Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: February 2022

Sprawozdanie Rzecznika Praw PPOSK za 2021 r.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.02.22

Roman Stencel Rzecznik Praw Przedsiębiorców

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i (lub) ośrodek szkolenia zamieszcza sprawozdanie z działalności za rok 2021.

Zmiany w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.02.22

Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (numer 177 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury).

załączniki do pobrania:
1. Informacja o zamieszczeniu projektu zmian w Biuletynie informacji Publicznej

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

19.03.2022 r.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

15.02.22

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń w godz. 10.00 – 16.00  w Gościńcu  „ Nad  Wartą ”   Uniejów,  ul. Sienkiewicza  137.

Koleżanki i Koledzy Prezesi

 Zgodnie z uchwałą Zarządu PFSSK   nr.   105/2022 z dn. 14.02.2022 i na podstawie

 § 24 Statutu PFSSK,  oraz § 23 pkt. 4 i 5 Zarząd  PFSSK zwołuje Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń.

 Obrady Zebrania  sprawozdawczo – wyborczego Delegatów Stowarzyszeń odbędą się w dn. 19.03.2022 w godz. 10.00 – 16.00 w Gościńcu „ Nad Wartą ”   Uniejów, ul. Sienkiewicza 137.

 Przypominam o wymogu Statutowym :

§ 25 – wnioski o włączenie do porządku obrad ZDS powinny być zgłaszane przez członków na piśmie nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zebrania.

§ 26 pkt. 1 i pkt. 2 – członkowie z wyprzedzeniem dwutygodniowym przesyłają też imienną listę aktualnych członków stowarzyszenia podpisaną przez osoby statutowo upoważnioną oraz imienną listę z adresami wybranych delegatów na zebranie ZDS też podpisaną przez osobę statutowo upoważnioną.

 Wnioski, listę członków i imienną listę delegatów należy przesłać do dnia 05.03.2022 r. do Prezesa Zarządu PFSSK kol. Krzysztof Bandos na adres e-mail: lowiczrondo@wp.pl tel. 502 278 722

 /proszę dokonywać rezerwacji noclegów indywidualnie, w załączniku przesyłam ceny oraz telefon kontaktowy/

                                                                          W imieniu Zarządu
                                                                           Polskiej Federacji Stowarzyszeń
                                                                           Szkół Kierowców

                                                                          Krzysztof Bandos prezes

Wniosek o wydanie opinii

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

08.02.22

Jako statutowi reprezentanci współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców, zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą o opinię dotyczącą stosowania przepisu art.53 ust.5 Ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami tj. czy prawidłowa jest interpretacja, iż zgodnie z w/w przepisem Dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy mają obowiązek włączenia do prac przedstawicieli organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców na ich wniosek tak na etapie przygotowywania dokumentów zamówienia jak i powołując komisję przetargową?

Wniosek do pobrania