Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ – zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska OSK (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) – CZĘŚĆ 1

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

17 września 1998 r.: rejestracja PFSSK w Sądzie Okręgowym w Krakowie (sygn. akt Ns. Rej.Zw.1/98 )
16 listopada 1998 r.: Pierwszy Zjazd Delegatów wybór Władz PFSSK
W latach 1999 r. – 2000 r.
Przedstawiciele PFSSK: Janusz Ujma i Roman Stencel
W MTiGM wielokrotnie spotykali się z J. Folgą i Ad. Witkowskim na temat. zmian Rozporządzenia MTiGM ws. szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień…
Rozporządzenie MTiGM z 14.12.2001 ws. szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U 150 poz. 1681 wejście w życie 01.01. 2002 r.)

Z dniem 1 stycznia 2002 r.
Unieważniono szkolenia rozpoczęte przed 1 lipca 1998 r. i zaświadczenia ich ukończenia, których nie złożono w WOEK!
Rozporządzenie MTiGM z 14.12.2001 ws. szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U 150 poz. 1681 wejście w życie 01.01. 2002 r.)

§29. Prawo jazdy lub pozwolenie może uzyskać osoba, która:
1) spełnia warunki ustalone w ustawie dla osób ubiegających się o prawo jazdy określonej kategorii lub pozwolenie albo osób podlegających sprawdzeniu kwalifikacji,
2) odbyła szkolenie, o którym mowa w §6, dla danej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia,
3) złożyła z wynikiem pozytywnym wymagany dla określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia egzamin państwowy,
4) uiściła opłatę za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
5) zwróciła wydane za granicą krajowe prawo jazdy, jeżeli ubiega się o polskie krajowe prawo jazdy.

Przepisy przejściowe i końcowe
§32. 1. Osoby ubiegające się o prawo jazdy lub pozwolenie, które:
1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ukończyły odpowiednie szkolenie określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 72, poz. 462 i Nr 105, poz, 667, z 1999 r. Nr 57, poz. 610 i z 2000 r. Nr 44, poz. 518) lub w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 70, poz. 731 i Nr 83, poz. 901), albo
2) złożyły przed dniem 1 lipca 1998 r. do ośrodka egzaminowania (WOEK) wymagane wówczas dokumenty
– uważa się za spełniające wymagania określone w §29 w stosunku do odpowiedniego rodzaju uprawnień.

26 lutego 2002 r. Zarząd PFSSK (Igielski; Stencel; Uszczyński) spotyka się w Warszawie z wiceministrem Muszyńskim (uczestniczą również panowie Folga, Witkowski) gdzie prezentuje postulaty środowiska OSK odnośnie koniecznych zmian przepisów:
• zwiększenie wymaganego min. liczby godz. szkolenia praktycznego i teoretycznego (30),
wprowadzenie ceny urzędowej (min.) za szkolenie kandydatów na kierowców lub (i) wdrożenie przepisów prawnych skutkujących ograniczeniem przyrostu liczby OSK (tj. limitowanie jej w oparciu o dane demograficzne oraz opinię ogólnopolskiej organizacji reprezentującej interesy OSK (model BELGII),
zminimalizowanie wymogów i kryteriów oceny zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym.
Dyskusja trwała kilka godzin, a postawa min. Muszyńskiego sugerowała możliwość zrealizowania niektórych postulatów PFSSK. Dzisiaj wiemy, że nie wszystkie deklaracje min. Muszyńskiego zostały wdrożone, ale większość tak!

Rok 2003intensywne konsultacje wewnątrz PFSSK celem wypracowania stanowiska odnośnie:
1) projektu sekretariatu KR BRD z 29.10.2002 pt. nowy system uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, który stanowił założenia do projektu Ustawy o osobach kierujących pojazdami
2) zmian rozporządzenia MI z 14.12.2001 (Dz. U 150/2001)

