Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ – zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska OSK (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) – CZĘŚĆ 3

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Komunikat z II spotkania liderów 4 organizacji środowiska OSK 28 czerwca 2012 r. w Bydgoszczy – odbyło się drugie robocze spotkanie liderów czterech organizacji branżowych: PFSSK, KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos, Marek Stasiak PIGOSK, KRS 0000256376: Jan Domasik; Marek Gawroński, Marek Stasiak KIEROWCA.PL, KRS 0000261135: Krzysztof Giżycki; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski OIGOSK, KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski
Obradowano pod przewodnictwem prezesa Romana Stencla i przedyskutowano zgłoszone przez poszczególne organizacje problemy oraz zdecydowano o podjęciu wspólnych wysiłków w następujących obszarach tematycznych:
• domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących realną możliwością prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej,
• domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych mających na celu unormowanie cen za szkolenie na prawo jazdy, w szczególności usankcjonowania minimalnej ceny za 1 godz. Szkolenia,
• przeciwstawianie się forsowanej przez Ministra Gowina deregulacji zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora,
• domaganie się zwolnienia z pobierania opłaty za przejazd podczas prowadzenia nauki jazdy po drogach objętych elektronicznym systemem poboru opłat Viatoll,
• domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących (w analogii do nowego egzaminu teoretycznego) punktowym systemem oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy i wsparcie zabiegów KSE w tym zakresie,
• prezentowanych w dotychczasowych wystąpieniach do MTBiGM.
W dniu 05.07.2012 r. w siedzibie MTBiGM odbyło się drugie w 2012 r. spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko OSK z przedstawicielami resortu. To kolejne spotkanie (pierwsze miało miejsce 04.04.2012 r.) jest efektem działań posła PO Roberta Tyszkiewicza i kontynuacją inicjatywy kolegów ze Społecznego Stowarzyszenia Szkół Kierowców w Białymstoku, w szczególności kol. Jarosława Onacewicza.

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Andrzej Bogdanowicz – dyrektor DTD w MTBiGM; 2. Tomasz Piętka – specjalista DTD w MTBiGM; 3. Andrzej Sural – prezes SSSK Białystok; 4. Jarosław Onacewicz – przewod. KR SSSK Białystok; 5. Krzysztof Szymański – prezes PFSSK; 6. Krzysztof Bandos – sekretarz PFSSK; 7. Jan Domasik – prezes PIGOSK; 8. Marek Gawroński – wiceprezes PIGOSK; 9. Roman Stencel – prezes OIGOSK; 10.Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK.
Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:
– Dyrektor Bogdanowicz przeprosił za nieobecność min. Jarmuziewicza, który jest w Senacie i nie wiadomo
czy będzie mógł przybyć na spotkanie. Następnie poinformował, że wie o monicie i wspólnych wystąpieniach oraz,  że prezes KSD WORD Andrzej Szklarski zaakceptował sugestię spotkania z leaderami organizacji środowiska OSK z udziałem min. Tadeusza Jarmuziewicza, którego przedmiotem będzie wdrożenie w WORD-ach programów pilotażowych mających na celu pozyskanie realnych doświadczeń z prowadzenia egzaminów praktycznych pojazdami OSK również w zakresie prawa jazdy kat. A1, A, B.
– Na prośbę prezesa Stencla o jak najpilniejsze zorganizowanie tego spotkania; i jeśli to możliwe określenie konkretnego terminu, koniecznie przed wakacjami; – dyr. Bogdanowicz oświadczył, ze spotkanie odbędzie się 24 lub 25 lipca 2012 r. i zobowiązał p.Tomasza Piętkę do wysłania zaproszeń do uczestników omawianego spotkania.
– Wiceprezes OIGOSK kol. Zbigniew Popławski poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem 25 samochodów do egzaminowania w WORD Łódź, skutkującego wyborem samochodu Suzuki SWIFT za kwotę brutto ok. 58 PLN/mc. Okoliczność ta dobitnie potwierdza zasadność postulatu stworzenia obligatoryjnych możliwości prawnych prowadzenia egzaminów praktycznych również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej (OSK).
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/78-2012-07- 05-spotkanie-z-dyr-dtd-mtbigm-a-bogdanowiczem-i-t-pietka

20 lipca 2012 r. w Łowiczu staraniem i wysiłkiem logistycznym wiceprezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa (dziękujemy) odbyło się trzecie spotkanie liderów organizacji społecznych środowiska OSK:
PFSSK, KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos, Marek Stasiak PIGOSK, KRS 0000256376: Jan Domasik; Marek Gawroński, Marek Stasiak KIEROWCA.PL, KRS 0000261135: Krzysztof Giżycki; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski OIGOSK, KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski
Obradowano pod przewodnictwem Romana Stencla – prezesa OIGOSK.
Przedmiotem obrad były propozycje środowiska osk dotyczące zmian ustawy z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami.
Bezpośrednim impulsem do zorganizowania ww. na wstępie spotkania była informacja dyr. Andrzeja Bogdanowicza o zainicjowaniu procedury zmiany uokp w trybie przedłożenia rządowego!
W efekcie 4-godzinnej żywiołowej, emocjonalnej, ale jednocześnie bardzo rzeczowej i merytorycznej dyskusji postanowiono wystąpić do dyr. DTD MTBiGM Andrzeja Bogdanowicza o rozważenie zmian uregulowań prawnych dotyczących:
1. Pojazdy używane do egzaminów państwowych na prawo jazdy (art. 53 ustawy/art. 1 pkt. 8 projektu ustawy).
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców dysponujący poświadczeniem o spełnianiu dodatkowych wymogów tzw. SuperOSK (art. 31 ustawy/art. 1 pkt. 2 projektu ustawy).
3. Podmioty organizujące 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców nauki jazdy (art. 35.6 ustawy/art. 1 pkt. 3 i 6 projektu ustawy).
4. Informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia (art. 27.1 pkt.1 ustawy/art. 1 pkt. 1a projektu ustawy).
5. Przepisy przejściowe (art. 128 ustawy/art. 1 pkt. 9 projektu ustawy).
24 lipca 2012 r. w siedzibie MTBiGM odbyło się trzecie w 2012 r. spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych środowiska OSK, tym razem poszerzone o członków zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD (KSD WORD).
W spotkaniu uczestniczyli:
1. Andrzej Bogdanowicz – dyrektor DTD w MTBiGM; 2. Tomasz Piętka – specjalista DTD w MTBiGM;
3. Andrzej Szklarski – prezes KSD WORD/dyr. WORD Warszawa; 4. Mirosław Szadkowski – sekretarz zarządu KSD WORD/dyr. WORD Radom; 5. Mirosław Oliferuk – członek zarządu KSD WORD/dyr. WORD Łomża; 6. Tomasz Matuszewski – pełnomocnik dyr. WORD Warszawa ds. Procesu Egzaminowania; 7. Krzysztof Szymański – prezes PFSSK; 8. Krzysztof Bandos – wiceprezes PFSSK; 9. Jan Domasik – prezes PIGOSK; 10. Marek Gawroński – wiceprezes PIGOSK; 11. Roman Stencel – prezes OIGOSK; 12. Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK; 13. Andrzej Sural – prezes SSSK Białystok; 14. Jarosław Onacewicz – przew. KR SSSK Białystok.
Zważywszy na tematykę wzmiankowaną w zaproszeniu z 18.07.2012 podpisanym przez dyr Bogdanowicza cyt. „…zmiany przepisów ustawy z 05.01.2011r o kierujących pojazdami postulowane przez organizacje społeczne środowiska OSK…” – zaskoczyła nas informacja gospodarza, że spotkanie ma na celu wyłącznie realizację uzgodnień i obietnicy z 04 kwietnia 2012 r. tj. dotyczących postulatu zm. art. 53.1 uokp, skutkującej dopuszczeniem możliwości prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa. jazdy również pojazdami OSK, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej (patrz Ad. I komunikatu z 04.04.2012 r.).
Szczególnie, że na spotkaniu 05 lipca 2012 r. dyr Bogdanowicz sugerował pilność prac nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, dlatego spodziewaliśmy się przede wszystkim dyskusji nt. pakietu postulatów opracowanych i uzgodnionych w Łowiczu 20.07.2012 r. Obecni na spotkaniu członkowie zarządu KSD WORD równie konsekwentnie sprzeciwiali się postulowanej przez środowiska OSK możliwości prowadzenia egzaminów pojazdami OSK wskazując i podnosząc co następuje:
1. z uwagi na konieczność przekazywania i sprawdzania samochodu oraz dokumentów (czas) wzrośnie koszt organizacji egzaminu ze względu na ich mniejszą liczbę,
2. obawy o stan techniczny pojazdu i kto poniesie konsekwencje z powodu odmowy przeprowadzenia egzaminu z powodu zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu lub nie podstawienia pojazdu,
3. kwestie odpowiedzialności w przypadku kolizji podczas egzaminu, albowiem pojazdy WORD są ubezpieczone AC,
4. pakiet obaw dotyczących nagrywania przebiegu egzaminu tj. wyeliminowania ingerencji w zapis, co do kompatybilności sprzętu, przechowywanie i archiwizowanie nagrań, problem ustalania „winnego” braku nagrania i kto poniesie konsekwencje finansowe za powtórzenie egzaminu?
5. należy dążyć do max ograniczania kontaktu z instruktorami,
6. poważne utrudnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki taborem WORD z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania na pojazdy egzaminacyjne,
7. niewiadoma co do długości okresu oczekiwania pojazdu (instruktora) na egzamin z uwagi na losowy dobór osób, skutkującym również „zapychaniem” parkingów,
8. problem, gdy zostanie w tym samym czasie wylosowanych kilka osób mających być egzaminowanych tym samym pojazdem osk. (patrz: zastrzeżenia KSD WORD20120724).
Prezes KSD WORD pan Andrzej Szklarski wskazując na powyższą argumentację oświadczył, że jego zadaniem jedynym kompromisowym rozwiązaniem jest prowadzenie postępowań przetargowych na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK w trybie upzp. Deklarując jednocześnie, że będzie ten zamiar realizować w WORD Warszawa.
Dyrektor WORD Łomża pan Mirosław Oliferuk również zadeklarował prowadzenie przetargu na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK.
Dyrektor WORD Radom pan Mirosław Szadkowski poinformował, że radomskie środowisko wręcz domaga się przetargu, bo aktualnie eksploatowane samochody są używane już ponad 4 lata. OSK
domagają się również umieszczenia w SIWZ stosownej wzmianki i zagwarantowania możliwości montowania instalacji gazowej bez utraty gwarancji na silnik, co postara się uwzględnić.
Ripostując przedstawiciele OSK podkreślali, że prowadzenie przetargu na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym środowisko OSK, gdyż z uwagi na aktualną trudną sytuację ekonomiczną i brak perspektyw zdecydowanej jej poprawy jest wysoce prawdopodobne małe zainteresowanie opcją konsorcjum . Dyr Andrzej Bogdanowicz zaproponował, aby zapoznać się z opinią dystrybutorów i firm zajmujących się wynajmem samochodów nt. postępowań przetargowych na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK. Uzgodniono, że pod koniec sierpnia br. DTD MTBiGM zorganizuje kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli ww. firm oferujących samochody.
9 sierpnia 2012 r. w Warszawie (siedziba Stowarzyszenia KIEROWCA.PL) odbyło się kolejne spotkanie liderów organizacji branży szkoleń kierowców. Do grupy czterech organizacji (OIGOSK, KIEROWCA.PL, PFSSK, PIGOSK) dołączyli LOK oraz PZM. Jednym z punktów zebrania było wypracowanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie kursu dokształcającego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: nOIGOSK (Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas ), PFSSK (Wojciech Szemetyłło, Dariusz Gil), Stowarzyszenia KIEROWCA.PL (Włodzimierz Zientarski, Jerzy Kociszewski, Krzysztof Ledzion), PIGOSK (Jan Domasik, Wojciech Góra, Czesław Swaryczewski, Marek Stasiak),LOK (Grzegorz Jarząbek), PZM (Bogdan Ratajczak).
W pierwszej części spotkania powitano przedstawicieli LOK i PZM i zaproszono ich do wspólnych obrad w sprawach ważnych dla branży szkoleń kierowców. Zarówno przedstawiciel LOK, jaki PZM wyrazili chęć uczestnictwa. Obie organizacje zdecydowały się również poprzeć treść przekazanych 24 lipca do ministerstwa wspólnych postulatów zmian w Ustawie o kierujących.

KOMUNIKAT
Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Jako przedstawiciele branżowych organizacji społecznych, pragniemy niniejszym wyrazić swoje zaniepokojenie i przestrzec o ewentualnych konsekwencjach jakie mogą wyniknąć w przypadku podpisania przez Was deklaracji o przystąpieniu do konsorcjum z WORD w ramach którego, zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wynajem minimum 300 pojazdów przeznaczonych do szkolenia i egzaminowania. W sytuacji, kiedy do Sejmu wpływa kolejna nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami, propagowanie
akcji konsorcjum szkodzi interesom właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców, gdyż:
• idea konsorcjum nie wyeliminuje czteroletniego cyklu ogłaszania przetargów na wynajem lub zakup pojazdów do egzaminowania,
• propozycja włączenia Szkół Jazdy do procesu wymiany samochodów w WORD jest uwarunkowana uzyskaniem ceny minimalnej nie wyższej niż uzyskana w postępowaniu prowadzonym samodzielnie,
• brak jest jakichkolwiek propozycji ze strony dostawców pojazdów dotyczących cen czynszu za najem pojazdów,
• sugerowana na spotkaniach z przedstawicielami osk wysokość miesięcznego czynszu wynajmu samochodu jest nierealna, co sugeruje koniunkturalność poczynań inicjatorów,
• istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli do konsorcjum nie przystąpi wymagana minimalna liczba OSK, WORD-y ogłoszą przetarg samodzielnie i po raz kolejny zostaniemy „postawieni pod ścianą” tj. zmuszeni do zakupu pojazdów marki, która zostanie zakupiona lub wynajęta przez WORD za grosz, jak to ma miejsce w WORD Rzeszów i Przemyśl.
Dla współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK, ciągle aktualnym priorytetem jest dążenie do uzyskania zmiany przepisu art.53.1 ustawy o kierujących pojazdami dotyczącym możliwości przeprowadzania egzaminu praktycznego na pojazdach wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.
Uwzględniając powyższe argumenty, prosimy Szanowne Koleżanki i Kolegów o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o złożeniu deklaracji przystąpienia do konsorcjum w sprawie wspólnego z WORD zakupu lub najmu pojazdów. Jednocześnie dopóki jest szansa na wprowadzenie nowelizacji ustawy przed jej wejściem w życie w dniu
19 stycznia 2013 roku, apelujemy o poparcie naszych działań w tym zakresie.
zredagował: Roman Stencel i  Jerzy Kociszewski
Z poważaniem
Grzegorz Jarząbek; Włodzimierz Zientarski ; Roman Stencel
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/13-ogloszenia/36-2012-11-29-komunikatwspolny-3-spolecznych-organizacji-srodowiska-osk-nt-konsorcjum-word-z-osk

10 grudnia 2012 r. w hotelu MONET w Łysomicach k. Torunia z inicjatywy prezesa OIGOSK odbyło się piąte spotkanie liderów nw. organizacji społecznych środowiska OSK: LOK,KRS 0000086818: Jarosław Jarzyński, PFSSK, KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos, PIGOSK, KRS 0000256376: Jan Domasik; Wojciech Góra, KIEROWCA.PL, KRS 0000261135: Michał Łydka; Jerzy Kociszewski; Jerzy Marks, OIGOSK, KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski
Obradowano pod przewodnictwem prezesa OIGOSK Romana Stencla
Tematyka obrad:
1. Dyskusja nad poprawą wzajemnych relacji, zaufania i mobilności korespondencji oraz uzgadniania stanowisk.
2. Ostateczna redakcja tekstu wspólnego komunikatu odnośnie Konsorcjum WORD z OSK celem wynajmu lub zakup samochodów do szkolenia i egzaminowania.
3.Wyartykułowanie wspólnego stanowiska odnośnie braku jakiejkolwiek reakcji na zgłoszone dotąd postulaty organizacji społecznych środowiska osk, w tym ocena zwodniczych obietnic dyr. Andrzeja Bogdanowicza oraz bezprecedensowej ekspansji monopolistycznej PWPW wspieranej przez urzędników starostw. (http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wniosekMTBiGMzmuokp20072012.pdf )
4.Przyjęcie planu dalszych wspólnych działań i przedsięwzięć Ad.1 Wielowątkowo, wnikliwie i obszernie przedyskutowano różnorodne aspekty wizerunkowo-reprezentacyjne i uwarunkowania statutowe poszczególnych organizacji w zakresie sposobu reprezentacji, udzielania pełnomocnictw oraz wymogów członkowskich czy aspiracji do reprezentowania określonych grup, kręgów społecznych. Uczestnicy zadeklarowali poprawę dyscypliny terminowej konsultacji prowadzonych za pomocą poczty elektronicznej.
Ad.2 Z wyjątkiem PFSSK i PIGOSK reprezentanci pozostałych 3 organizacji potwierdzili zasadność i konieczność opublikowania komunikatu wskazującego na zagrożenia i sprzeczność z globalnym,
perspektywicznym interesem OSK utopijnej idei Konsorcjum WORD z OSK celem wynajmu lub zakupu pojazdów do egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców.
Ad.3 Po dyskusji zdecydowano, że na obecnym etapie zostaną wysłane do adresatów dotychczasowych
wystąpień monity o zajęcie stanowiska odnośnie wniosku wspólnego z 08.05.2012 r. do min. Sławomira Nowaka wysłanego przesyłką poleconą 18.05.2012 r. w którym wyartykułowano poparcie dla opatrzonego ponad 1150 podpisami listu otwartego z 24.02.2012 nt.:
– egzaminów wewnętrznych w OSK,
– zainicjowania zm. uokp skutkujących możliwością przeprowadzania egzaminów państwowych samochodami podstawianych przez ośrodki szkolenia lub w dyspozycji osoby egzaminowanej,
– wprowadzenia ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/ListOtwarty-
MTBiGM(scan).pdf

MANIFESTACJE PROTESTACYJNE środowisk OSK krytyka uokp
(wejście w życie 19.01.2013)
19 Marca 2013 – Gdańsk
21 Marca 2013 – Zielona Góra
21 Marca 2013 – Piła

Opracował Roman Stencel, 27 grudnia 2018 r.

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze