Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania, podstawa prawna.
§ 1.
Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, zwana dalej PFSSK.
§ 2.
Siedzibą PFSSK jest miasto  Warszawa .
§ 3.
Terenem działania PFSSK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
 1. PFSSK używa pieczęci w kształcie i formie określonej w regulaminie wewnętrznym,
 2. PFSSK może używać barw, odznak, sztandaru, logo zgodnie z przepisami prawa i regulaminem wewnętrznym.
 3. wizerunek logo PFSSK ma kształt kwadratu z niebieskim tłem otoczonego obwódką biało-czerwoną ( symbolizującą barwy narodowe ) o równej szerokości koloru białego i czerwonego w obwódce. Kolor biały występuje na zewnątrz kwadratu. W środku centralnie umieszczona jest biała, duża litera „L”. Poniżej litery „L” zamieszczony jest ( pisany dużymi literami)  biały napis „FEDERACJA”. W górnym prawym rogu znajdują się białe duże litery „PL” otoczone białą owalną obwódką o kształcie elipsy.
 4. bez ograniczeń wizerunku logo mogą używać członkowie PFSSK oraz członkowie stowarzyszeń – członków PFSSK. Inne osoby, organizacje czy podmioty mogą używać wizerunku logo PFSSK wyłącznie za zgodą  Zarządu PFSSK na warunkach określonych w stosownej umowie.
 5. wizerunek logo PFSSK podlega ochronie na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
§ 5.
PFSSK działa na podstawie  ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego statutu.
§ 6.
 1. PFSSK posiada osobowość prawną i jest samorządną, dobrowolną organizacją Stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i skupiających osoby i podmioty prowadzące czynną działalność w zakresie edukacji i egzaminowania kierowców, rzeczoznawstwa techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.
 2. PFSSK może prowadzić działalność gospodarczą na terenie całego kraju według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, przy czym dochód z działalności gospodarczej PFSSK służyć będzie wyłącznie realizacji celów statutowych i nie będzie mógł być przeznaczony do podziału między jej członków.
§ 7.
PFSSK może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. Może zawierać z tymi organizacjami umowy dotyczące współpracy. Może tworzyć inne związki zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział II

Cele i sposoby działania PFSSK.
§ 8.
Celem PFSSK jest:
 1. Uczestnictwo i podejmowanie działań zmierzających do:
 2. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. poprawy procesu szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 4. wnioskowania w zakresie dostosowania przepisów prawa o ruchu drogowym.
 5. Obrona praw stowarzyszeń i ich interesów oraz uznanych przez Władze PFSSK za słuszne , interesów jednostek szkolących kandydatów na kierowców i osób szkolonych – na ich wniosek .
 6. Działanie na rzecz kształtowania etyki zawodowej członków stowarzyszeń.
 7. Pomoc w zakresie organizowania stowarzyszeń i udzielania ewentualnego wsparcia finansowego.
 8. Pomoc w zakresie organizowania szkolenia członków stowarzyszeń, wyposażenia ośrodków. szkolenia w pomoce dydaktyczne i in., koordynacja tych zagadnień na szczeblu centralnym.
 9. podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz ich upowszechnianie,
 10. podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość członków stowarzyszeń,
 11. podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości i samo organizacji społeczności ( środowiska) instruktorów nauki jazdy oraz ośrodków szkolenia kierowców ,
 12. podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz upowszechniania i stosowania ekologicznych uwarunkowań środowiska naturalnego ,
 13. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 14. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich jak i wspomaganie rozwoju demokracji,
 15. propagowanie krajoznawstwa oraz rozwijanie kontaktów środowiskowych w tym i zagranicznych
§ 9.
PFSSK realizuje założone cele poprzez:
 1. Organizowanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy członków.
 2. Zapewnienia pomocy prawnej i w miarę możliwości materialnego wsparcia.
 3. Organizowanie spotkań, kursów, narad szkoleniowych i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy, techniki motoryzacyjnej i innych pokrewnych zagadnień,
 4. Organizowanie dla swoich członków punktów szkoleniowych oraz pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 5. Wydawanie materiałów reklamowych, pism, biuletynów, książek, itp. o tematyce związanej z przepisami prawa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego, techniką  motoryzacyjną, kształceniem i egzaminowaniem kierowców.
 6. Pozyskiwanie funduszy od stowarzyszeń, członków wspierających i różnych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu motoryzacyjnego, dealerów i organizacji ubezpieczeniowych, tworząc centralny fundusz.
 7. Reprezentowanie członków PFSSK w negocjacjach i w zawieraniu zbiorowych umów z władzami Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Prowadzenie różnego rodzaju aukcji, konkursów itp. o tematyce związanej z problematyką  zawartą w nin. Statucie.
 9. Prowadzenie informacji technicznej i prawnej dla swoich członków.
 10. Prowadzenie rzeczoznawstwa w zakresie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego,
 11. Wymiany doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą.
 12. Współdziałanie z organami państwowej administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla w zakresie tworzenia i realizowania „Prawa o ruchu drogowym”.
 13. Współpracę z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 14. Współpracę z innymi organizacjami, fundacjami będącymi w strukturze pozarządowej.
 15. Publiczne wyrażanie opinii w sprawach określonych w nin. Statucie.
§ 10.
PFSSK opiera działalność na pracy społecznej, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 11.
Dochody z wpisowego i ze składek członków, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, działalności gospodarczej i innych źródeł zgodnych z przepisami prawa ,służą do realizacji statutowych działań i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków  PFSSK i osoby wchodzące w skład władz, o których mowa w § 20.

Rozdział III

Sposoby nabywania i utraty członkostwa.
§ 12.
Członkami PFSSK są osoby prawne. Członkowie PFSSK dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych
§ 13.
Członkiem  zwyczajnym  PFSSK mogą być Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, skupiające osoby zajmujące się szkoleniem i egzaminowaniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osoby prawne nie mające celów zarobkowych zajmujące się szkoleniem i egzaminowaniem, organizacje związane z techniką  motoryzacyjną, transportem i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Osoby prawne działają w PFSSK przez wskazanych pisemnie – przedstawicieli.
§ 14.
Członkiem  wspierającym  mogą być osoby prawne mające cele zarobkowe, które identyfikują się z celami PFSSK oraz pisemnie zadeklarowały wsparcie finansowe na rzecz PFSSK .
Osoba prawna jako członek wspierający wskazuje pisemnie swojego przedstawiciela w PFSSK.
§ 15.
Godność  członka honorowego  nadaje ZDS na wniosek Zarządu PFSSK.
 1. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego,
 2. Na wniosek zarządu PFSSK  ZDS nadaje  tytuł honorowy  osobom fizycznym  szczególnie  zasłużonym dla PFSSK.
§ 16.
 1. Przyjęcie na  członka zwyczajnego  lub  wspierającego  dokonuje uchwałą Zarząd PFSSK, po otrzymaniu deklaracji członkowskiej oraz sprawdzeniu spełnienia wymogów określonych w § 13-14 i 42.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia w poczet członków PFSSK jest CERTYFIKAT , którego wzór określa załącznik nr.2 do statutu.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków PFSSK, służy zainteresowanemu – w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji – prawo odwołania do najbliższego Zebrania Delegatów.
§ 17.
Członkostwo w PFSSK ustaje wskutek :
 1. Wystąpienia , złożonego na piśmie Zarządowi PFSSK.                                                                                 W takim przypadku członkostwo ustaje w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu w którym wpłynęło w/w pismo.
 2. Skreślenia uchwałą Zarządu PFSSK, w przypadku nieuzasadnionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres określony w uchwale Zebrania Delegatów Stowarzyszeń.
 3. Rozwiązania organizacji zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Wykluczenia  uchwałą Zebrania Delegatów Stowarzyszeń na wniosek Zarządu lub co najmniej 3-ch członków zwyczajnych PFSSK , w przypadku rażącego naruszenia postanowień nin. Statutu, a przede wszystkim w przypadku podejmowania działań dążących do osłabienia  PFSSK.
 5. Od uchwał , o których mowa w ust.2 i 4, służy zainteresowanemu – w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji – prawo odwołania do najbliższego Zebrania Delegatów Stowarzyszeń. Do czasu rozpatrzenia odwołania uchwała o skreśleniu lub (i) wykluczeniu podlega zawieszeniu  , a członek którego ona dotyczy korzysta z pełni praw oraz powinien wywiązywać się ze wszystkich obowiązków określonych w niniejszym statucie oraz wydanych na jego podstawie uchwał Władz PFSSK.
 6. Zawiadomienie o skreśleniu i wykluczeniu powinno nastąpić na piśmie . Zawiadomienie o wykluczeniu, o którym mowa w ust.4  powinno zawierać również uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania się do najbliższego Zebrania Delegatów.
 7. W przypadku podjęcia uchwał , o których mowa w ust. 2 i 4 , ponowne przyjęcie na członka PFSSK może nastąpić w trybie określonym w § 16 , jednak nie wcześniej niż po upływie  dwóch lat od daty uprawomocnienia się tych uchwał .

Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków.
§ 18.
Członek PFSSK ma prawo:
1. Uczestniczenia w działalności PFSSK.
2. Czynnego i biernego wyboru władz PFSSK  ( nie dotyczy członka wspierającego ).
3. Brania udziału w Zebraniu Delegatów.
4. Przedstawiania wniosków, opinii i postulatów w sprawie działalności PFSSK i jej władz.
5. Korzystania ze świadczeń i urządzeń będących w dyspozycji PFSSK.
6. Otrzymywać nagrody i wyróżnienia.
§ 19.
Członek PFSSK ma obowiązek:
 1. Stosowania się do postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń Władz PFSSK.
 2. Terminowego opłacania składek członkowskich.
 3. Rzetelnego realizowania powierzonych zadań i godnego reprezentowania PFSSK.
 4. Przestrzegania zasad etyki zawodowej i wzajemnej współpracy.
 5. Pomnażać i chronić majątek PFSSK.

Rozdział V

Struktura organizacyjna PFSSK.
§ 20.
Władzami PFSSK są:
 1. Walne Zebranie Członków zwane dalej Zebraniem Delegatów Stowarzyszeń [ZDS],
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński,
§ 21.
 1. powiązania i zależność Władz  obrazuje schemat stanowiący załącznik nr 1 do statutu
 2. Kadencja Władz PFSSK trwa  cztery  lata i upływa z  dniem zwołania sprawozdawczo-wyborczego Zwyczajnego ZDS, o którym mowa w § 23 ust.3 lit. b) statutu.
§ 22.
1.        Uchwały Władz z zastrzeżeniem przepisu § 39 oraz z zachowaniem trybu i zasad określonych w Regulaminie Wyborczym do Władz PFSSK podejmowane są  zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy osób dysponujących głosem stanowiącym – w głosowaniu jawnym lub tajnym.
2.        Osoba przewodnicząca obradom Władz PFSSK  i o której mowa w § 30 ust.8 zarządza głosowanie  tajne  na wniosek:
a)     zarządu PFSSK,
b)    2/3 liczby osób z głosem stanowiącym, obecnych na obradach.
§ 23.
 1. Najwyższą władzą PFSSK jest Zebranie Delegatów Stowarzyszeń.
 2. Zebranie Delegatów może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zebranie Delegatów ma charakter:
 4. sprawozdawczy i odbywa się raz w roku z dostosowaniem do terminów sprawozdawczych,
 5. sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata
 6. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków PFSSK.
 7. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd w terminie do 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. W przypadku nie wywiązania się Zarządu PFSSK z obowiązku i terminu o którym mowa w ust.5. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje inicjator lub inicjatorzy o których mowa w ust.4. z zachowaniem przepisu § 24.
7. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach nie cierpiących zwłoki i wymagających uchwały Nadzwyczajnego ZDS – Zarząd zamiast zwoływania NZDS może zainicjować i zredagować określoną decyzję w drodze uzgodnień z członkami PFSSK za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail); faksu. Na okoliczność wypracowania decyzji w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki przedmiotowej korespondencji elektronicznej. Wypracowanie decyzji w powyższym trybie uzgodnień korespondencyjnych  ma moc uchwały NZDS  i eliminuje konieczność jego zwoływania. Do decyzji stanowionych w takim trybie przepis § 22 stosuje się odpowiednio.
§ 24.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów, Zarząd PFSSK zawiadamia członków nie później niż na 1 miesiąc przed ustalonym terminem Zebrania.
§ 25.
Wnioski o włączeniu do porządku obrad Zwyczajnego Zebrania Delegatów spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez Zarząd PFSSK, powinny być zgłoszone przez członków na piśmie , nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zebrania. Zarząd niezwłocznie po upływie tego terminu ,przesyła w/w wnioski członkom PFSSK.
W dniu zebrania mogą być zgłaszane przez delegatów inne wnioski jednak tylko  dotyczące spraw innych, niż wymienione w § 29 .
Decyzję o włączeniu tych wniosków do porządku obrad – podejmuje Zebranie Delegatów Stowarzyszeń
§ 26.
Członkowie z wyprzedzeniem dwutygodniowym przesyłają:
 1. imienną listę aktualnych członków stowarzyszenia podpisaną przez osobę(y) statutowo upoważnione do reprezentowania członka PFSSK – osoby prawnej.
 2. imienną listę z adresami – wybranych delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszeń , podpisaną przez osobę(y) statutowo upoważnione do reprezentowania członka PFSSK – osoby prawnej .
 3. Przewodniczący Komisji Wyborczej po sprawdzeniu spełnienia wymogów , o których mowa w ust. 1-2 , wręcza na Zebraniu przygotowane przez Zarząd PFSSK i upoważniające do głosowania – mandaty.            Mandaty tracą swą ważność z chwilą zakończenia Zebrania Delegatów.
 4. W Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci prawidłowo zgłoszeni na Zwyczajny ZDS bezpośrednio poprzedzający NZDS. Inne osoby mogą uzyskać mandat delegata po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1-2.
§ 27.
W Zebraniu Delegatów:
 1. biorą udział z głosem  stanowiącym  :
 2. delegaci stowarzyszeń spośród członków zwyczajnych i honorowych w liczbie określonej w Regulaminie Wyborczym PFSSK, z zastrzeżeniem ust.1 lit. b)
 3. stowarzyszenie, którego przedstawiciel jest członkiem Zarządu PFSSK lub przewodniczącym Komisji Rewizyjnej albo (i) przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego – zgłasza liczbę delegatów pomniejszoną  o tego przedstawiciela(i)
 4. członkowie Zarządu PFSSK, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego,
 5. osoby posiadające tytuł honorowy, o którym mowa w § 15 ust.2
2.   mogą brać udział z głosem  doradczym :
 1. prezesi stowarzyszeń nie będący delegatami,
 2. po jednym przedstawicielu członków wspierających.
 3. zaproszeni doradcy, eksperci i goście,
§ 28.
 1. Zebranie Delegatów jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim bez względu na liczbę obecnych.
 2. Drugi termin Zebrania Delegatów  nie może   być wyznaczony przed upływem 2 miesięcy od terminu pierwotnego,
 3. W skład Prezydium Zebrania Delegatów wchodzą: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
§ 29.
Do kompetencji Zwyczajnego Zebrania Delegatów należy:
 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu PFSSK,
 2. Coroczne głosowanie nad absolutorium dla władz PFSSK, o których mowa w § 20 ust.2 – 4,
 3. Wybór i odwoływanie prezesa i członków Zarządu PFSSK, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. Określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad finansowania PFSSK,
 5. Decydowanie o siedzibie władz PFSSK,
 6. Podejmowanie uchwał i zatwierdzanie regulaminów,
 7. Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu oraz rozwiązaniu PFSSK,
 8. Nadawanie tytułów honorowych i godności oraz ich pozbawianie.
 9. Rozpatrywanie odwołań , o których mowa w  § 16 ust.3 i § 17 ust.5

Rozdział VI

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.
§ 30.
 1. Zarząd składa się z 5-ciu osób (prezesa, 2-ch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika).
 2. Bieżącymi pracami PFSSK kieruje w ramach uchwał i nin. Statutu prezes Zarządu PFSSK lub pod nieobecność prezesa – dwóch wiceprezesów działających łącznie.
 3. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż co 3 miesiące. Terminy i miejsca posiedzeń określają osoby, o których mowa w ust.2 po konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu.
W uzasadnionych okolicznościami przypadkach nie cierpiących zwłoki – Zarząd zamiast zwoływania posiedzenia może wypracować określoną decyzję w drodze uzgodnień z członkami Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail); faksu. W takim przypadku wydruki korespondencji przechowuje się w dokumentacji PFSSK wraz ze stosownym protokołem, a do podejmowanych w takim trybie decyzji rozstrzygających ma zastosowanie odpowiednio przepis § 22.
 1. Zarząd kieruje działalnością PFSSK.
 2.   Każdocześni prezesi lub  wiceprezesi , albo  zastępujący  ich  upoważniony na piśmie członek  zarządu  –  po jednym z każdego Stowarzyszenia, będącego członkiem zwyczajnym lub  honorowym PFSSK  oraz osoby, o których mowa w § 15 ust.2 – stanowią KOLEGIUM DORADCZE ZARZĄDU  . Przedmiotowe pisemne upoważnienie załącza się do protokołu z posiedzenia KDZ..
 3. KOLEGIUM DORADCZE ZARZĄDU zwołuje Zarząd PFSSK z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 zwyczajnych członków PFSSK. Posiedzenia Kolegium zwoływane są w zależności od potrzeb nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
 4. Uchwały KOLEGIUM DORADCZEGO ZARZĄDU podjęte większością 2/3 głosów  przy obecności co najmniej  połowy aktualnego składu Kolegium,  są wiążące  dla Zarządu PFSSK
 5. W posiedzeniach KOLEGIUM DORADCZEGO biorą udział z głosem doradczym  członkowie Zarządu , a jego obradom przewodniczy prezes lub zastępujący go wiceprezes .
 6. W posiedzeniach Zarządu i jego Kolegium Doradczego biorą udział – bez prawa głosu : przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego albo wyznaczony przez odpowiedniego przewodniczącego członek tych władz.
§ 31.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. Realizowanie statutowych celów PFSSK oraz Uchwał ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej i podnoszenia kwalifikacji instruktorów nauki jazdy.
 2. Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Egzaminatorami oraz skupiającymi ich organizacjami, Wojewodami , Zarządami Województw oraz instytucjami zajmującymi się komunikacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 3. Zarządzanie funduszami i majątkiem PFSSK.
 4. Przedkładanie Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia rocznych sprawozdań i bilansów.
 5. Zwoływanie KOLEGIUM DORADCZEGO ZARZĄDU oraz Zebrania Delegatów i ustalanie porządku obrad.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjęcia , skreślenia , ustalanie okresu członkostwa , windykacji zaległych składek, ustalanie okresów ewentualnych, umotywowanych zwolnień z obowiązku opłacania składek).
 7. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych członków Zarządu, które do czasu rozpatrzenia ewentualnego odwołania przez odpowiednie Władze – jest wiążące. W przypadku gdy zainteresowany członek Zarządu  kwestionuje werdykt tej Władzy może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego lub (i) ZDS. Zebranie Delegatów Stowarzyszeń rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, a Sąd Koleżeński w trybie określonym w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Wnioskowanie o zwołanie w zakreślonym terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Wniosek powinien zawierać odpowiednio umotywowaną tematykę obrad KR i uzasadnienie konieczności  podjęcia decyzji przez tą Władzę PFSSK. Nie uwzględnienie tego wniosku (tj. nie zwołanie posiedzenia KR) obligatoryjnie podlega rozpatrzeniu przez najbliższy ZDS.
§ 32.
 1. Prezes Zarządu lub pod nieobecność Prezesa – Wiceprezes i jeden członek Zarządu  działających łącznie  reprezentuje PFSSK na zewnątrz.  Prezes Zarządu  może upoważnić na piśmie inne osoby do reprezentowania stanowiska PFSSK w konkretnej sprawie lub wobec konkretnej instytucji czy osoby .
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest   dwóch członków Zarządu PFSSK   – działających łącznie .
 3. Zarząd PFSSK określa  uchwałą   wysokość kwot zobowiązań – które mogą odpowiednio akceptować osoby , o których mowa w ust. 2 .
 1.  Przed upływem kadencji mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wygasa wskutek:
 2. odwołania przez Zebranie Delegatów,
 3. utraty członkostwa w PFSSK,
 4. zrzeczenia się mandatu członka w/w władz PFSSK .
 5. cofnięcia pełnomocnictwa , o którym mowa w § 13 i 14 ,
§ 33.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-6 osób ( przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i  członkowie ) wybranych przez Zebranie Delegatów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
§ 34.
 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością PFSSK.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 3. kontrola prawidłowości działania PFSSK oraz jej Zarządu,
 4. kontrola działalności finansowej i majątkowej PFSSK pod kątem legalności i efektywności,
 5. ocena preliminarzy finansowych, sprawozdań i bilansów,
 6. przeprowadzanie kontroli i nadzorowanie wykonania uchwał Władz PFSSK,
 7. informowanie Zarządu i Zebrania Delegatów o wynikach kontroli oraz przedstawianie wniosków pokontrolnych,
 8. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz jego Kolegium Doradczego.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład władz ,o których mowa w § 20 ust. 2 i 4
§ 35.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co  6 miesięcy.
 2. Tryb postępowania i zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Zebranie Delegatów.
§ 36.
 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i dwóch członków wybranych przez Zebranie Delegatów i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie co najmniej 3 osobowym, przy czym wszyscy członkowie Sadu są każdorazowo wzywani na posiedzenia.
 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszystkie sprawy sporne między członkami PFSSK oraz sprawy dotyczące członków lub ich reprezentantów w PFSSK .
 4. Tryb postępowania i zasady funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalany przez Zebranie Delegatów.
§ 37.
Uzupełnienia składu Władz PFSSK określonych w § 20 ust.2-4, można dokonać poprzez  dokooptowanie  spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów przeprowadzonych przez Zebranie Delegatów. W razie zmniejszenia składu władz o ponad 2/5 Zebranie Delegatów dokonuje wyborów uzupełniających.

Rozdział VII

Majątek PFSSK.
§ 38.
ust.1 . Majątek PFSSK stanowią:
 1. wpisowe,
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny,
 4. zapisy,
 5. dochody z imprez i aukcji,
 6. dotacje,
 7. wpływy z innych źródeł zgodnych z porządkiem prawa finansowego,
 8. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
ust. 2. dochód z majątku PFSSK przeznacza się na realizację celów określonych w § 8 i 9.
ust. 3. zabronione jest:
 1. udzielanie pożyczek z majątku PFSSK ,
 2. udzielania zabezpieczeń i poręczeń majątkiem PFSSK w stosunku do zobowiązań członków PFSSK, członków jego władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. przekazywanie  majątku PFSSK na rzecz jego członków, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. wykorzystywanie majątku PFSSK na rzecz członków, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów PFSSK określonych  w § 8 i 9 ,
 5. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PFSSK, członkowie jej władz lub pracownicy oraz od ich osób bliskich

Rozdział VIII

Zasady dokonywania zmian w Statucie i rozwiązanie PFSSK.
§ 39.
Zmiany Statutu oraz rozwiązanie PFSSK wymagają dla swojej ważności uchwały Zebrania Delegatów, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.
§ 40.
1. PFSSK podlega likwidacji w razie:
a) rozwiązania się na podstawie własnej uchwały, podjętej w trybie określonym w § 39,
b) rozwiązania PFSSK przez Sąd,
2. W przypadku likwidacji PFSSK na mocy własnej uchwały, likwidatorem jest Zarząd PFSSK.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.
§ 41.
Statut w niniejszym brzmieniu został uchwalony na Zwyczajnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszeń w Izabelinie k. Warszawie dnia 16.04.2005  r.
§ 42.
Ilekroć w nin. Statucie użyto słowa „ stowarzyszenie ” rozumie się przez to posiadające osobowość prawną inne Związki, Zrzeszenia, Kluby, Konsorcja, OSK, szkoły itp. zrzeszające wykładowców i instruktorów nauki jazdy – nauczycieli szkół kierowców, egzaminatorów, rzeczoznawców z zakresu techniki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 43.
Postanowienia statutu niniejszego obowiązują od dnia uchwalenia , chyba że jego uregulowania lub przepisy szczegółowe wydane na jego podstawie – stanowią inaczej .
Tekst jednolity
na podstawie Uchwał nr:  ZDS-03/04/2001  z 07.04.2001;  ZDS-05/03/2002  z  16.03.2002;  ZDS-07/07/2002  z  08.07.2002;       ZDS-08/03/2003  z 17.03.2003;  ZDS-09/04/2004  z 24.04.2004;  ZDS-10/04/2005  z 16.04.2005;  ZDS-01/03/2010  z 27.03.2010
Opracował:  Krzysztof Szymański