrznych. Celem jest porównanie aktualnie proponowanych rozwiązań z tymi , które wypracowano w PFSSK i współpracujących organizacjach społecznych środowiska osk.

 

 1. Opierając się na długoletnim doświadczeniu pracy dla środowiska, myślimy że ważnym i uczciwym będzie uświadamianie środowiskom, których dotyczy inicjatywa „nieobojętnych”, iż prace nad ustawą oraz przepisami wykonawczymi (bez których jak w przypadku psychologów, ustawa o powołaniu samorządu jest martwa) to proces długotrwały(wieloletni). Historia wysiłków przedstawicieli innych grup zawodowych w tworzeniu samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem trudności na jakie napotkali geodeci i kartografowie oraz ratownicy medyczni, ewidentnie dowodzi realności w/w tezy.

 

 1. Pozyskiwanie wsparcia dla samorządu powinno być oparte na realnym przedstawianiu aktualnej społecznej oceny naszych zawodów i czekających środowisko trudnych zadaniach rozciągniętych w długim czasie tworzenia samorządu, oraz studzeniu nadmiernego optymizmu, aby w przypadku nie zrealizowania tej „idei”, nie pogłębiła się niechęć do wspólnego obywatelskiego działania i nie pogłębiło się zjawisko nieufności wobec wszelkich bardziej realnych inicjatyw w środowisku

4. Zachęcamy do tworzenia klimatu zrozumienia, poszanowania i doceniania wieloletnich wysiłków przedstawicieli naszych środowisk, zrzeszonych w różnych organizacjach, na rzecz poprawy warunków i jakości pracy instruktorów oraz egzaminatorów. Taka postawa może służyć budowaniu wiarygodnej etyki zawodowej, a przez to wzmocnieniu społecznego uznania dla naszych zawodów, niezbędnego w przypadku zawodów zaufania publicznego.

 

Zarząd PFSSK, po konsultacji z prezesami PIGOSK i OIGOSK

 

Na podstawie:

1.Danuta Miłaszewicz – Zaufanie jako wartość społeczna”

 1. Monika Mularska-Kucharek – „ Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w Województwie Łódzkim”

 

 

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ – uzupełnienie do części 5

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

11.03.19

Dotyczy propozycji nakładania kar finansowych na przedsiębiorcę prowadzącego osk… z marca 2015

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ-zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska osk (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) część 5

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.03.19

25 maja 2015 r. na kolejnym spotkaniu (poprzedzonym spotkaniem 07.05.2015 z przedstawicielami PFSSK) w gabinecie Sekretarza Stanu MIiR Minister Zbigniew Rynasiewicz zaakceptował przygotowany przez stronę społeczną projekt ustawy o zmianie uokp, który wprowadza do ustawy ceny max za 1 h szkolenia oraz upoważnia ministra właściwego ds. transportu do określenia rozporządzeniem ceny min. za 1 h szkolenia a także zwiększa wymagania wobec przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w zakresie niezbędnej infrastruktury.
Minister Rynasiewicz obiecał, że opinię do ww. projektu ustawy niezwłocznie przekaże przewodniczącemu Sejmowej Komisji Infrastruktury posłowi Stanisławowi Żmijanowi.
Podkreślić należy, że pozytywną opinię resortu do ww. projektu ustawy o zmianie uokp minister Rynasiewicz uzależnił od zgody strony społecznej na zwiększenie wymogów dla OSK.
Uprawnione, kompetentne organy współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK (LOK; PFSSK; PIGOSK i OIGOSK) uznały, że dla osiągnięcia strategicznego celu jakim niewątpliwie jest usankcjonowanie w systemie prawnym ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia warto zgodzić się na obostrzenia wyszczególnione w projekcie ustawy
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/320-2015-03-
05-wspolna-opinia-wspolpr-org-spol-srod-osk-nt-propozycji-mir-stosowania-kar-finansowych-dla-osk

28 maja 2015 r. Zbigniwe Rynasiewicz wiceminister MIiR podał się do dymisji
1 czerwca 2015 r. Paweł Olszewski objął stanowiska Sekretarza Stanu w MIiR
Kolejne zaskakujące zmiany personalno–organizacyjne w resorcie właściwym ds. transportu spowodowały istotne spowolnienie rozpoczęcia procedury legislacyjnej projektu ustawy o zmianie uokp celem ustanowienia ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia!
6 lipca 2015 r.na kolejnym spotkaniu w MIiR dyr Twardowski poinformował, że stosownie do uzgodnień wypracowanych na spotkaniu 25 maja br. przesłał projekt ustawy o zm uokp ws. ceny mim. za 1h szkolenia do posła St. Żmijana przewodniczącego sejmowej Komisji INF. Komisja INF dotąd nie zwróciła sie z prośbą o opinię Resortu Transportu w przedmiocie ww. projektu ustawy.
W trakcie 2-godzinnej szczerej i wielowątkowej (momentami emocjonalnej) dyskusji poruszono wiele palących problemów środowiska OSK. Generalna konkluzja: upływająca kadencja Organów Władz Państwowych i zbliżające się jesienne wybory parlamentarne nie sprzyjają inicjatywom zmian regulacji prawnych dotyczących sytuacji środowiska OSK.
W dalszej części dyr Twardowski poinformował, że departament akceptuje większość propozycji, uwag do projektu rozporządzenia ws. egzaminowania zgłoszonych przez współpracujące organizacje społeczne środowiska OSK.
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolna_opinia_projekt_rozporzMIRegzaminowanie20150612.pdf

Po wyborach 25 października 2015 r. władzę wykonawczą przejmuje PIS.

