Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Nowości

System wynagradzania egzaminatorów do zmian

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.12.21

Popieramy inicjatywę Komitetu Egzaminatorów RP dot. zmian systemu wynagradzania egzaminatorów oraz ustalania zasad i wysokości opłat za egzaminy państwowe osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
W pełni podzielamy argumentację zamieszczoną w uzasadnieniu Petycji 2021.
W/w organizacje społeczne skupiają przedsiębiorców i instruktorów, którzy codzienną pracą i ogromnym zaangażowaniem wpajają wiedzę oraz kształtują umiejętności niezbędne do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze kierującego pojazdem, a także decydują o stopniu przygotowania osoby do realizacji zadań wymaganych i ocenianych podczas egzaminu państwowego. Naszym zdaniem tylko egzaminator satysfakcjonująco wynagradzany, dobrze wypoczęty i pozytywne zmotywowany do pracy jest gwarantem sprawiedliwej i obiektywnej oceny osoby egzaminowanej oraz efektów pracy instruktora i osk.

Pismo popierające PETYCJĘ 2021 z 16 września 2021 ws. zmian i wykreowania nowego systemu opłat egzaminacyjnych oraz wynagradzania egzaminatorów prawa jazdy

Szkolenia dla kierowców zawodowych na odległość

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.12.21

Szkolenia dla kierowców zawodowych, w tym szkolenia okresowe w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu mogą być prowadzone tylko przez ośrodek szkolenia, który nieprzerwanie od co najmniej 3 lat działa w zakresie odpowiedniego bloku programowego. Pogląd na sprawę Ministerstwa Infrastruktury przedstawiony na nasze zapytanie z dnia 8 listopada 2021 r.

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury do pobrania

Kartka świąteczna

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

12.12.21

Prośba o interwencję w sprawie

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

22.11.21

Roman Stencel Rzecznik Praw Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zwraca się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o interwencję i wystąpienie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę brzmienia art.33 Ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw Dz. U 2021 poz, 1997.

Art.33 powinien otrzymać brzmienie
Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pobierz wniosek do Rzecznika MSP

Nasze uwagi!

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

15.11.21

Uwagi do projektu z 25.10.2021 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (numer 154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury).


W ramach konsultacji społecznych wnosimy o uwzględnienie poniższych uwag – pobierz

Mamy wątpliwości – działamy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

12.11.21

Wystąpiliśmy o opinię dotyczącą stosowania nowego przepisu art.39aa ust.4 Ustawy o transporcie drogowym wprowadzonego ustawą z 14.10.2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw … tj. czy prawidłowa jest interpretacja, iż zgodnie z przepisami art.39aa ust.3 pkt.1 i ust.4 metoda prowadzenia szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest wyłączną kompetencją przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat?

Pismo skierowane do Pana Rafała Webera Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Obrad Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.11.21

6 listopada 2021 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się drugie w 2021 roku obrady w trybie §11 regulaminu Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK.

W obradach uczestniczyli:
Roman Stencel – Rzecznik Praw PPOSK (dalej Rzecznik PPPOSK),
Krzysztof Bandos – członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura – członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Konsultacje społeczne

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.11.21

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców
wykonujących przewóz drogowy (numer 154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury) został skierowany pod konsultacje społeczne. Mamy 14 dni na przedstawienie stanowiska do projektu rozporządzenia.

Nieprzedstawienie stanowiska w wyżej wyznaczonym terminie będzie uznane za wyrażenie pozytywnej opinii i tym samym uzgodnienie treści projektu.

Pismo Ministra Infrastruktury

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – projekt

Ostatnie postulaty które wysyłamy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

13.10.21

Dotyczy: Ustawy z 17 września 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw …
Statutowi reprezentanci współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców realizując ustalenia ze spotkania w dniu 09.10.2021 z dyrektorem DTD Bogdanem Oleksiakiem, wnoszą o wprowadzenie następujących poprawek i uzupełnień:

1. Art.39aa ust.2 – powinien otrzymać brzmienie:
„2. Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy może być prowadzone w formie stacjonarnej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w ramach szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.”

Uzasadnienie
Dla pozostałych podmiotów uprawnionych ustawą do prowadzenia szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy wyszczególnionych w ust.1 art.39aa określono formę prowadzenia szkolenia. Co prawda przepis ust.4 jednoznacznie zastrzega wyłączność formy nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego.
Jednak brak określenia w ustawie formy prowadzenia szkolenia okresowego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będzie skutkować interpretacjami sankcjonującymi formę nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu zastrzeżoną wyłącznie jako kompetencja ośrodka szkolenia, o którym mowa w art.39g.

2. Postulujemy również wyszczególnić w procedowanej ustawie wymogi jakie powinne spełniać wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego dla prowadzenia szkolenia okresowego, analogicznie jak określono w art.35 ust.6 ustawy o kierujących pojazdami wymogi jakie musi spełnić wojewódzki ośrodek ruchu drogowego aby mógł prowadzić warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców.

Uzasadnienie
Określenie w art.39g kapitałochłonnych wymogów jakie muszą spełnić przedsiębiorcy wnioskujący o wpisanie do rejestru ośrodków szkolenia i brak adekwatnych wymogów dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego konkurujących na rynku z przedsiębiorcami w obszarze prowadzenia szkoleń okresowych stanowi ewidentny przejaw nieprzestrzegania przez administrację publiczną chronionych prawem (art.20 i 31 Konstytucji; art.1 i 2 Prawa przedsiębiorców) zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych operujących na określonym rynku.

3. Art.32a – powinien otrzymać brzmienie:
„Art. 32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024r.”

Uzasadnienie
Zastosowanie w poprawce Senatu o w/w brzmieniu spójnika łącznego „i” skutkuje dla przedsiębiorców posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie poszczególnych kategorii
prawa jazdy, a więc nie wszystkich 4 kategorii – pozbawieniem kompetencji określonej przepisem art.35 ust.1 pkt,1 uokp. Pozbawienie tych przedsiębiorców możliwości prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów wygeneruje zarzuty o nierównym traktowaniu oraz pogłębi aktualny problem braku na rynku instruktorów.

Pełna treść pisma wysłanego do Pana Rafała Weber Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Kolegium Doradcze Zarządu odbyło się w Uniejowie 9.10.2021 r.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

11.10.21

Istotne zmiany w Ustawie o transporcie drogowym uchwalone w 2021 r. dyskutowane na Kolegium Doradczym Zarządu, które odbyło się w Uniejowie 9 października 2021 r. Kolegium zostało zwołane przez Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców na podstawie Statutu PFSSK Paragraf 30 pkt. 6.

Porządek  Obrad  KDZ:
 
10.00  –  Przywitanie  wszystkich  Prezesów  i  zaproszonych  Gości – prezes PFSSK
 
10.10  –  Wystąpienia  przedstawiciela  Departamentu  Transportu  Ministerstwa  Infrastruktury – Dyrektor p. Bogdan Oleksiak lub jego Zastępca lub Naczelnik  Wydziału – możliwość  dyskusji.
 
11.00  –  Wystąpienie  przedstawiciela  PWPW  – Pan  Prezes Mariusz  Kujawski  oraz  Pan Dyrektor  Tadeusz  Wachowski  po  wystąpieniach  możliwość  dyskusji.
 
12.30  –  wystąpienie  w  imieniu  OIGOSK,  PIGOSK,  PFSSK  – p. Roman  Stencel  w temacie zmian  do Ustawy  o  Transporcie –  po  wystąpieniu  dyskusja.
 
13.30  –  obiad
 
14.00  –  zmiany  w  Rozporządzenia o egzaminowaniu  –  V-ce Prezes PFSSK  – Jan  Szymczak
 
14.30  –  ministerialny  projekt  zmian  systemu  zmian  w  szkoleniu  kandydatów  na  kierowców  i  kierowców  –  prezes  zarządu  PFSSK  – Krzysztof  Bandos
 
15.30  – sprawy  różne  – dyskusja m.in. dotycząca  najbliższego  Walnego  Zjazdu  Delegatów,  który  to  Zjazd  będzie  Zjazdem  Sprawozdawczo- Wyborczym.
 
16.30  –  zakończenie  obrad
 

Istotne zmiany w Ustawie o transporcie drogowym uchwalone w 2021 r.

Projekt zmian prawa przedstawił Roman Stencel

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
Numer projektu UC18

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw jest transpozycja do ustawodawstwa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmienającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, zwanej dalej „dyrektywą 2018/645″.

Ponadto celem tego projektu jest zmiana przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy w kierunku podniesienia efektywności tych szkoleń, uproszczenia i utansparentnienia zasad przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców.

Dodatkowo przedłożenie ma na celu podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, tj. podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających lub wykonujących przewóz
drogowy na stanowisku kierowcy, oraz dostosowanie obiegu dokumentów i danych do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Szkolenia On-line dla kierowców zawodowych

1. Kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputrowych i internetu (e-learning). przyspieszy to realizację szkoleń i ułatwi ich przeprowadzenie.

Aby ograniczyć ewentualne nieprawidłowości w szkoleniu, formę on-line będzie można stosować dopiero po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie. Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry.

Służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które będą dawać gwarancję prowadzenia szkolenia on-line w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Dodatkowo ośrodki te będą musiały przeprowadzić metodą tradycyjną zajęcia nieobjęte e-learningiem.

Cyfryzacja obiegu dokumentów

2. Cyfryzacja obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych (Profil Kierowcy Zawodowego) zapewni podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych i zagwarantuje właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwość ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o jego ukończeniu. Wyeliminuje także papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Karta kwalifikacji kierowcy

3. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego dokumentu, czyli karty kwalifikacji kierowcy. Będzie ona potwierdzała uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na tym stanowisku. Rozwiązanie to będzie dotyczyć kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.

4. Projekt wprowadza ułatwienia w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców.
Chodzi o zwolnienie ich z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.
Ponadto zniesiona zostanie rejonizacja badań lekarskich i psychologicznych w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny
Pracy dla kierowców. Dzięki temu kierowca będzie mógł wybrać ośrodek, który przeprowadzi badanie w najkrótszym czasie.
Zamieszczanie informacji o osobach badanych w CEK.

Bardzo ważne dla warsztatów Instruktorów.

dodaje się art. 32a w brzmieniu: (poprawka Senatora J.Hamerskiego poparta przez komisję)

„ Art.32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych
wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmieniającej w art. 4, oraz
wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty,
o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe uznaje się za spełniających warunek, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

w art.33 przed pkt. 1 dodaje się pkt. … w brzmieniu:
„…) art. 32a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia , z mocą od dnia 1 września 2021 r.
(Poprawka Senatora J. Hamerskiego poparta przez komisję).

Oznacza to że ci co prowadzili warsztaty mogą je nadal prowadzić do 2024 roku.
Podczas rozmowy z dyrektorem PWPW Tadeuszem Wachowskim ustalono systemowe rozwiązania w celu zwolnienia
OSK z dodatkowych opłat.
Jeżeli OSK w którymś miesiącu pobierze mniej PKK, to o tą ilość powinna
zwiększyć się pula PKK w następnym miesiącu.