Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców

Misją Federacji skupiającej Regionalne Stowarzyszenia jest reprezentowanie całego środowiska szkoleniowego i podejmowanie prób rozwiązywania jego problemów. Stowarzyszenia mogą występować do PFSSK z wnioskami i postulatami, a przedstawiciele Federacji do władz na szczeblu państwowym. Podczas gdy Regionalne Stowarzyszenia reprezentują interesy ośrodków szkolenia kierowców wobec władz państwowych i samorządowych niższego szczebla, współpracują z WORD-ami i Policją na terenie swojego działania, Federacja ma zasięg ogólnopolski i zbierając informacje z regionów, występuje do władz centralnych, reprezentując wszystkie ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy. Celami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców jest w szczególności: – wyrażanie opinii całego środowiska szkoleniowego odnośnie projektów Ustaw do Sejmowej Komisji Infrastruktury poprzez wyrażanie opinii i sugerowanie rozwiązań w  aktach prawnych tworzonych przez resort; – występowanie z zapytaniami o wykładnie przepisów do ministerstwa oraz zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian w prawie, mając na uwadze poprawę jakości szkolenia a przez to zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach; – szczegółowy wykaz celów określa § 8 Statutu PFSSK.