Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: September 2020

Przywileje, bezpieczeństwo, zdrowy rozsądek… a może lepiej byłoby odwrócić kolejność: zdrowy rozsądek, bezpieczeństwo, przywileje?

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

30.09.20

Od pewnego czasu obowiązuje tendencja przyznawania wybranym grupom uczestników ruchu drogowego przywilejów uzasadnianych troską o poprawę ich bezpieczeństwa. Zaczęto od łagodzenia przepisów dla rowerzystów, zakładając, że ponieważ są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego,  a jednocześnie bardziej narażonymi na odniesienie obrażeń w przypadku zdarzenia drogowego, to zmiany w prawie to bezpieczeństwo poprawią. Na skutek tych zmian zwiększa się automatycznie odpowiedzialność pozostałych grup poruszających się po drogach.  Część zmian jest pozytywna np. zmiana infrastruktury dróg polegająca na tworzeniu pasów ruchu dla rowerów i dróg (ścieżek) dla rowerów, lecz czasami wyodrębnienie ścieżek rowerowych z chodników bywa problematyczne. Ścieżki rowerowe przecinają drogi dla pieszych z lewej strony na prawą i odwrotnie co kilkadziesiąt metrów. Przejścia dla pieszych na tych ciągach oznakowane są tylko znakami poziomymi (P-10), brak oznakowań znakami pionowymi (D-6) co jest różnie interpretowane. Formułowane są opinie, że jest to tylko sugerowane miejsce do przejścia dla pieszych, a więc nie nakładające na rowerzystów żadnych obowiązków ustąpienia pierwszeństwa i jest przez nich ignorowane.

W PoRD pominięto kilka istotnych kwestii, np.: w Art.13 ust. 1 PoRD brakuje zapisu o przechodzeniu pieszego przez drogę dla rowerów; w Art. 33. usunięto ustęp 4. zobowiązujący rowerzystę do zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z przejazdu dla rowerzystów (P-11) co powoduje, że rowerzyści często dojeżdżając i wjeżdżając na niego nie zwalniają i nie upewniają się, czy dojeżdżający jezdnią drogi poprzecznej pojazd nie skręca, lub czy wzdłuż istniejącej ścieżki nie rośnie np. żywopłot lub umiejscowiony jest inny element ograniczający widoczność kierowcy i uniemożliwiający wcześniejsze zauważenie rowerzysty. Rowerzyści jeżdżą po chodnikach nie zależnie od infrastruktury drogowej i warunków pogodowych, nie zważając na pieszych, przejeżdżają po przejściach dla pieszych, jeżdżą pod prąd ulicami jednokierunkowymi nie posiadającymi oznakowania zezwalającego na to.  Są to tylko przykłady. Przepisów uprzywilejowujących rowerzystów jest znacznie więcej. Są one skrupulatnie przez nich wykorzystywane, a nawet nadużywane. Zamiast zapewniać poprawę bezpieczeństwa im, prowadzą do zwiększania zdarzeń na drodze z udziałem rowerzystów, często tragicznych w skutkach, a odpowiedzialność za ich zaistnienie przenoszona jest na pozostałych, najczęściej zmechanizowanych uczestników ruchu drogowego.

Wprowadzając zmiany w PoRD uprzywilejowujące rowerzystów prawdopodobnie kierowano się zachęceniem jak największej grupy uczestników ruchu drogowego do przesiadania się z za kierownicy na rowery w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i natężenia ruchu drogowego, udrożnienia dróg oraz odblokowania centrów miast. Niezależnie od motywów zmian w prawie, koniecznym wydaje się uwzględnienie faktu ich wpływu na nieuzasadnione poczucie bezpieczeństwa rowerzystów i przekonanie, że możemy wyłączyć myślenie i przewidywanie skutków swoich zachowań, bo chroni nas prawo. A przecież nie da się zmienić praw fizyki i zatrzymać pojazdu mechanicznego w miejscu. Nie zastąpi się zdrowego rozsądku przepisami.

Duży wpływ na zwiększanie świadomości i kształtowanie właściwych postaw różnych grup uczestników ruchu drogowego mogą mieć media, które oprócz nagłaśniania różnych wydarzeń na drodze, powinny postawić bardziej na profilaktykę i upowszechniać informacje o obowiązujących przepisach i prawidłowej ich interpretacji oraz przedstawiać przykłady prawidłowego stosowania ich na drodze.  Ważne jest, aby świadomości przywilejów, towarzyszyła rowerzystom nieustająco świadomość konsekwencji zdrowotnych jakie mogą wyniknąć z kolizji z pojazdem mechanicznym. Sukcesem byłoby, aby rowerzyści pomimo przysługujących im praw, rozumieli i widzieli konieczności zachowywania ostrożności dla własnego bezpieczeństwa.

Obecnie trwają prace i konsultacje społeczne nad wprowadzeniem zmian w PoRD dotyczących pieszych i  Urządzeń Transportu Osobistego-UTO ( elektryczne hulajnogi, deskorolki i itp.) mających na celu prawne dopuszczenie ich do ruchu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Może warto przy tej okazji uzupełnić przepisy dotyczące ruchu rowerów po chodnikach – drogach dla pieszych i warunków korzystania z przejść dla pieszych, w tym przez dzieci do lat 10 jadące rowerem pod opieką osób dorosłych i opiekunów zobowiązując zarówno dzieci jak i opiekunów do korzystania z przejść dla pieszych wyłącznie przeprowadzając przez nie rower, a nie przejeżdżając.

 

Czy planowane zmiany na pewno przyniosą oczekiwany pozytywny skutek? Oby

Jan Szumiał

W załączeniu ciekawy przebieg pasa ruchu dla rowerów ( środkiem jezdni)

Mętlik w głowie – refleksje prezesa SOSK Warszawa Jana Szumiał

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.09.20

Od projektu zmian w Prawie o Ruchu Drogowym do wejścia ich w życie jest długa i czasami wyboista droga. Często media publikują projekt zmian np. dotyczący relacji pieszy-pojazd w obrębie przejścia dla pieszych, albo usankcjonowania w ruchu drogowym Urządzeń Transportu Osobistego ( hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne i inne urządzenia). Niekiedy media podają nawet termin, w którym przepisy te wejdą w życie, mimo że nie są jeszcze uchwalone. Odbiorcy tych wiadomości po zapoznaniu się z nimi są przekonani, że termin ten jest terminem obowiązującym i już stosują się do nich. Tym czasem projekt jest nadal w trakcie prac legislacyjnych.

Tworzy się bałagan-chaos  informacyjny, co przenoszone jest na zachowania uczestników  ruchu drogowego. Jedni stosują się do przepisów jeszcze obowiązujących, inni do będących jeszcze w trakcie prac legislacyjnych, będąc przekonanymi że już są wprowadzone. Stwarza to niebezpieczne sytuacje na drodze doprowadzające do nieporozumień, a niekiedy do wypadków drogowych, w których odnoszą obrażenia najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego czyli piesi i rowerzyści.

Zgodnie z obowiązującą konstytucją RP podmiotami upoważnionymi do występowania z inicjatywą o zmianę obowiązującej ustawy, wprowadzenie w niej poprawek, nowelizację, lub uchwalenie nowej są: Prezydent, Rząd, Senat, posłowie( grupa min.15 posłów), komisja sejmowa, a także obywatele w liczbie min. 100tys.. W zależności od tego przez kogo jest składany ten projekt nazywany jest: prezydenckim, rządowym, senackim, poselskim, obywatelskim.

Procedurę określa konstytucja RP. Projekty ustaw sejm uchwala w trzech czytaniach. Do końca drugiego czytania wnioskodawca ma prawo wycofać projekt.

W zależności od tego przez kogo projekt jest zgłoszony, droga legislacyjna jest odmienna. Najczęściej jest on przed poddaniem do głosowania przekazywany do: przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami i instytucjami zajmującymi się daną dziedziną, uzgodnień międzyresortowych, komisji: sejmowych, rządowych, senackich. Podczas nich wprowadzane są korekty, poprawki, poprawki do poprawek.

W efekcie wprowadzone zmiany w ustawie mogą znacznie odbiegać od wstępnego projektu.

Społeczeństwo informowane na bieżąco o coraz to nowych zmianach, a może tylko propozycjach zmian, zatraca poczucie rzeczywistości, nie wie które i jakie przepisy weszły już w życie i obowiązują, a z których wycofano się w procesie legislacyjnym lub w ogóle nie brano ich pod uwagę, gdyż były tylko niewiążącą opinią ekspertów.

Aby być świadomym obowiązującego prawa, należałoby cały czas na bieżąco śledzić publikowane akty prawne, co w przypadku „zwykłych zjadaczy chleba” jest nierealne.

Powstają różne interpretacje obowiązujących przepisów i dochodzi do różnych zachowań na drodze sprowadzających zagrożenia wypadkami.

Warto by znaleźć rozwiązanie, aby zapobiec temu. Może wprowadzić zasadę że nad zmianami w prawie dotyczącym ruchu drogowego pracę będą prowadzone  w międzyczasie, a tylko jednego dnia w roku będą wprowadzane w życie  np. 1 stycznia, lub 1 lipca.

Na marginesie: Zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym dotyczące pieszych i uczestnictwa w ruchu drogowym Urządzeń Transportu Osobistego (UTO) jeszcze nie są uchwalone i nie weszły w życie.

 

Jan Szumiał

Konferencja zorganizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury inaugurująca projekt pn. „Droga z klasą Cała wiedza o ruchu drogowym” w Warszawie z udziałem przedstawicieli PFSSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.09.20

W dniu 25 września br. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury inaugurująca projekt pn. „Droga z klasą Cała wiedza o ruchu drogowym”. Projekt skierowany jest do Dyrektorów, nauczycieli, wychowawców szkół wszystkich szczebli, szczególnie wychowania komunikacyjnego i innych podmiotów zajmujących się edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach publicznych: pieszo, rowerami i innymi urządzeniami przeznaczonymi do przemieszczania się.

„Ideą projektu ( jak zapisano w zaproszeniu) jest prowadzenie działań mających na celu promowanie kwestii bezpieczeństwa na polskich drogach oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się na drodze wśród dzieci i młodzieży, poprzez wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji na każdym etapie nauki.

Po oficjalnych wystąpieniach: Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka, Sekretarza Krajowej Rady BRD Pana Konrada Romika, Prezesa Zarządu firmy MDDP AKADEMIA BIZNESU Pana Adama Niedziółki, Ekspert merytoryczny a jednocześnie autor odpowiedzialny za opracowanie platformy e-learningowej Pan Adam Sobieraj omówił część merytoryczną założeń projektu z podziałem na moduły. W konferencji brali udział przedstawiciele naszych organizacji (PFSSK i SOSK Warszawa): Krzysztof Bandos- Prezes; Jan Szymczak V-ce Prezes; Jan Szumiał- Prezes SOSK Warszawa. Podczas przerw kawowych mieliśmy możliwość zamienić kilka słów z Panem Ministrem i Panem Sekretarzem KRBRD a także z innymi zaproszonymi gośćmi i wymienić się poglądami oraz uwagami.

Poniżej: Agenda Konferencji i zaproszenie skierowane do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży.

XXII ZDZ PFSSK – Uniejów 2-3.10.2020

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.09.20
Koleżanki i Koledzy Prezesi
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami Zarządu PFSSK, zawartymi w poniższych załącznikach, o planowanych na 2 i 3 października 2020 obradach: Kolegium  Doradczego  Zarządu  oraz  XXII  Zebrania Delegatów  Stowarzyszeń,  które  początkowo miały  się  odbyć  w  dniach  27/28.03.2020  w  Uniejowie, a w  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  w  kraju zostały  odwołane w poprzednich terminach.
Zarząd PFSSK
Pliki do pobrania: