Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Misja

 

PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, PODNOSZENIA POZIOMU WIEDZY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWYCH POSTAW UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO.

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu upoważniony jest do reprezentowania stowarzyszenia w czynnościach zwykłego zarządu, do zaciągania zobowiązań majątkowych lub czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu upoważniony jest prezes na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez walne zgromadzenie.

Prezes Zarzadu Uszczyński Zbigniew

NIP: 8862428792
REGON: 890710695
KRS: 0000057678
Telefon komórkowy: 601572135
Telefon stacjonarny: 746666066
E-mail: biuro@torus.walbrzych.pl

Informacje

“Elka” działa od 1998 roku. Powstała, by bronić uprawnień instruktorów, które próbowano kwestionować, gdyż zostały uzyskane w poprzednim ustroju. By bronić szkoleniowców, założono organizację, monotorującą wprowadzanie rozwiązań prawnych. Jednym z priorytetów jest działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. “Elka” repezentuje środowisko instruktorów przed urzędami i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Dąży do zmiany niekorzystnego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Jeden z celów, to zmiana statusu WORD-ów. “Elka” chce, by ośrodki były jednostkami budżetowymi, niezależnymi od liczby przeprowadzonych egzaminów. Jednocześnie zabiega o zmianę prawa, by system zdobywania prawa jazdy był bardziej przyjazny dla przyszłych kierowców, co nie oznacza pobłażania dla słabo przygotowanych kandydatów. Zdaniem działaczy, powinna istnieć możliwość zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy w samochodach, należących do ośrodków szkolenia kierowców. “Elka” działa też na rzecz bezrobotnych, ułatwiając osobom pozbawionym zatrudnienia dostęp do zawodu kierowcy. Działa na obszarze powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego. Jej sukcesem jest wprowadzenie rejestracji egzaminów na video, uczestniczenie instruktora w egzaminie na prawo jazdy oraz wprowadzenoe procedury odwoławczej od przebiegu egzaminu.  “Elka” jest organizacją pożytku publicznego. Wpływy z 1 procenta podatku przeznacza wyłącznie na cele statutowe.