W dniu 5 stycznia 2016 r. w siedzibie MIiB odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko OSK z Podsekretarzem Stanu panem Jerzym Szmitem odpowiedzialnym w Resorcie za problematykę transportu drogowego. Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:
Grzegorz Jarząbek – prezes LOK
Krzysztof Bandos – prezes PFSSK
Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
Roman Stencel – prezes OIGOSK
Podczas spotkania omawiano problemy nurtujące środowisko OSK i podkreślano potrzebę pilnych i strategicznych zmian regulacji prawnych w obszarach szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o prawo jazdy. Sygnalizowaliśmy także potrzebę zmian odnośnie roli egzaminatora oraz metodyki i kryteriów oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy. Prezesi ww. współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK ustalili oraz poinformowali min. Szmita, że 29 stycznia 2016 r. w Piastowie spotkają się statutowi reprezentanci ww. organizacji celem wyartykułowania postulatów środowiskowych odnośnie wzmiankowanych wyżej zmian regulacji prawnych, które po zredagowaniu zostaną przedstawione Departamentowi Transportu Drogowego MIB. Pan min. Jerzy Szmit nawiązując do wzmiankowanej w dyskusji konstruktywnej współpracy oraz wsparcia postulatów strony społecznej podczas procedowania uokp (wtedy w roli opozycji) – zadeklarował kontynuację współpracy ze zorganizowanymi reprezentacjami
społecznymi środowiska OSK.

W dniu 2 marca 2016 r. w siedzibie MIiB odbyło się awizowane kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko OSK z odpowiedzialnym w resorcie za problematykę transportu drogowego Podsekretarzem Stanu panem Jerzym Szmitem któremu towarzyszyli: asystent p. Paweł Czemiel i p. Hanna Kowalska – naczelnik.
Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:
Grzegorz Jarząbek – prezes LOK
Jarosław Jarzyński – prezes LOK
Krzysztof Bandos – prezes PFSSK
Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
Wojciech Góra – wiceprezes PIGOSK
Roman Stencel – prezes OIGOSK
Piotr Berent – wiceprezes OIGOSK
Na wstępie strona społeczna wyartykułowała zagrożenia wynikające z braku rozporządzenia ws. szkolenia oraz rozżalenie z powodu nie uwzględnienia wielu postulatów środowiska OSK w opublikowanych rozporządzeniach oraz w projekcie rozporządzenia ws. szkolenia publikowanym na witrynie Rządowego Centrum Legislacji /RCL/ https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282150
Kategorycznie domagaliśmy sie również zachowania co najmniej 14-dniowego terminu na zgłoszenie uwag w ramach konsultacji społecznych projektów rozporządzeń. Apelowaliśmy również aby Rząd egzekwował od RCL publikowanie informacji w „zakładkach” procedury legislacyjnej:
– Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych.
– Odniesienie się wnioskodawcy do uwag.
W dalszej kolejności prezentowano najistotniejsze problemy dotyczące szkolenia i egzaminowania
kandydatów na kierowców.
Wiceminister Jerzy Szmit w obszernej wypowiedzi poinformował, że z uwagi na presję czasową oraz aktualną lukę prawną priorytetem jest jak najwcześniejsze opublikowanie i wejście rozporządzenia w życie. Dzisiaj rozporządzenie podpisze ostatni z trzech ministrów (MIB; MSWiA; MON), więc prawdopodobnie rozporządzenie zostanie opublikowane w dniach 3 – 4 marca br. Dlatego zabrakło czasu na pogłębione analizy przedłożonych postulatów strony społecznej. Nadmienił, że rozporządzenia będą wkrótce nowelizowane celem dostosowania ich treści do wymogów CEPIK2. Pani Kowalska wskazała, że Min. Cyfryzacji p. Anna Streżyńska zobligowała ministrów do
przedstawienia projektów rozporządzeń w terminie najpóźniej do 10 kwietnia 2016 r! Wobec czego min. Szmit zadeklarował, że następne spotkanie powinno odbyć się w terminie 7 – 10 dni i mieć charakter roboczy z udziałem urzędników i nowego dyr. DTD p. Bogdana Oleksiaka
W dniu 17 marca 2016 r. odbyło się awizowane kolejne, tym razem robocze spotkanie przedstawicieli współpracujących organizacji reprezentujących środowisko osk z dyr. DTD p. Bogdanem Oleksiakiem któremu towarzyszyli: p. Tomasz Piętka (gł. specjalista) i p. Hanna Kowalska (naczelnik).
Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:
Grzegorz Jarząbek – prezes LOK
Adam Świderski – LOK
Krzysztof Bandos – prezes PFSSK
Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
Wojciech Góra – sekretarz PIGOSK
Roman Stencel – prezes OIGOSK
Piotr Berent – wiceprezes OIGOSK
Na wstępie dyr Oleksiak zaapelował aby dyskusję skoncentrować na zagadnieniach zmian systemowych.Po wstępnych wypowiedziach prezesów poszczególnych organizacji społecznych środowiska OSK dyr Oleksiak oświadczył, że postulat strony społecznej dotyczący uniezależnienia egzaminatorów od dyr. WORD np. poprzez zatrudnianie ich przez wojewodę jest zasadny i DTD będzie prowadzić prace nad zrealizowaniem tego postulatu! Prezes Bandos oświadczył, że deklaracja dyrektora w omawianym zakresie jest przełomową, wpisującą się w katalog postulowanych koniecznych zmian systemowych, na którą środowisko oczekuje od 18 lat!!! (2016 – 1998) Następnie szczegółowo omawiano najistotniejsze postulaty zgłoszone przez reprezentowaną na spotkaniu stronę społeczną. Po wielowątkowej dyskusji oraz rozważeniu prezentowanej argumentacji – zdecydowaną większość postulatów DTD MIB zaakceptował.

