Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ-zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska osk (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) część 5

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25 maja 2015 r. na kolejnym spotkaniu (poprzedzonym spotkaniem 07.05.2015 z przedstawicielami PFSSK) w gabinecie Sekretarza Stanu MIiR Minister Zbigniew Rynasiewicz zaakceptował przygotowany przez stronę społeczną projekt ustawy o zmianie uokp, który wprowadza do ustawy ceny max za 1 h szkolenia oraz upoważnia ministra właściwego ds. transportu do określenia rozporządzeniem ceny min. za 1 h szkolenia a także zwiększa wymagania wobec przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w zakresie niezbędnej infrastruktury.
Minister Rynasiewicz obiecał, że opinię do ww. projektu ustawy niezwłocznie przekaże przewodniczącemu Sejmowej Komisji Infrastruktury posłowi Stanisławowi Żmijanowi.
Podkreślić należy, że pozytywną opinię resortu do ww. projektu ustawy o zmianie uokp minister Rynasiewicz uzależnił od zgody strony społecznej na zwiększenie wymogów dla OSK.
Uprawnione, kompetentne organy współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK (LOK; PFSSK; PIGOSK i OIGOSK) uznały, że dla osiągnięcia strategicznego celu jakim niewątpliwie jest usankcjonowanie w systemie prawnym ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia warto zgodzić się na obostrzenia wyszczególnione w projekcie ustawy
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/320-2015-03-
05-wspolna-opinia-wspolpr-org-spol-srod-osk-nt-propozycji-mir-stosowania-kar-finansowych-dla-osk

28 maja 2015 r. Zbigniwe Rynasiewicz wiceminister MIiR podał się do dymisji
1 czerwca 2015 r. Paweł Olszewski objął stanowiska Sekretarza Stanu w MIiR
Kolejne zaskakujące zmiany personalno–organizacyjne w resorcie właściwym ds. transportu spowodowały istotne spowolnienie rozpoczęcia procedury legislacyjnej projektu ustawy o zmianie uokp celem ustanowienia ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia!
6 lipca 2015 r.na kolejnym spotkaniu w MIiR dyr Twardowski poinformował, że stosownie do uzgodnień wypracowanych na spotkaniu 25 maja br. przesłał projekt ustawy o zm uokp ws. ceny mim. za 1h szkolenia do posła St. Żmijana przewodniczącego sejmowej Komisji INF. Komisja INF dotąd nie zwróciła sie z prośbą o opinię Resortu Transportu w przedmiocie ww. projektu ustawy.
W trakcie 2-godzinnej szczerej i wielowątkowej (momentami emocjonalnej) dyskusji poruszono wiele palących problemów środowiska OSK. Generalna konkluzja: upływająca kadencja Organów Władz Państwowych i zbliżające się jesienne wybory parlamentarne nie sprzyjają inicjatywom zmian regulacji prawnych dotyczących sytuacji środowiska OSK.
W dalszej części dyr Twardowski poinformował, że departament akceptuje większość propozycji, uwag do projektu rozporządzenia ws. egzaminowania zgłoszonych przez współpracujące organizacje społeczne środowiska OSK.
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolna_opinia_projekt_rozporzMIRegzaminowanie20150612.pdf

Po wyborach 25 października 2015 r. władzę wykonawczą przejmuje PIS.

W dniu 5 stycznia 2016 r. w siedzibie MIiB odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko OSK z Podsekretarzem Stanu panem Jerzym Szmitem odpowiedzialnym w Resorcie za problematykę transportu drogowego. Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:
Grzegorz Jarząbek – prezes LOK
Krzysztof Bandos – prezes PFSSK
Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
Roman Stencel – prezes OIGOSK
Podczas spotkania omawiano problemy nurtujące środowisko OSK i podkreślano potrzebę pilnych i strategicznych zmian regulacji prawnych w obszarach szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o prawo jazdy. Sygnalizowaliśmy także potrzebę zmian odnośnie roli egzaminatora oraz metodyki i kryteriów oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy. Prezesi ww. współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK ustalili oraz poinformowali min. Szmita, że 29 stycznia 2016 r. w Piastowie spotkają się statutowi reprezentanci ww. organizacji celem wyartykułowania postulatów środowiskowych odnośnie wzmiankowanych wyżej zmian regulacji prawnych, które po zredagowaniu zostaną przedstawione Departamentowi Transportu Drogowego MIB. Pan min. Jerzy Szmit nawiązując do wzmiankowanej w dyskusji konstruktywnej współpracy oraz wsparcia postulatów strony społecznej podczas procedowania uokp (wtedy w roli opozycji) – zadeklarował kontynuację współpracy ze zorganizowanymi reprezentacjami
społecznymi środowiska OSK.

