Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ-zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska osk (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) część 4

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Obrady Zespołu Roboczego MTBiGM:
1. 18 marca 2013 r.
2. 20 marca 2013 r.
3. 25 marca 2013 r.
4. 16 kwietnia 2013 r.
5. 17 maja 2013 r.
6. 7 czerwca 2013 r.
7. 20 czerwca 2013 r. efektem prac zespołu roboczego jest projekt ustawy o zmianie uokp, który w dniu 20 czerwca 2013 r. w obecności dyr. Bogdanowicza wręczono posł. Stanisławowi Żmijanowi przewodniczącemu Sejmowej Komisji INF

Zmiany personalne w MTBiGM:
14 czerwca 2013 r. – odwołanie Tadeusza Jarmuziweicza z funkcji wiceministra

14 lipca 2013 r. – dotychczasowy zastepca dyrektora objął funkcję p.o. dyrektora DTD MTBiGM
15 lipca 2013 r. – odwołanie Andrzeja Bogdanowicza z funkcji Dyrektora DTD MTBiGM
19 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. Zbigniew Rynasiewicz pełnił funkcję Sekretarza Stanu w MTBiGM
28 listopada 2013 r. na Sekretarza Stanu w MIiR i pełnomocnika Rządu ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową powołano Zbigniewa Rynasiewicza
27 listopada 2013 r. Elżbieta Bieńkowska została zaprzysiężona na Stanowisko wicepremiera i Ministra MIiR
Niewątpliwie te „głębokie” i niekiedy zaskakujące zmiany personalno–organizacyjne w resorcie właściwym ds. transportu spowodowały istotne spowolnienie rozpoczęcia procedury legislacyjnej projektu z 20.06.2013 r. zmian uokp wypracowanego przez zespół roboczy z MITBiGM

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. (środa), w sali nr 22 (bud. G), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8. Początek posiedzenia o godz. 13.00.
Porządek dzienny: Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957).
Przewodniczący Podkomisji /-/ Leszek Aleksandrzak
Procedowanie ustawy o zm. uokp druk 1957
1) 12 grudnia 2013 r.
2) 09 stycznia 2014 r.
3) 23 stycznia 2014 r.
4) 29 stycznia 2014 r. MIR
5) 19 luty 2014 r.
6) 12 marca 2014 r.
7) 09 kwietnia 2014 r. INF
8) 06 maja 2014 r. INF
9) 29 maja 2014 r. Senat
10) 26 czerwca 2014 r. – uchwalenie ustawy przez Sejm
14 lipca 2013 r. – dotychczasowy zastępca dyrektora objął funkcję p.o. dyrektora DTD MTBiGM
15 lipca 2013 r. – odwołanie Andrzeja Bogdanowicza z funkcji Dyrektora DTD MTBiGM
19 czerca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. Zbigniew Rynasiewicz pełnił funkcję Sekretarza Stanu w
MTBiGM
28 listopada 2013 r. na Sekretarza Stanu w MIiR i pełnomocnika Rządu ds. Zarządzania Infrastrukturą
Drogową powołano Zbigniewa Rynasiewicza
27 listopada 2013 r. Elżbieta Bieńkowska została zaprzysiężona na Stanowisko wicepremiera i Ministra MIiR
Niewątpliwie te „głębokie” i niekiedy zaskakujące zmiany personalno–organizacyjne w resorcie właściwym ds. transportu spowodowały istotne spowolnienie rozpoczęcia procedury legislacyjnej projektu z 20.06.2013 r. zmian uokp wypracowanego przez zespół roboczy z MITBiGM

od 24 sierpnia 2014 r.
30) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.”;
32) w art. 53:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując komisję przetargową, włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, na ich wniosek, a w razie braku takich organizacji – przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata.”.
od 1 stycznia 2015 r.
12) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:
„Art. 23a. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio
w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3.”; od 1 stycznia 2015 r.
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Osobie, o której mowa w art. 23a, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się jeżeli osoba ta:
1) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, i uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego, lub
2) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 2 i 4, i uzyskała pozytywny wynik ćwiczeń sprawdzających.”.
od 1 stycznia 2015 r.
28) w art. 50: a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub w stosunku do której nie zamieszczono w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1, informacji o ukończeniu takiego szkolenia – nie dotyczy części teoretycznej egzaminu państwowego;”,

W spotkaniu w Sieradzu 28 października 2014 r.uczestniczyli:
1.Krzysztof Bandos – prezes PFSSK (inicjator)
2.Krzysztof Kołodziejczak – wiceprezes PFSSK
3.Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
4.Jerzy Długoszewski + 1 – LOK
5.Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
6.Roman Stencel – prezes OIGOSK
7.Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK
8.Zbigniew Gryglas – wiceprezes OIGOSK
Zebrani zaakceptowali załączony projekt ustawy o zmianie uokp i uzgodnili wspólne wielorakie działania mające na celu urzeczywistnienie odwiecznego postulatu OSK tj. prawnego zagwarantowania minimalnej ceny za jedną godzinę szkolenia na kursach w poszczególnych kat. prawa jazdy.
25 listopada 2014 r.spotkanie w MIR
Na początku spotkania w gabinecie min. Rynasiewicza przypomniałem i wręczyłem tekst Listu Otwartego do MTBiGM z luty – maj 2012 r. zredagowany przez PSINJ Wejherowo i OIGOSK z siedz. w Koszalinie poparty 1150 podpisami przedstawicieli środowiska OSK oraz współpracujących organizacji społecznych: PFSSK; PIGOSK i KIEROWCA.PL! http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/ListOtwarty-MTBiGM%28scan%29.pdf
Po przebiegającej w przyjaznej atmosferze merytorycznej dyskusji, Minister Zbigniew Rynasiewicz zapewnił o przychylności resortu dla tej inicjatywy podkreślając, że przygotowany przez stronę społeczną projekt ustawy o zmianie uokp wymaga dopracowania, a wdrożenie proponowanych regulacji prawnych w krótkiej perspektywie czasowej jest możliwe tylko jeżeli projekt ten zostanie przejęty przez Sejmową Komisję Infrastruktury (INF) i otrzyma status „komisyjnego projektu ustawy”. Dla urzeczywistnienia czego konieczne jest pilne skontaktowanie się i przekonanie posłów, członków prezydium komisji INF!
4 grudnia 2014 r. 11:00 w Sejmie odbyło się (głównie wysiłkiem PFSSK) spotkanie organizacji społecznych środowiska OSK z członkami prezydium Sejmowej Komisji Infrastruktury (INF), w którym uczestniczyli parlamentarzyści: Żmijan Stanisław (PO) – przewodniczący INF, Bukiewicz Bożenna (PO) – zastępca przewodniczącego INF, Racki Józef (PSL) – zastępca przewodniczącego INF, Aldona Młyńczak (PO) z Wrocławia.
Stronę społeczną reprezentowali:
Krzysztof Bandos – prezes PFSSK
Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
Andrzej Biszek – prezes stowarzyszenia lubelskiego, członek PFSSK
Grzegorz Jarząbek – prezes LOK
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK

Opracował Roman Stencel, 27 grudnia 2018

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze