Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej PFSSK: 

Grzegorz Etynkowski
Przewodniczący

Henryk Pantowski
Wiceprzewodniczący

Jarosław Kliś
Sekretarz

 

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej PFSSK

 

Zakres pracy Komisji Rewizyjnej określają stosowne zapisy Statutu PFSSK, przyjętego przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszeń.

§1

Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Federacji powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§2.

1.Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 4 letni okres kadencji/do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej/ i składa się od 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają  ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza

1.Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach PFSSK.

§3.

1.Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej.

2.Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może     uczestniczyć z głosem Doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§4.

Komisja ma prawo żądania od członków i władz PFSSK pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 5.

1.Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

§6

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej wybranej przez Walne Zebranie Członków.

§7.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej PFSSK z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego.

2.Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Federacji.

3.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

4.Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz w wnioskami.

5.Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądania zwołania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

§8.

1. Zebrania Komisji powołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.

2.Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku

3.W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§9.

Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań, zgodnie z uchwała Zarządu Federacji nr 02/02/02 z dnia 08.07.2002 roku.

§10. 

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, po uzgodnieniu z Zarządem.

§11.

Uchwgły Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 50% obecności składu Komisji.
W przypadku równej liczby głosów „ za i „ przeciw ” decyduje głos P Przewodniczącego Komisji.

§12. 

1.Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.

§13.

Regulamin Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony na Zebraniu Delegatów w Izabelinie w dniu 04.04.2008 roku. Projekt opracowała Komisja w składzie :

  1. Jadwiga Stasiak 
  2. Danuta Kardaś 
  3. Wiesław Słojewski 
  4. Krzysztof Bandos