Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Ostatnie postulaty które wysyłamy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

Dotyczy: Ustawy z 17 września 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw …
Statutowi reprezentanci współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców realizując ustalenia ze spotkania w dniu 09.10.2021 z dyrektorem DTD Bogdanem Oleksiakiem, wnoszą o wprowadzenie następujących poprawek i uzupełnień:

1. Art.39aa ust.2 – powinien otrzymać brzmienie:
„2. Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy może być prowadzone w formie stacjonarnej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w ramach szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.”

Uzasadnienie
Dla pozostałych podmiotów uprawnionych ustawą do prowadzenia szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy wyszczególnionych w ust.1 art.39aa określono formę prowadzenia szkolenia. Co prawda przepis ust.4 jednoznacznie zastrzega wyłączność formy nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego.
Jednak brak określenia w ustawie formy prowadzenia szkolenia okresowego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będzie skutkować interpretacjami sankcjonującymi formę nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu zastrzeżoną wyłącznie jako kompetencja ośrodka szkolenia, o którym mowa w art.39g.

2. Postulujemy również wyszczególnić w procedowanej ustawie wymogi jakie powinne spełniać wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego dla prowadzenia szkolenia okresowego, analogicznie jak określono w art.35 ust.6 ustawy o kierujących pojazdami wymogi jakie musi spełnić wojewódzki ośrodek ruchu drogowego aby mógł prowadzić warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców.

Uzasadnienie
Określenie w art.39g kapitałochłonnych wymogów jakie muszą spełnić przedsiębiorcy wnioskujący o wpisanie do rejestru ośrodków szkolenia i brak adekwatnych wymogów dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego konkurujących na rynku z przedsiębiorcami w obszarze prowadzenia szkoleń okresowych stanowi ewidentny przejaw nieprzestrzegania przez administrację publiczną chronionych prawem (art.20 i 31 Konstytucji; art.1 i 2 Prawa przedsiębiorców) zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych operujących na określonym rynku.

3. Art.32a – powinien otrzymać brzmienie:
„Art. 32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024r.”

Uzasadnienie
Zastosowanie w poprawce Senatu o w/w brzmieniu spójnika łącznego „i” skutkuje dla przedsiębiorców posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie poszczególnych kategorii
prawa jazdy, a więc nie wszystkich 4 kategorii – pozbawieniem kompetencji określonej przepisem art.35 ust.1 pkt,1 uokp. Pozbawienie tych przedsiębiorców możliwości prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów wygeneruje zarzuty o nierównym traktowaniu oraz pogłębi aktualny problem braku na rynku instruktorów.

Pełna treść pisma wysłanego do Pana Rafała Weber Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najnowszy
Najstarszy Najczęściej głosowano
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
olek
2 lat temu

Zgodnie z nowelą dyrektywy 59/2003 o numerze 645/2018 został naruszony zapis ww. dyrektyw w zakresie art.39aa ust.2 – a dotyczący szkolenia w zakresie SO przez WORD-y.Obowiązki jakie narzuca się 4 podmiotom występujacym w art.39aa ust 1; niestety nie dotyczą word-owców. Za kilka lat word-owcy wytną Nas ze szkoleń na SO , a nasi rzadzacy w organizacjach branzowych bawią sie w nieistotne przecinki i kropki generalnie drobiazgi pozdrawiam olek