Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: December 2019

Komunikat o obradach przedstawicieli trzech organizacji społecznych środowiska osk: PFSSK, PIGOSK i OIGOSK – 16 grudnia 2019r

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

17.12.19

Komunikat

o obradach przedstawicieli trzech organizacji społecznych środowiska osk: PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

Z inicjatywy prezesa OIGOSK 14 grudnia 2019 w Toruniu obradowali przedstawiciele współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w ramach porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018. W obradach uczestniczyli:

1) Krzysztof Bandos – prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/,

2) Krzysztof Szymański – prezes Polskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Piastowie /PIGOSK/,

3) Roman Stencel – prezes,

Piotr Berent – wiceprezes

Jarosław Bubnowicz – skarbnik

– członkowie Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie /OIGOSK/.

Przedmiotem obrad była następująca tematyka:

  1. Ustosunkowanie się i decyzje odnośnie postulatów Zarządu SOSK W-wa zamieszczonych w liście intencyjnym z 20190919, dotyczących zorganizowania wspólnej uroczystości z okazji 25 – lecia wejścia w życie [25 maja 1995] Rozporządzenia MPiPSocj z 20.04.1995 ws Klasyfikacji zawodów… połączonych z Ogólnopolskim Konkursem Instruktora 25 -lecia,
  2. Ustosunkowanie się i decyzje odnośnie postulatu członków SOSK W-wa zamieszczonych w liście intencyjnym z 20191014, dotyczących zredagowania i upublicznienia stanowiska ws SZIE oraz upublicznienia efektów pracy zespołu doradczego powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 4 sierpnia 2016
  3.  Dyskusja i decyzja ws. wspólnej organizacji Konkursów Instruktor Roku…
  4.  Dyskusja i decyzja ws. zorganizowania w pierwszym kwartale 2020r spotkania przedstawicieli: PFSSK, PIGOSK, OIGOSK, KSE, KSD Word, ITS, Konwentu Marszałków, Stowarzyszenia Szefów Wydz. Komunikacji Starostw, Związku Powiatów Polskich.
  5. inne

Szczegółowe konkluzje, ustalenia zamieszczono w protokole z obrad.

treść niniejszego komunikatu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaakceptowali:

Krzysztof Bandos – prezes

Krzysztof Szymański – prezes

Roman Stencel – prezes

Od krytyki przez własne doświadczenie do zrozumienia…oby!

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.12.19

Wiele krytycznych słów, dotyczących działalności organizacji wywodzących się ze środowiska szkoleniowego i reprezentujących je przed władzą państwową, padło ze strony osób zaangażowanych w tzw. „oddolną” inicjatywę utworzenia samorządu instruktorów i egzaminatorów. Niestety, co często sprawdza się w propagandzie, rzucone złe słowo, choćby prawda była inna, funkcjonuje już dalej swoim własnym życiem. Twórcy takich przekłamań wiedzą, że ludziom łatwiej jest powtarzać pewne opinie, niż włożyć trud w poznanie prawdy o rzeczywistości, z jej skomplikowanymi uwarunkowaniami. Mając wiedzę o tych prostych mechanizmach można, choć może mało uczciwie, ale w miarę skutecznie, budować przekonanie o nowatorstwie i jedynie zbawiennym wpływie proponowanych rozwiązań na zmianę doskwierającej wszystkim rzeczywistości, wykorzystując bezsilność oczernianych, wobec mniejszej możliwości dotarcia do szerszej publiczności.

Czasem tym, których dorobek się neguje, przychodzi w sukurs doświadczenie osób, które też włożyły wiele wiedzy, wysiłku i czasu w próby wpłynięcia na decyzje władzy politycznej i doświadczyły lekceważenia z jej strony.

Odnosząc się do opublikowanego w Prawo Drogowe News listu Pana Zbigniewa Drexlera, eksperta z zakresu prawa o ruchu drogowym, autora książek, oraz wypowiedzi komentującego ten list Pana Macieja Wrońskiego, prezesa TLP i rozumiejąc rozczarowanie Pana Zbigniewa Drexlera całkowitym brakiem porozumienia z organami stanowiącymi prawo, możemy również wyrazić głębokie zrozumienie dla jego decyzji. Mając przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji przy MI, pomimo zachowania pozorów konsultowania pewnych rozwiązań, doświadczaliśmy niejednokrotnie, że ważniejsze były bieżące względy polityczne, a nie postulaty przedstawiane przez nas, za pośrednictwem naszych przedstawicieli, i nimi kierowano się podejmując decyzje. Niejednokrotnie punkt widzenia, wynikający z potrzeby rozwiązania problemów środowiska, wyrażony w konkretnych rozwiązaniach prawnych, znajdował zrozumienie i poparcie w ministerstwie, a tracił je po przejściu projektu przepisów do Rady Ministrów. Władza polityczna poddana presji całego społeczeństwa wyrażanej w sondażach, ale również różnych grup nacisku, czy bieżących potrzeb budżetu państwa, niechętnie ugina się pod presją jednej grupy zawodowej, choćby jej doświadczenie pomogło w tworzeniu dobrych rozwiązań systemowych. W naszym odczuciu, niezależnie, czy w naszym środowisku funkcjonować będą istniejące dzisiaj organizacje, czy też samorząd zawodowy, stosunek władz państwowych do realizacji naszych postulatów prawdopodobnie nie zmieni się, będzie taki sam.

