Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: November 2021

Prośba o interwencję w sprawie

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

22.11.21

Roman Stencel Rzecznik Praw Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zwraca się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o interwencję i wystąpienie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę brzmienia art.33 Ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw Dz. U 2021 poz, 1997.

Art.33 powinien otrzymać brzmienie
Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pobierz wniosek do Rzecznika MSP

Nasze uwagi!

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

15.11.21

Uwagi do projektu z 25.10.2021 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (numer 154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury).


W ramach konsultacji społecznych wnosimy o uwzględnienie poniższych uwag – pobierz

Mamy wątpliwości – działamy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

12.11.21

Wystąpiliśmy o opinię dotyczącą stosowania nowego przepisu art.39aa ust.4 Ustawy o transporcie drogowym wprowadzonego ustawą z 14.10.2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw … tj. czy prawidłowa jest interpretacja, iż zgodnie z przepisami art.39aa ust.3 pkt.1 i ust.4 metoda prowadzenia szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest wyłączną kompetencją przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat?

Pismo skierowane do Pana Rafała Webera Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Obrad Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.11.21

6 listopada 2021 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się drugie w 2021 roku obrady w trybie §11 regulaminu Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK.

W obradach uczestniczyli:
Roman Stencel – Rzecznik Praw PPOSK (dalej Rzecznik PPPOSK),
Krzysztof Bandos – członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura – członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Konsultacje społeczne

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.11.21

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców
wykonujących przewóz drogowy (numer 154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury) został skierowany pod konsultacje społeczne. Mamy 14 dni na przedstawienie stanowiska do projektu rozporządzenia.

Nieprzedstawienie stanowiska w wyżej wyznaczonym terminie będzie uznane za wyrażenie pozytywnej opinii i tym samym uzgodnienie treści projektu.

Pismo Ministra Infrastruktury

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – projekt