19 września 2016 r. odbyły sie inauguracyjne obrady 11 członków zespołu doradczego DTD MIB – powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016 r.
Stosownie do ww. zarządzenia, cyt. § 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627) w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy;
2) opracowywanie propozycji zmian do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i aktów wykonawczych do niej;
3) opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podniesienia jakości szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy;
4) systematyczna ocena skuteczności obowiązujących przepisów prawnych w obszarze szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy i w razie potrzeby opracowywanie propozycji zmian do tych przepisów;
5) opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych dotyczących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy;
6) opiniowanie dokumentów dotyczących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych. Efektem obrad jest ustalenie szczegółowego zakresu, tematyki i terminu kolejnych obrad zaplanowanych za 3 tyg.

Terminarz spotkań zespołu doradczego DTD MIB – powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016 r.
1 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 19.09.2016
2 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 10.10.2016
3 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 24.10.2016
4 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 21.11.2016
5 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 13.12.2016
6 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 16.01.2017
7 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 23.01.2017
8 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 31.01.2017
9 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 07.02.2017
10 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 22.02.2017
11 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 07.03.2017
12 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 22.03.2017
13 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 11.04.2017
14 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 17.05.2017
15 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 15.11.2017
16 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MI 28.05.2018
17 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MI 17.12.2018

Efektem prac ww. zespołu doradczego jest projekt ustawy o zmianie uokp i niektórych innych ustaw, który aktualnie został zaopiniowany przez Centrum Analiz Strategicznych Rządu RP.

Opracował Roman Stencel, 27 grudnia 2018 r.

 

Wsparcie Senatorów RP dla idei ustanowienia Dnia Instruktora Nauki Jazdy 7 SIERPNIA

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

08.03.19

Informujemy, iż dwóch Senatorów RP odpowiedziało na nasze pismo i wyraziło swoje poparcie dla idei ustanowienia na terytorium PR Dnia Instruktora Nauki Jazdy obchodzonego 8 sierpnia. Pan Senator Jerzy Wcisła skierował maila, a Pan Senator Aleksander Bobko pismo do Prezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa, wyrażając swoją chęć wspierania prac Senatu nad ustanowieniem naszego święta. Za zainteresowanie naszą inicjatywą, w imieniu całego środowiska, dziękujemy.

Zarząd PFSSK

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ-zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska osk (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) część 4

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.03.19

Obrady Zespołu Roboczego MTBiGM:
1. 18 marca 2013 r.
2. 20 marca 2013 r.
3. 25 marca 2013 r.
4. 16 kwietnia 2013 r.
5. 17 maja 2013 r.
6. 7 czerwca 2013 r.
7. 20 czerwca 2013 r. efektem prac zespołu roboczego jest projekt ustawy o zmianie uokp, który w dniu 20 czerwca 2013 r. w obecności dyr. Bogdanowicza wręczono posł. Stanisławowi Żmijanowi przewodniczącemu Sejmowej Komisji INF

Zmiany personalne w MTBiGM:
14 czerwca 2013 r. – odwołanie Tadeusza Jarmuziweicza z funkcji wiceministra