Warto wspomnieć, że obaj Panowie  wypowiadający się w Prawo Drogowe News, a także niektórzy z zasiadających w Radzie Konsultacyjnej Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, byli w przeszłości funkcjonariuszami ministerstwa i nieraz  spotkali się z podejmowanymi, nie zawsze popularnymi decyzjami, i znają przyczyny zajmowanego przez władze centralne stanowiska. Szkoda, że doradzając grupie inicjatywnej nie uświadamiają jej członkom, że często brak widocznych efektów wystąpień przedstawicieli środowiska, nie wynikało i nie wynika  z ich opieszałości czy bezczynności, ale z przyczyn nader dobrze im znanych.

Nawet przy omówionych trudnościach w uzyskiwaniu zmian w prawie, oczekiwanych przez środowisko, warto pamiętać, że przez ostatnie 20 lat są jednak pewne konkretne sukcesy, które warto przypominać:

1- wyeliminowanie wprowadzania zmian w bazie pytań egzaminacyjnych, przynoszące jedynie korzyści materialne firmom wydawniczym , a narażające na  straty moralne i finansowe ośrodków szkolenia kierowców i osoby przystępujące do egzaminu,

2 – możliwość uczestniczenia instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego,

3 – możliwość przeprowadzania egzaminu państwowego na pojazdach OSK

4 – zmniejszenie wymagań dotyczących parametrów cyfrowych urządzeń rejestrujących przebieg części praktycznej egzaminu państwowego  w samochodach szkoleniowych  podstawianych przez OSK na egzaminy w WORD-ach,

5 – możliwość skrócenia czasu trwania części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli wszystkie zadania będą wykonane prawidłowo,

6- przeniesienie części  zadań egzaminacyjnych z placu manewrowego do ruchu drogowego,

7 – umożliwienie przebywania w samochodzie szkoleniowym, podczas szkolenia, dodatkowo innego kursanta ,

8 – zmiana (powiększenie stanowisk)wymiarów placu manewrowego w zakresie prawa jazdy kategorii D,

9 – możliwość uczestniczenia przedstawiciela środowiska szkoleniowego w  komisji przetargowej na zakup samochodów w WORD-ach,

10 – zmiana (poszerzenie) wymiarów pasa ruchu dla kat: ”B” przy wykonywaniu zadania jazdy do przodu i tyłu po prostej i łuku pasem ruchu,

11 – wprowadzenie nowego systemu państwowych egzaminów teoretycznych,

12 – udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji weryfikacyjnej pytań egzaminacyjnych,

13 –  udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji  egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora techniki jazdy,

14 –  udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w  Wojewódzkich Radach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

15 – udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora nauki jazdy,

16 –  uregulowanie przepisów z zakresu uprawnień instruktora do szkolenia na nowopowstałe kategorie prawa „AM’ i „A2”,

17- zmiana wzoru karty przeprowadzonych zajęć,

18 –  możliwość rozpoczęcia szkolenia w zakresie kat:  „BE” i „CE” po zdaniu egzaminu na kat: „B” i „C” nie posiadając jeszcze prawa jazdy na te kategorie,

19 – zmiana przepisów dotyczących badania technicznego pojazdów nauki jazdy, wydłużenia okresu pomiędzy kolejnymi przeglądami z 6 miesięcy do 1 roku

20 – umożliwiono przeprowadzanie egzaminu wewnętrznego przez instruktora wyznaczonego przez kierownika OSK, innego niż instruktor prowadzący

21 – odstąpiono od opodatkowania szkolenia podatkiem VAT

22 – możliwość przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego pojazdami wyposażonymi: w czujniki parkowania; tylną kamerę cofania; lusterka wsteczne automatycznie opuszczające się podczas cofania; system wspomagania ruszania pod górę.

23 – skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie się egzaminu praktycznego do 15 minut( ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.)

Zespół Doradczy powołany przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa w dn. 4 sierpnia 2016r. opracował propozycję zmian przepisów związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców ( jest ich 33). Departament ustosunkował się do nich i przesłano je do Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Zajmuje się nimi Rządowe Centrum Legislacji. Uczestnicy zespołu zostali zobowiązani do nie udzielania żadnych informacji na temat przyjętych rozwiązań, aż do ogłoszenia wyników pracy RCL.

Jaki będzie efekt i kiedy ujrzy światło dzienne? Trudno przewidzieć.

 

Za Zarząd SOSK w Warszawie

Jan Szumiał Prezes