Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

1. Dzięki utworzeniu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców ( co wcześniej nie było możliwe) przedstawiciele naszego środowiska biorą udział w:

–  Komisji Weryfikacyjnej Pytań Egzaminacyjnych dla kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy łącznie z uprawnieniami do kierowania tramwajem, egzaminatorów, instruktorów i instruktorów techniki jazdy. Widoczne są już tego skutki, coraz mniej jest kontrowersyjnych pytań;

– Zespole Doradczym przy Ministrze Infrastruktury ds. szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminów państwowych wypracowującym zmiany w prawie dążące do efektywniejszego szkolenia, egzaminowania mające na celu urealnienie z rzeczywistym ruchem drogowym.

  1. PFSSK organizuje szkolenia branżowe podwyższające umiejętności instruktorów i wykładowców dla całego środowiska nie zamykając się tylko na członków,

konferencje i spotkania z przedstawicielami: ministerstw i urzędów centralnych, instytucji i policji, wydawnictw współpracujących        z ośrodkami szkolenia i Krajową Radą BRD.

  1. Współpracuje z innymi organizacjami branżowymi: PIGOSK; OIGOSK; Liga Obrony Kraju i innymi.
  2. Organizuje coroczne Konkursy „Instruktor Nauki Jazdy” będące obok rywalizacji konkursowej okazją do spotkań środowiska szkoleniowego z całej Polski, wymiany doświadczeń, metod szkolenia, odmienności taktycznych ze względu na uwarunkowania geograficzne. Za każdym razem odbywa się w innym mieście przy współpracy regionalnego Stowarzyszenia.
  3. W celu wymiany doświadczeń i poznaniu różnic w metodach szkolenia i egzaminowania w różnych państwach organizowane są wycieczki zagraniczne, w trakcie których uczestnicy odwiedzają ośrodki szkolenia znajdujące się na terenach krajów organizowanych wycieczek.
  4. Polska Federacja Stowarzyszeń Ośrodków Szkolenia Kierowców cały czas poszukuje nowych pomysłów na wzbogacenie swojej działalności i jest otwarta na propozycje przedstawicieli Stowarzyszeń członkowskich.