Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: November 2020

Planowane zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

27.11.20

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło propozycję zmian w Prawie o Ruchu Drogowym, które będą procedowanie w Parlamencie:
1. Uznano potrzebę poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszych.
2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na autostradach i drogach ekspresowych, określono odstęp pomiędzy jadącymi pojazdami. W wielu krajach robione są zdjęcia pojazdów jadących zbyt blisko i wymierzane są za to stosowne kary.
3. W dzień i w nocy dopuszczalna prędkość powinna być taka sama, bo istnieje problem z aparatami do mierzenia dopuszczalnej prędkości, innej w dzień a innej w nocy.

Zobacz ilustracje graficzne proponowanych zmian w Prawie o Ruchu Drogowym

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.11.20

Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie takiego rozwiązania jak PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ). Jest to propozycja podobna – analogiczna do istniejącego już profilu kandydata na kierowcę. Omawiany projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian w zakresie programu szkolenia.

czytaj więcej o ustawie

Prośba o interwencję w sprawie

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

17.11.20

Wysłaliśmy prośbę o interwencję do Rzeczników: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Praw Obywatelskich , Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z negatywnym rozpatrzeniem naszego wniosku z dnia 27.10. 2020 r. przez Ministra Infrastruktury. Wniosek dotyczył podjęcia działań legislacyjnych zmniejszających ryzyko zarażania się chorobą COVID-19. Staraliśmy się o zawieszenie obowiązku odbycia szkoleń przez instruktorów pod sankcją skreślenia z ewidencji skutkujący pozbawieniem prawa wykonywania zawodu instruktora, o którym mowa w art.33 ustawy o kierujących pojazdami.

Zostało już tak niewiele czasu na konieczne zmiany legislacyjne ( 7 stycznia 2021 upływa termin złożenia zaświadczenia w organie ewidencyjnym) tj. proponujemy dodać w art.12a w ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pkt. 4) w brzmieniu:
4) art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3, art.38a, art.63 ust.1 pkt.2 i 3, art.63a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341)”.

Przesyłając korespondencję w tytułowej sprawie do
– Biuro Klubu Parlamentarnego PiS  ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, e-mail: kp-pis@kluby.sejm.pl/
– Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni ul. Wiejska 4/6/8 00-489 Warszawa, e-mail: kp-ko@kluby.sejm.pl
– Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy  ul. Złota 9, lok. 4 00-019 Warszawa, e-mail: kp-lewica@kluby.sejm.pl
mamy nadzieję na wsparcie przez Parlamentarzystów starań zawieszających obowiązek odbycia szkoleń przez instruktorów pod sankcją skreślenia z ewidencji skutkujący pozbawieniem prawa wykonywania zawodu instruktora, o którym mowa w art.33 ustawy o kierujących pojazdami.
Realizacja w/w obowiązku w stanie pandemii koronawirusa stanowi również naruszenie art.32 ust.1 i 2 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem wszyscy są wobec prawa równi oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast w przedmiotowym przypadku obowiązek odbywania szkoleń przez instruktorów nauki jazdy stanowi przejaw skrajnej niesprawiedliwości społecznej szczególnie uwzględniając prawne okoliczności dopuszczania do uczestnictwa w ruchu drogowym kierujących pojazdami z poważnymi, zagrażającymi bezpieczeństwu problemami zdrowotnymi, albowiem stosownie do przepisu art. 12a ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – na czas obowiązywania stanu pandemii koronawirusa SARSCoV-2 między innymi zawieszono obowiązek poddania się okresowemu badaniu w razie upływu terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Z poważaniem

W imieniu PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

Roman Stencel
prezes OIGOSK  +48 502 532 405  www.izbaosk.eu

Prośba o interwencję w sprawie zawieszenia obowiązku odbycia szkoleń przez instruktorów

Tak uczą jeździć w Ameryce

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.11.20

W Ameryce nie obowiązuje ogólnokrajowy standard kursów nauki jazdy. Kursy dla kierowców w poszczególnych stanach bardzo się różnią. Po drogach jeździ coraz więcej młodych osób, którym brakuje podstawowej wiedzy oraz umiejętności, jakie kiedyś mieli ich rówieśnicy.

Auto-Świat / Artykuł / Aktualności

Krótszy egzamin na prawo jazdy: ministerstwo szuka pieniędzy!

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.11.20

Oto propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury

Auto-Świat / Artykuł / Aktualności

 

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury odpowiedź na nasz wniosek z dnia 27.09. 2020 r.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

07.11.20

Aktualnie obowiązujące przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, nie zabraniają przeprowadzania tego typu szkoleń
przez podmioty do tego uprawnione. Mając to na uwadze, przedmiotowe warsztaty doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) mogą być nadal realizowane według programu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885).

Pełna treść pisma Ministerstwa Infrastruktury z dnia 05. 11. 2020 r.

Skarga na niezałatwienie w terminie ustawowym wniosku z dnia 27.09.2020 r. skierowanego do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

07.11.20

W związku z niepodjęciem działań legislacyjnych przez Rząd RP zmierzających do zmniejszenia ryzyka zarażenia się chorobą COVID-19 wśród instruktorów OSK, w dniu 2.11. 2020 r. złożyliśmy skargę z wnioskiem o ustalenie i zastosowanie konsekwencji służbowych wobec osób winnych uchybienia ustawowemu terminowi oraz o niezwłoczne przesłanie odpowiedzi na nasz merytoryczny wniosek z dnia 27.09. 2020 r.

Treść skargi

Wniosek dotyczący podjęcia działań legislacyjnych przekazany do rozpatrzenia

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

07.11.20

Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał w dniu 29.09. 2020 r. wniosek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia do rozpatrzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Zdrowia.

Treść pisma Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wysłaliśmy wniosek do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w dniu 27.09.2020 r.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.11.20

Wniosek dotyczy działań legislacyjnych zmniejszających ryzyko zarażania się chorobą COVID-19. Złożenie wniosku uzasadniamy troską o zdrowie koleżanek i kolegów instruktorów, które może być realnie zagrożone w razie uczestnictwa szczególnie w grupowych zajęciach teoretycznych (10 godz.) przewidzianych programem warsztatów określonym w §32 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Treść wniosku

Konsultacje społeczne rozporządzenia Ministra Infrastruktury do 12 listopada 2020r.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

03.11.20

Informujemy, że Minister Infrastruktury, zgodnie z rozdzielnikiem społecznym, przekazuje w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach i zwraca się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 12 listopada 2020 r.

Na liście organizacji w rozdzielniku społecznym znajduje się PFSSK, dlatego zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z projektem i przesyłanie ewentualnych uwag Stowarzyszeń Regionalnych do projektu.

Zarząd PFSSK

Egzaminowanie – konsultacje społeczne

Egzaminowanie 2020.10.22

Rozdzielnik – społeczne poprawiony

Stefan Rzońca PFSSK

Sprzeciw na proponowane zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Opinia do projektu zmian w rozporządzeniu o egzaminowaniu kandydatów na kierowców

Uwagi do projektu z 22.10.2020 rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r.