W dniu 2 marca 2016 r. w siedzibie MIiB odbyło się awizowane kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko OSK z odpowiedzialnym w resorcie za problematykę transportu drogowego Podsekretarzem Stanu panem Jerzym Szmitem któremu towarzyszyli: asystent p. Paweł Czemiel i p. Hanna Kowalska – naczelnik.
Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:
Grzegorz Jarząbek – prezes LOK
Jarosław Jarzyński – prezes LOK
Krzysztof Bandos – prezes PFSSK
Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
Wojciech Góra – wiceprezes PIGOSK
Roman Stencel – prezes OIGOSK
Piotr Berent – wiceprezes OIGOSK
Na wstępie strona społeczna wyartykułowała zagrożenia wynikające z braku rozporządzenia ws. szkolenia oraz rozżalenie z powodu nie uwzględnienia wielu postulatów środowiska OSK w opublikowanych rozporządzeniach oraz w projekcie rozporządzenia ws. szkolenia publikowanym na witrynie Rządowego Centrum Legislacji /RCL/ https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282150
Kategorycznie domagaliśmy sie również zachowania co najmniej 14-dniowego terminu na zgłoszenie uwag w ramach konsultacji społecznych projektów rozporządzeń. Apelowaliśmy również aby Rząd egzekwował od RCL publikowanie informacji w „zakładkach” procedury legislacyjnej:
– Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych.
– Odniesienie się wnioskodawcy do uwag.
W dalszej kolejności prezentowano najistotniejsze problemy dotyczące szkolenia i egzaminowania
kandydatów na kierowców.
Wiceminister Jerzy Szmit w obszernej wypowiedzi poinformował, że z uwagi na presję czasową oraz aktualną lukę prawną priorytetem jest jak najwcześniejsze opublikowanie i wejście rozporządzenia w życie. Dzisiaj rozporządzenie podpisze ostatni z trzech ministrów (MIB; MSWiA; MON), więc prawdopodobnie rozporządzenie zostanie opublikowane w dniach 3 – 4 marca br. Dlatego zabrakło czasu na pogłębione analizy przedłożonych postulatów strony społecznej. Nadmienił, że rozporządzenia będą wkrótce nowelizowane celem dostosowania ich treści do wymogów CEPIK2. Pani Kowalska wskazała, że Min. Cyfryzacji p. Anna Streżyńska zobligowała ministrów do
przedstawienia projektów rozporządzeń w terminie najpóźniej do 10 kwietnia 2016 r! Wobec czego min. Szmit zadeklarował, że następne spotkanie powinno odbyć się w terminie 7 – 10 dni i mieć charakter roboczy z udziałem urzędników i nowego dyr. DTD p. Bogdana Oleksiaka
W dniu 17 marca 2016 r. odbyło się awizowane kolejne, tym razem robocze spotkanie przedstawicieli współpracujących organizacji reprezentujących środowisko osk z dyr. DTD p. Bogdanem Oleksiakiem któremu towarzyszyli: p. Tomasz Piętka (gł. specjalista) i p. Hanna Kowalska (naczelnik).
Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:
Grzegorz Jarząbek – prezes LOK
Adam Świderski – LOK
Krzysztof Bandos – prezes PFSSK
Jan Szymczak – sekretarz PFSSK
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
Wojciech Góra – sekretarz PIGOSK
Roman Stencel – prezes OIGOSK
Piotr Berent – wiceprezes OIGOSK
Na wstępie dyr Oleksiak zaapelował aby dyskusję skoncentrować na zagadnieniach zmian systemowych.Po wstępnych wypowiedziach prezesów poszczególnych organizacji społecznych środowiska OSK dyr Oleksiak oświadczył, że postulat strony społecznej dotyczący uniezależnienia egzaminatorów od dyr. WORD np. poprzez zatrudnianie ich przez wojewodę jest zasadny i DTD będzie prowadzić prace nad zrealizowaniem tego postulatu! Prezes Bandos oświadczył, że deklaracja dyrektora w omawianym zakresie jest przełomową, wpisującą się w katalog postulowanych koniecznych zmian systemowych, na którą środowisko oczekuje od 18 lat!!! (2016 – 1998) Następnie szczegółowo omawiano najistotniejsze postulaty zgłoszone przez reprezentowaną na spotkaniu stronę społeczną. Po wielowątkowej dyskusji oraz rozważeniu prezentowanej argumentacji – zdecydowaną większość postulatów DTD MIB zaakceptował.

19 września 2016 r. odbyły sie inauguracyjne obrady 11 członków zespołu doradczego DTD MIB – powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016 r.
Stosownie do ww. zarządzenia, cyt. § 2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627) w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy;
2) opracowywanie propozycji zmian do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i aktów wykonawczych do niej;
3) opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podniesienia jakości szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy;
4) systematyczna ocena skuteczności obowiązujących przepisów prawnych w obszarze szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy i w razie potrzeby opracowywanie propozycji zmian do tych przepisów;
5) opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych dotyczących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy;
6) opiniowanie dokumentów dotyczących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych. Efektem obrad jest ustalenie szczegółowego zakresu, tematyki i terminu kolejnych obrad zaplanowanych za 3 tyg.

Terminarz spotkań zespołu doradczego DTD MIB – powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 04.08.2016 r.
1 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 19.09.2016
2 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 10.10.2016
3 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 24.10.2016
4 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 21.11.2016
5 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 13.12.2016
6 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 16.01.2017
7 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 23.01.2017
8 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 31.01.2017
9 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 07.02.2017
10 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 22.02.2017
11 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 07.03.2017
12 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 22.03.2017
13 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 11.04.2017
14 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 17.05.2017
15 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MIB 15.11.2017
16 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MI 28.05.2018
17 Warszawa – obrady Zespołu doradczego MI 17.12.2018

Efektem prac ww. zespołu doradczego jest projekt ustawy o zmianie uokp i niektórych innych ustaw, który aktualnie został zaopiniowany przez Centrum Analiz Strategicznych Rządu RP.

Opracował Roman Stencel, 27 grudnia 2018 r.

 

Comments are closed.