14 lipca 2013 r. – dotychczasowy zastepca dyrektora objął funkcję p.o. dyrektora DTD MTBiGM
15 lipca 2013 r. – odwołanie Andrzeja Bogdanowicza z funkcji Dyrektora DTD MTBiGM
19 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. Zbigniew Rynasiewicz pełnił funkcję Sekretarza Stanu w MTBiGM
28 listopada 2013 r. na Sekretarza Stanu w MIiR i pełnomocnika Rządu ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową powołano Zbigniewa Rynasiewicza
27 listopada 2013 r. Elżbieta Bieńkowska została zaprzysiężona na Stanowisko wicepremiera i Ministra MIiR
Niewątpliwie te „głębokie” i niekiedy zaskakujące zmiany personalno–organizacyjne w resorcie właściwym ds. transportu spowodowały istotne spowolnienie rozpoczęcia procedury legislacyjnej projektu z 20.06.2013 r. zmian uokp wypracowanego przez zespół roboczy z MITBiGM

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. (środa), w sali nr 22 (bud. G), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8. Początek posiedzenia o godz. 13.00.
Porządek dzienny: Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957).
Przewodniczący Podkomisji /-/ Leszek Aleksandrzak
Procedowanie ustawy o zm. uokp druk 1957
1) 12 grudnia 2013 r.
2) 09 stycznia 2014 r.
3) 23 stycznia 2014 r.
4) 29 stycznia 2014 r. MIR
5) 19 luty 2014 r.
6) 12 marca 2014 r.
7) 09 kwietnia 2014 r. INF
8) 06 maja 2014 r. INF
9) 29 maja 2014 r. Senat
10) 26 czerwca 2014 r. – uchwalenie ustawy przez Sejm
14 lipca 2013 r. – dotychczasowy zastępca dyrektora objął funkcję p.o. dyrektora DTD MTBiGM
15 lipca 2013 r. – odwołanie Andrzeja Bogdanowicza z funkcji Dyrektora DTD MTBiGM
19 czerca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. Zbigniew Rynasiewicz pełnił funkcję Sekretarza Stanu w
MTBiGM
28 listopada 2013 r. na Sekretarza Stanu w MIiR i pełnomocnika Rządu ds. Zarządzania Infrastrukturą
Drogową powołano Zbigniewa Rynasiewicza
27 listopada 2013 r. Elżbieta Bieńkowska została zaprzysiężona na Stanowisko wicepremiera i Ministra MIiR
Niewątpliwie te „głębokie” i niekiedy zaskakujące zmiany personalno–organizacyjne w resorcie właściwym ds. transportu spowodowały istotne spowolnienie rozpoczęcia procedury legislacyjnej projektu z 20.06.2013 r. zmian uokp wypracowanego przez zespół roboczy z MITBiGM

od 24 sierpnia 2014 r.
30) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.”;
32) w art. 53:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując komisję przetargową, włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, na ich wniosek, a w razie braku takich organizacji – przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata.”.
od 1 stycznia 2015 r.
12) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:
„Art. 23a. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio
w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.”; od 1 stycznia 2015 r.
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Osobie, o której mowa w art. 23a, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się jeżeli osoba ta:
1) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, i uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego, lub
2) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 2 i 4, i uzyskała pozytywny wynik ćwiczeń sprawdzających.”.
od 1 stycznia 2015 r.
28) w art. 50: a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub w stosunku do której nie zamieszczono w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1, informacji o ukończeniu takiego szkolenia – nie dotyczy części teoretycznej egzaminu państwowego;”,

W spotkaniu w Sieradzu 28 października 2014 r.uczestniczyli:
1.Krzysztof Bandos – prezes PFSSK (inicjator)
2.Krzysztof Kołodziejczak – wiceprezes PFSSK
3.Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
4.Jerzy Długoszewski + 1 – LOK
5.Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
6.Roman Stencel – prezes OIGOSK
7.Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK
8.Zbigniew Gryglas – wiceprezes OIGOSK
Zebrani zaakceptowali załączony projekt ustawy o zmianie uokp i uzgodnili wspólne wielorakie działania mające na celu urzeczywistnienie odwiecznego postulatu OSK tj. prawnego zagwarantowania minimalnej ceny za jedną godzinę szkolenia na kursach w poszczególnych kat. prawa jazdy.
25 listopada 2014 r.spotkanie w MIR
Na początku spotkania w gabinecie min. Rynasiewicza przypomniałem i wręczyłem tekst Listu Otwartego do MTBiGM z luty – maj 2012 r. zredagowany przez PSINJ Wejherowo i OIGOSK z siedz. w Koszalinie poparty 1150 podpisami przedstawicieli środowiska OSK oraz współpracujących organizacji społecznych: PFSSK; PIGOSK i KIEROWCA.PL! http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/ListOtwarty-MTBiGM%28scan%29.pdf
Po przebiegającej w przyjaznej atmosferze merytorycznej dyskusji, Minister Zbigniew Rynasiewicz zapewnił o przychylności resortu dla tej inicjatywy podkreślając, że przygotowany przez stronę społeczną projekt ustawy o zmianie uokp wymaga dopracowania, a wdrożenie proponowanych regulacji prawnych w krótkiej perspektywie czasowej jest możliwe tylko jeżeli projekt ten zostanie przejęty przez Sejmową Komisję Infrastruktury (INF) i otrzyma status „komisyjnego projektu ustawy”. Dla urzeczywistnienia czego konieczne jest pilne skontaktowanie się i przekonanie posłów, członków prezydium komisji INF!
4 grudnia 2014 r. 11:00 w Sejmie odbyło się (głównie wysiłkiem PFSSK) spotkanie organizacji społecznych środowiska OSK z członkami prezydium Sejmowej Komisji Infrastruktury (INF), w którym uczestniczyli parlamentarzyści: Żmijan Stanisław (PO) – przewodniczący INF, Bukiewicz Bożenna (PO) – zastępca przewodniczącego INF, Racki Józef (PSL) – zastępca przewodniczącego INF, Aldona Młyńczak (PO) z Wrocławia.
Stronę społeczną reprezentowali:
Krzysztof Bandos – prezes PFSSK
Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
Andrzej Biszek – prezes stowarzyszenia lubelskiego, członek PFSSK
Grzegorz Jarząbek – prezes LOK
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK

Opracował Roman Stencel, 27 grudnia 2018

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ – zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska OSK (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) – CZĘŚĆ 3

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

02.03.19

Komunikat z II spotkania liderów 4 organizacji środowiska OSK 28 czerwca 2012 r. w Bydgoszczy – odbyło się drugie robocze spotkanie liderów czterech organizacji branżowych: PFSSK, KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos, Marek Stasiak PIGOSK, KRS 0000256376: Jan Domasik; Marek Gawroński, Marek Stasiak KIEROWCA.PL, KRS 0000261135: Krzysztof Giżycki; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski OIGOSK, KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski
Obradowano pod przewodnictwem prezesa Romana Stencla i przedyskutowano zgłoszone przez poszczególne organizacje problemy oraz zdecydowano o podjęciu wspólnych wysiłków w następujących obszarach tematycznych:
• domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących realną możliwością prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej,
• domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych mających na celu unormowanie cen za szkolenie na prawo jazdy, w szczególności usankcjonowania minimalnej ceny za 1 godz. Szkolenia,
• przeciwstawianie się forsowanej przez Ministra Gowina deregulacji zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora,
• domaganie się zwolnienia z pobierania opłaty za przejazd podczas prowadzenia nauki jazdy po drogach objętych elektronicznym systemem poboru opłat Viatoll,
• domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących (w analogii do nowego egzaminu teoretycznego) punktowym systemem oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy i wsparcie zabiegów KSE w tym zakresie,
• prezentowanych w dotychczasowych wystąpieniach do MTBiGM.
W dniu 05.07.2012 r. w siedzibie MTBiGM odbyło się drugie w 2012 r. spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko OSK z przedstawicielami resortu. To kolejne spotkanie (pierwsze miało miejsce 04.04.2012 r.) jest efektem działań posła PO Roberta Tyszkiewicza i kontynuacją inicjatywy kolegów ze Społecznego Stowarzyszenia Szkół Kierowców w Białymstoku, w szczególności kol. Jarosława Onacewicza.

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Andrzej Bogdanowicz – dyrektor DTD w MTBiGM; 2. Tomasz Piętka – specjalista DTD w MTBiGM; 3. Andrzej Sural – prezes SSSK Białystok; 4. Jarosław Onacewicz – przewod. KR SSSK Białystok; 5. Krzysztof Szymański – prezes PFSSK; 6. Krzysztof Bandos – sekretarz PFSSK; 7. Jan Domasik – prezes PIGOSK; 8. Marek Gawroński – wiceprezes PIGOSK; 9. Roman Stencel – prezes OIGOSK; 10.Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK.
Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:
– Dyrektor Bogdanowicz przeprosił za nieobecność min. Jarmuziewicza, który jest w Senacie i nie wiadomo
czy będzie mógł przybyć na spotkanie. Następnie poinformował, że wie o monicie i wspólnych wystąpieniach oraz,  że prezes KSD WORD Andrzej Szklarski zaakceptował sugestię spotkania z leaderami organizacji środowiska OSK z udziałem min. Tadeusza Jarmuziewicza, którego przedmiotem będzie wdrożenie w WORD-ach programów pilotażowych mających na celu pozyskanie realnych doświadczeń z prowadzenia egzaminów praktycznych pojazdami OSK również w zakresie prawa jazdy kat. A1, A, B.
– Na prośbę prezesa Stencla o jak najpilniejsze zorganizowanie tego spotkania; i jeśli to możliwe określenie konkretnego terminu, koniecznie przed wakacjami; – dyr. Bogdanowicz oświadczył, ze spotkanie odbędzie się 24 lub 25 lipca 2012 r. i zobowiązał p.Tomasza Piętkę do wysłania zaproszeń do uczestników omawianego spotkania.
– Wiceprezes OIGOSK kol. Zbigniew Popławski poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem 25 samochodów do egzaminowania w WORD Łódź, skutkującego wyborem samochodu Suzuki SWIFT za kwotę brutto ok. 58 PLN/mc. Okoliczność ta dobitnie potwierdza zasadność postulatu stworzenia obligatoryjnych możliwości prawnych prowadzenia egzaminów praktycznych również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej (OSK).
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/78-2012-07- 05-spotkanie-z-dyr-dtd-mtbigm-a-bogdanowiczem-i-t-pietka

20 lipca 2012 r. w Łowiczu staraniem i wysiłkiem logistycznym wiceprezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa (dziękujemy) odbyło się trzecie spotkanie liderów organizacji społecznych środowiska OSK:
PFSSK, KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos, Marek Stasiak PIGOSK, KRS 0000256376: Jan Domasik; Marek Gawroński, Marek Stasiak KIEROWCA.PL, KRS 0000261135: Krzysztof Giżycki; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski OIGOSK, KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski
Obradowano pod przewodnictwem Romana Stencla – prezesa OIGOSK.
Przedmiotem obrad były propozycje środowiska osk dotyczące zmian ustawy z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami.
Bezpośrednim impulsem do zorganizowania ww. na wstępie spotkania była informacja dyr. Andrzeja Bogdanowicza o zainicjowaniu procedury zmiany uokp w trybie przedłożenia rządowego!
W efekcie 4-godzinnej żywiołowej, emocjonalnej, ale jednocześnie bardzo rzeczowej i merytorycznej dyskusji postanowiono wystąpić do dyr. DTD MTBiGM Andrzeja Bogdanowicza o rozważenie zmian uregulowań prawnych dotyczących:
1. Pojazdy używane do egzaminów państwowych na prawo jazdy (art. 53 ustawy/art. 1 pkt. 8 projektu ustawy).
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców dysponujący poświadczeniem o spełnianiu dodatkowych wymogów tzw. SuperOSK (art. 31 ustawy/art. 1 pkt. 2 projektu ustawy).
3. Podmioty organizujące 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców nauki jazdy (art. 35.6 ustawy/art. 1 pkt. 3 i 6 projektu ustawy).
4. Informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia (art. 27.1 pkt.1 ustawy/art. 1 pkt. 1a projektu ustawy).
5. Przepisy przejściowe (art. 128 ustawy/art. 1 pkt. 9 projektu ustawy).
24 lipca 2012 r. w siedzibie MTBiGM odbyło się trzecie w 2012 r. spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych środowiska OSK, tym razem poszerzone o członków zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD (KSD WORD).
W spotkaniu uczestniczyli:
1. Andrzej Bogdanowicz – dyrektor DTD w MTBiGM; 2. Tomasz Piętka – specjalista DTD w MTBiGM;
3. Andrzej Szklarski – prezes KSD WORD/dyr. WORD Warszawa; 4. Mirosław Szadkowski – sekretarz zarządu KSD WORD/dyr. WORD Radom; 5. Mirosław Oliferuk – członek zarządu KSD WORD/dyr. WORD Łomża; 6. Tomasz Matuszewski – pełnomocnik dyr. WORD Warszawa ds. Procesu Egzaminowania; 7. Krzysztof Szymański – prezes PFSSK; 8. Krzysztof Bandos – wiceprezes PFSSK; 9. Jan Domasik – prezes PIGOSK; 10. Marek Gawroński – wiceprezes PIGOSK; 11. Roman Stencel – prezes OIGOSK; 12. Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK; 13. Andrzej Sural – prezes SSSK Białystok; 14. Jarosław Onacewicz – przew. KR SSSK Białystok.
Zważywszy na tematykę wzmiankowaną w zaproszeniu z 18.07.2012 podpisanym przez dyr Bogdanowicza cyt. „…zmiany przepisów ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami postulowane przez organizacje społeczne środowiska OSK…” – zaskoczyła nas informacja gospodarza, że spotkanie ma na celu wyłącznie realizację uzgodnień i obietnicy z 04 kwietnia 2012 r. tj. dotyczących postulatu zm. art. 53.1 uokp, skutkującej dopuszczeniem możliwości prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa. jazdy również pojazdami OSK, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej (patrz Ad. I komunikatu z 04.04.2012 r.).
Szczególnie, że na spotkaniu 05 lipca 2012 r. dyr Bogdanowicz sugerował pilność prac nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, dlatego spodziewaliśmy się przede wszystkim dyskusji nt. pakietu postulatów opracowanych i uzgodnionych w Łowiczu 20.07.2012 r. Obecni na spotkaniu członkowie zarządu KSD WORD równie konsekwentnie sprzeciwiali się postulowanej przez środowiska OSK możliwości prowadzenia egzaminów pojazdami OSK wskazując i podnosząc co następuje:
1. z uwagi na konieczność przekazywania i sprawdzania samochodu oraz dokumentów (czas) wzrośnie koszt organizacji egzaminu ze względu na ich mniejszą liczbę,
2. obawy o stan techniczny pojazdu i kto poniesie konsekwencje z powodu odmowy przeprowadzenia egzaminu z powodu zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu lub nie podstawienia pojazdu,
3. kwestie odpowiedzialności w przypadku kolizji podczas egzaminu, albowiem pojazdy WORD są ubezpieczone AC,
4. pakiet obaw dotyczących nagrywania przebiegu egzaminu tj. wyeliminowania ingerencji w zapis, co do kompatybilności sprzętu, przechowywanie i archiwizowanie nagrań, problem ustalania „winnego” braku nagrania i kto poniesie konsekwencje finansowe za powtórzenie egzaminu?
5. należy dążyć do max ograniczania kontaktu z instruktorami,
6. poważne utrudnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki taborem WORD z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania na pojazdy egzaminacyjne,
7. niewiadoma co do długości okresu oczekiwania pojazdu (instruktora) na egzamin z uwagi na losowy dobór osób, skutkującym również „zapychaniem” parkingów,
8. problem, gdy zostanie w tym samym czasie wylosowanych kilka osób mających być egzaminowanych tym samym pojazdem osk. (patrz: zastrzeżenia KSD WORD20120724).
Prezes KSD WORD pan Andrzej Szklarski wskazując na powyższą argumentację oświadczył, że jego zadaniem jedynym kompromisowym rozwiązaniem jest prowadzenie postępowań przetargowych na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK w trybie upzp. Deklarując jednocześnie, że będzie ten zamiar realizować w WORD Warszawa.
Dyrektor WORD Łomża pan Mirosław Oliferuk również zadeklarował prowadzenie przetargu na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK.
Dyrektor WORD Radom pan Mirosław Szadkowski poinformował, że radomskie środowisko wręcz domaga się przetargu, bo aktualnie eksploatowane samochody są używane już ponad 4 lata. OSK
domagają się również umieszczenia w SIWZ stosownej wzmianki i zagwarantowania możliwości montowania instalacji gazowej bez utraty gwarancji na silnik, co postara się uwzględnić.
Ripostując przedstawiciele OSK podkreślali, że prowadzenie przetargu na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym środowisko OSK, gdyż z uwagi na aktualną trudną sytuację ekonomiczną i brak perspektyw zdecydowanej jej poprawy jest wysoce prawdopodobne małe zainteresowanie opcją konsorcjum . Dyr Andrzej Bogdanowicz zaproponował, aby zapoznać się z opinią dystrybutorów i firm zajmujących się wynajmem samochodów nt. postępowań przetargowych na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK. Uzgodniono, że pod koniec sierpnia br. DTD MTBiGM zorganizuje kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli ww. firm oferujących samochody.
9 sierpnia 2012 r. w Warszawie (siedziba Stowarzyszenia KIEROWCA.PL) odbyło się kolejne spotkanie liderów organizacji branży szkoleń kierowców. Do grupy czterech organizacji (OIGOSK, KIEROWCA.PL, PFSSK, PIGOSK) dołączyli LOK oraz PZM. Jednym z punktów zebrania było wypracowanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie kursu dokształcającego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: nOIGOSK (Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas ), PFSSK (Wojciech Szemetyłło, Dariusz Gil), Stowarzyszenia KIEROWCA.PL (Włodzimierz Zientarski, Jerzy Kociszewski, Krzysztof Ledzion), PIGOSK (Jan Domasik, Wojciech Góra, Czesław Swaryczewski, Marek Stasiak),LOK (Grzegorz Jarząbek), PZM (Bogdan Ratajczak).
W pierwszej części spotkania powitano przedstawicieli LOK i PZM i zaproszono ich do wspólnych obrad w sprawach ważnych dla branży szkoleń kierowców. Zarówno przedstawiciel LOK, jaki PZM wyrazili chęć uczestnictwa. Obie organizacje zdecydowały się również poprzeć treść przekazanych 24 lipca do ministerstwa wspólnych postulatów zmian w Ustawie o kierujących.

KOMUNIKAT
Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Jako przedstawiciele branżowych organizacji społecznych, pragniemy niniejszym wyrazić swoje zaniepokojenie i przestrzec o ewentualnych konsekwencjach jakie mogą wyniknąć w przypadku podpisania przez Was deklaracji o przystąpieniu do konsorcjum z WORD w ramach którego, zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wynajem minimum 300 pojazdów przeznaczonych do szkolenia i egzaminowania. W sytuacji, kiedy do Sejmu wpływa kolejna nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami, propagowanie
akcji konsorcjum szkodzi interesom właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców, gdyż:
• idea konsorcjum nie wyeliminuje czteroletniego cyklu ogłaszania przetargów na wynajem lub zakup pojazdów do egzaminowania,
• propozycja włączenia Szkół Jazdy do procesu wymiany samochodów w WORD jest uwarunkowana uzyskaniem ceny minimalnej nie wyższej niż uzyskana w postępowaniu prowadzonym samodzielnie,
• brak jest jakichkolwiek propozycji ze strony dostawców pojazdów dotyczących cen czynszu za najem pojazdów,
• sugerowana na spotkaniach z przedstawicielami osk wysokość miesięcznego czynszu wynajmu samochodu jest nierealna, co sugeruje koniunkturalność poczynań inicjatorów,
• istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli do konsorcjum nie przystąpi wymagana minimalna liczba OSK, WORD-y ogłoszą przetarg samodzielnie i po raz kolejny zostaniemy „postawieni pod ścianą” tj. zmuszeni do zakupu pojazdów marki, która zostanie zakupiona lub wynajęta przez WORD za grosz, jak to ma miejsce w WORD Rzeszów i Przemyśl.
Dla współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK, ciągle aktualnym priorytetem jest dążenie do uzyskania zmiany przepisu art.53.1 ustawy o kierujących pojazdami dotyczącym możliwości przeprowadzania egzaminu praktycznego na pojazdach wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.
Uwzględniając powyższe argumenty, prosimy Szanowne Koleżanki i Kolegów o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o złożeniu deklaracji przystąpienia do konsorcjum w sprawie wspólnego z WORD zakupu lub najmu pojazdów. Jednocześnie dopóki jest szansa na wprowadzenie nowelizacji ustawy przed jej wejściem w życie w dniu
19 stycznia 2013 roku, apelujemy o poparcie naszych działań w tym zakresie.
zredagował: Roman Stencel i  Jerzy Kociszewski
Z poważaniem
Grzegorz Jarząbek; Włodzimierz Zientarski ; Roman Stencel
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/13-ogloszenia/36-2012-11-29-komunikatwspolny-3-spolecznych-organizacji-srodowiska-osk-nt-konsorcjum-word-z-osk

10 grudnia 2012 r. w hotelu MONET w Łysomicach k. Torunia z inicjatywy prezesa OIGOSK odbyło się piąte spotkanie liderów nw. organizacji społecznych środowiska OSK: LOK,KRS 0000086818: Jarosław Jarzyński, PFSSK, KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos, PIGOSK, KRS 0000256376: Jan Domasik; Wojciech Góra, KIEROWCA.PL, KRS 0000261135: Michał Łydka; Jerzy Kociszewski; Jerzy Marks, OIGOSK, KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski
Obradowano pod przewodnictwem prezesa OIGOSK Romana Stencla
Tematyka obrad:
1. Dyskusja nad poprawą wzajemnych relacji, zaufania i mobilności korespondencji oraz uzgadniania stanowisk.
2. Ostateczna redakcja tekstu wspólnego komunikatu odnośnie Konsorcjum WORD z OSK celem wynajmu lub zakup samochodów do szkolenia i egzaminowania.
3.Wyartykułowanie wspólnego stanowiska odnośnie braku jakiejkolwiek reakcji na zgłoszone dotąd postulaty organizacji społecznych środowiska osk, w tym ocena zwodniczych obietnic dyr. Andrzeja Bogdanowicza oraz bezprecedensowej ekspansji monopolistycznej PWPW wspieranej przez urzędników starostw. (http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wniosekMTBiGMzmuokp20072012.pdf )
4.Przyjęcie planu dalszych wspólnych działań i przedsięwzięć Ad.1 Wielowątkowo, wnikliwie i obszernie przedyskutowano różnorodne aspekty wizerunkowo-reprezentacyjne i uwarunkowania statutowe poszczególnych organizacji w zakresie sposobu reprezentacji, udzielania pełnomocnictw oraz wymogów członkowskich czy aspiracji do reprezentowania określonych grup, kręgów społecznych. Uczestnicy zadeklarowali poprawę dyscypliny terminowej konsultacji prowadzonych za pomocą poczty elektronicznej.
Ad.2 Z wyjątkiem PFSSK i PIGOSK reprezentanci pozostałych 3 organizacji potwierdzili zasadność i konieczność opublikowania komunikatu wskazującego na zagrożenia i sprzeczność z globalnym,
perspektywicznym interesem OSK utopijnej idei Konsorcjum WORD z OSK celem wynajmu lub zakupu pojazdów do egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców.
Ad.3 Po dyskusji zdecydowano, że na obecnym etapie zostaną wysłane do adresatów dotychczasowych
wystąpień monity o zajęcie stanowiska odnośnie wniosku wspólnego z 08.05.2012 r. do min. Sławomira Nowaka wysłanego przesyłką poleconą 18.05.2012 r. w którym wyartykułowano poparcie dla opatrzonego ponad 1150 podpisami listu otwartego z 24.02.2012 nt.:
– egzaminów wewnętrznych w OSK,
– zainicjowania zm. uokp skutkujących możliwością przeprowadzania egzaminów państwowych samochodami podstawianych przez ośrodki szkolenia lub w dyspozycji osoby egzaminowanej,
– wprowadzenia ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/ListOtwarty-
MTBiGM(scan).pdf

MANIFESTACJE PROTESTACYJNE środowisk OSK krytyka uokp
(wejście w życie 19.01.2013)
19 Marca 2013 – Gdańsk
21 Marca 2013 – Zielona Góra
21 Marca 2013 – Piła

Opracował Roman Stencel, 27 grudnia 2018 r.