Od dnia 1 stycznia/kwietnia 2004 r.
1) Umożliwiono obecność w pojeździe szkoleniowym dodatkowo 1 kursanta;
2) Usankcjonowano i doprecyzowano zasady przeprowadzania egz. wewnętrznego,
3) W planie nauczania wskazano min. wymiar szkolenia 30/30 godz.,
4) Wyodrębniono sprzęganie – rozprzęganie jako odrębne zadanie egzaminacyjne
5) Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii A lub A1 w czasie egzaminu praktycznego powinny być ubrane w kamizelkę o barwie pomarańczowej. Zmiana 24.12.2003 r. rozporządzenia MTiGM z 14.12.2001 ws. szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U 232 poz. 2334 wejście w życie 01.01/04. 2004 r.)
6) Od 1 maja 2004 r.
COROCZNE badania techniczne pojazdów „L” (wcześniej co 6 miesięcy)
[prędkość 5:00 – 23:00 ; światła mijania przez całą dobę ]
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 92 poz. 884 – wejście w życie 01.05.2004 r. Polska w UE!)
…należy podkreślić, zaakcentować i uwypuklić iż dyrektywa UE nr 96/96/WE z 20.12.1996 r., na którą w uzasadnieniu projektu ustawy powołuje się Rząd – generalnie i w kategoriach ogólnych określa coroczną minimalną częstotliwość badań technicznych pojazdów i w ogóle nie wyróżnia w sposób szczególny pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego. Tak więc, zaprezentowana w piśmie do Marszałka Senatu L.dz. ZF/10/2002/SENAT teza o „nieczystej grze” oraz nieuczciwej argumentacji MI co
do konieczności zmiany prawa w tym zakresie (dostosowanie do prawa UE) – w pełni się potwierdza!
Powyższy przegląd zmian przepisów prawnych w omawianym zakresie skutkuje konkluzją oraz pytaniami:
•do lipca 1998 r szkoliliśmy również na pojazdach o wątpliwej „kondycji technicznej” F-126P „MALUCH” i podlegały one standardowej częstotliwości badań technicznych, a mimo to nie występowały nagminne i drastyczne przypadki kolizji drogowych spowodowanych niewłaściwym stanem technicznym pojazdów oznaczonych „L”!
•dzisiaj szkolimy pojazdami znanych na świecie marek producentów pojazdów, często takich samych jakich używają koledzy w UE. Tam częstotliwość badań technicznych pojazdów używanych do nauki jazdy lub egzaminu państwowego – jest STANDARDOWA. W Polsce zaś „widzimisie” MI sprawiło, że takie pojazdy trzeba poddawać badaniom technicznym co sześć miesięcy! Pytamy dlaczego??? Czy jest to efekt skutecznego „loobingu” w MI właścicieli Stacji Kontroli Pojazdów??? opracował: Roman Stencel – wiceprezes PFSSK

W okresie 2003 r. – 2004 r. odbywają się liczne spotkania i konsultacje z mec. Wrońskim i dyr Bogdanowiczem, KSE, KSD WORD, LOK, PZMot itp.
02 Lipca 2004 r. Parlament uchwala ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i ustawę przepisy wprowadzające usdzg Rejestry działalności regulowanej.
W efekcie nowelizowano rozporządzenie MI w sprawie szkolenia, egzaminowania. (weszło w życie 01.01.2004 r.) w zakresie:
1. zwiększenia min. godz. szkolenia (na kat. B 30 h teorii i 30 h jazdy),
2. możliwość obecności w pojeździe podczas szkolenia drugiego „kursanta”,
3. możliwość szkolenia alternatywnie: poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dop. prędkości pow. 70 km/h,
4. usankcjonowania instytucji egzaminu wewnętrznego realizowanego w OSK,
5. wprowadzono zasadę, że skargi na egzamin rozpatruje organ nadzoru nad WORD.

W nowelizacji rozporządzenia obowiązującej od 10.01.2006 r. usankcjonowano:
1. wykonywanie manewrów w ruchu drogowym,
2. umożliwiono obecność instruktora prowadzącego na egzaminie praktycznym.
od 09.06.2009 r. kolejne zmiany:
1. możliwość zakończenie egzaminu kat. B po 25’,
2. możliwość jednokrotnego opuszczenia pojazdu w zadaniu „2” przy egzaminie BE, CE,
3. demonstrowanie na egzaminie losowo wybranych 2 elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy,
4. egzaminator na bieżąco informuje o popełnianych błędach i wyniku egzaminu,
5. wprowadzono arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.
NAJWAŻNIEJSZE NOWOŚCI
Rozporządzenia MI z 27.10.2005 r. ws szkolenia, egzaminowania – Dz. U. 217 poz. 1384
Wejście w życie 10 stycznia 2006 r.
ZNIESIONO OGRANICZENIE co do jednoczesnego szkolenia teoretycznego grupy max. 20 osób
Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia, powinny być:
-oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonymi na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie – z wyjątkiem motocykli, przyczep i tramwajów;
-litery i cyfry występujące w napisie powinny mieć wysokość co najmniej 6 cm.

Szkolenie uzupełniające (nowy rodzaj szkolenia) – przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej. – przeprowadza się w zakresie ustalonym przez osobę szkoloną i kierownika ośrodka szkolenia kierowców
Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała
1. Łączny czas pracy instruktora nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby.
2. Do czasu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się także czas zatrudnienia na innym stanowisku pracy.
3. Łączny czas zajęć praktycznych prowadzonych przez instruktora w ciągu doby nie może przekraczać
8 godzin. Do tego czasu nie wlicza się przerw pomiędzy zajęciami.
4. Instruktor jest obowiązany złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie czy wykonuje
pracę w innym miejscu, zawierające informację o liczbie godzin pracy w ciągu doby.

Za instruktora prowadzącego uznaje się instruktora który:
1. prowadził część praktyczną szkolenia dodatkowego;
2. został wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców jeżeli dotychczasowy instruktor nie prowadzi szkolenia w danej jednostce;
3. został wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców, w którym kontynuuje szkolenie.
Za instruktora prowadzącego uznaje się także :
1. instruktora, którego numer został wpisany na zaświadczeniu o ukończeniu kursu, o którym mowa w załączniku nr 3 do załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 150, poz. 1681, z 2003 r. Nr 110, poz. 1048 i Nr 232, poz. 2334 oraz z 2005r. Nr 42, poz. 406) – dla osób które ukończyły szkolenie podstawowe lub dodatkowe dla kandydatów na kierowców, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2. instruktora wyznaczonego przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców – dla osób, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odbywają szkolenie podstawowe lub dodatkowe.
3. do instruktorów o których mowa wyżej, nie stosuje się przepisu § 15 ust. 2 pkt 1. (co najmniej 50% szkolenia praktycznego)
Plac Manewrowy WORD
Powinien być na stałe wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż przeznaczone do egzaminowania i pojazdów wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkolenia w zakresie ustawy o transporcie drogowym.
Skutkowało to zablokowaniem możliwości odpłatnego udostępniania placu np. OSK
REJESTRACJA PRZEBIEGU EGZAMINU
1. Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B rejestruje się za pomocą urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu, o których mowa w § 19 pkt 4.
2. Zarejestrowany obraz i dźwięk, z zastrzeżeniem ust. 5, przechowuje się w ośrodku egzaminowania na odpowiednich nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres co najmniej 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu.
3. Zarejestrowany przebieg egzaminu może przeglądać osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik, oraz egzaminator, który prowadził egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu.
Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności:
1. przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania – w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1;
2. umiejętności wykonywania manewrów, które realizowane są na placu manewrowym ośrodka egzaminowania – w zakresie prawa jazdy pozostałych kategorii oraz pozwolenia;
3. umiejętności jazdy w ruchu drogowym, która realizowana jest na drogach publicznych – w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia.
4 GODZINY SZKOLENIA i ĆWICZEŃ z pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków
a) liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż: 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T prawa jazdy lub pozwolenia – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych (zmniejszenie o 10 h dla każdej kat. przy szkoleniu jednoczesnym)
b) 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E; (zmniejszenie o 5 h dla każdej kat. przy szkoleniu jednoczesnym)
Egzamin wewnętrzny
Po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców
Egzamin wewnętrzny, składa się z części:
1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych;
2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie
pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor PROWADZĄCY lub inny instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie!!!
Sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy)
– na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
Rozprzęganie pojazdu z przyczepą (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy)
– zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy WORD
– na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

Opracował Roman Stencel, 27 grudnia 2018 r.

Ciąg dalszy nastąpi.

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze