Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Aktualności

70 lecie działalności Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.11.22

W związku z 70 rocznicą rozpoczęcia działalności ITS w Warszawie, prezes PFSSK Jan Szumiał przesłał na ręce prof. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka Dyrektora Instytutu list z gratulacjami za dotychczasowe osiągnięcia wraz z życzeniami na przeszłość dla Pana Dyrektora i całej kadry Instytutu.

List w załączeniu

20 lecie Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

26.10.22

W dniach 21-23 października 2022, w Nowym Adamowie, odbyła się jubileuszowa konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Radę Główną KSE.

Po przywitaniu uczestników jubileuszowej konferencji i zaproszonych gości przez Prezesa RG KSE Pana Tomasza Dziuganowskiego odbyło się wręczenie odznak honorowych KSE zasłużonym członkom stowarzyszenia i krótkie wystąpienia zaproszonych gości, składających na ręce prezesa KSE gratulacje i okolicznościowe listy.

 W konferencji oprócz członków organizacji wziął udział przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Naczelnik Wydziału Szkolenia Pan Bartosz Jabłonka, który przedstawił projekt przepisów zmieniających zasady wynagrodzenia egzaminatorów za przeprowadzanie przez nich egzaminów państwowych. W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli również: Pan Robert Dorosz- wice prezes RG KSE, egzaminator nadzorujący Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Przedstawił rozwiązania dotyczące zarządzania, nadzorowania i koordynacji procesu egzaminowania w jego WORD-zie. Panowie Michał Świtek i Mateusz Rusinowski ( radcy prawni) eksperci RG KSE  przedstawili analizę postępowań administracyjnych w przedmiocie zaskarżeń wyników i unieważnień egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy w oparciu o orzeczenia  sądów administracyjnych.

W drugim dniu konferencji, na terenie WORD Łódź, odbyła się prezentacja połączona z prelekcją i możliwością odbycia jazdy na terenie ośrodka oraz własnoręcznego sprzęgnięcia i rozprzęgnięcia zespołu składającego z naczepy i ciągnika siodłowego, przygotowana przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy firm: MAN, SCANIA i VOLVO. Udostępniono również do jazd testowych samochody z napędem elektrycznym marek: Dacia, Renault i Nissan, a także elektryczne pojazdy jednośladowe. Następnie odbyła się dyskusja, podczas której wymieniano spostrzeżenia, uwagi i wnioski związane z planowanymi i koniecznymi zmianami legislacyjnymi w regulaminach zadań egzaminacyjnych uwzględniając specyfikę pojazdów o napędzie elektrycznym m. in. sprawdzenie poziomu oleju w silniku, eco jazdy, hamowania z wykorzystaniem biegów. Poruszono także kwestię wpisania kodu do prawa jazdy w przypadku pojazdów o napędzie elektrycznym. Kolejnym tematem było omówienie zadania egzaminacyjnego dotyczącego  podłączania przyczepy i sposobu oceniania sygnalizowania kierunkowskazem wykonywania  manewru parkowania.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali i wzięli w niej udział prezesi: PFSSK Jan Szumiał; PIGOSK Krzysztof Szymański i OIGOSK Roman Stencel. Prezes RG KSE Pan Tomasz Dziuganowski i prezesi PFSSK, PIGOSK i OIGOSK wyrazili chęć dalszej współpracy i wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów  dotyczących szkolenia oraz przeprowadzania egzaminów państwowych, a także  wspólnego wypracowania propozycji zmian zapisów prawa, dostosowując je do realiów i zmieniających się technologii, mających wpływ na bezpieczeństwo na polskich drogach i przekazywanie ich do organów rządowych tj. ministerstwa, rządu i sejmu.

Jan Szumiał

Prezes PFSSK

Skrzyżowanie – definicja od 21 września br. uległa zmianie.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.10.22

Skrzyżowanie, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Pord), to część drogi będącą połączeniem (dwóch lub większej liczby) dróg albo (dwóch lub większej liczby) jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną.

Do tej pory w Prawie o ruchu drogowym definicja skrzyżowania brzmiała następująco: skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną”.

Nowa definicja skrzyżowania, obowiązująca od 21 września br., nie zmienia dotychczasowego sposobu klasyfikowania skrzyżowań dróg ani nie wpływa w tym zakresie na stosowanie przepisów Pord i aktów wykonawczych. Zmiana polega jedynie na zaliczeniu do skrzyżowań połączeń dwóch lub większej liczby jezdni jednej drogi.


Po nowelizacji skrzyżowaniem jest: „część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną”.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Pan Szymon Huptyś udzielił portalowi etransport.pl wyjaśnień, jak należy interpretować znowelizowaną definicję skrzyżowania: 

„Przejazd i jezdnia do zawracania to nie skrzyżowanie. W myśl art. 2 pkt 10 Pord skrzyżowaniem nie jest przejazd ani jezdnia do zawracania na drodze o dwóch jezdniach głównych. Przejazdy lub jezdnie do zawracania mogą być elementem skrzyżowania lub występować samodzielnie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami, w szczególności w celu umożliwienia wykonania relacji zakazanych na skrzyżowaniu. Natomiast za skrzyżowanie uznaje się miejsce, w którym jezdnie jednej drogi łączą się (lub rozwidlają), analogicznie jak miejsce, w którym dwie drogi łączą się (lub rozwidlają).

Połączenia jezdni. Skrzyżowaniami są wzajemne połączenia jezdni: głównych, dodatkowych, łącznic lub zbierająco-rozprowadzających oraz miejsca zmiany przekroju drogi, np. z przekroju o dwóch jezdniach głównych na przekrój o jednej jezdni głównej i odwrotnie.

Z dotychczasowej praktyki wynikało, że np. połączenie jezdni głównej z jezdnią dodatkową było klasyfikowane raz jako skrzyżowanie, i tak oznakowywane, a raz jako wjazd na drogę/wyjazdy z drogi. Podobnie warto zwrócić uwagę, że w przypadku węzła, w jednym poziomie krzyżują się dwie jezdnie tej samej drogi (jezdnia główna i łącznica), a nie dwie odrębne drogi (te krzyżują się na dwóch poziomach). Zgodnie z nowymi przepisami połączenie dwóch jezdni zawsze stanowi skrzyżowanie. W przypadku dwóch jezdni głównych warto podkreślić, że ich połączenia mogą istotnie różnić się kątem krzyżowania się osi jezdni: pod innym kątem jezdnie te łączą się na odcinku prostym (kąt ostry, brak możliwości wyboru kierunku ruchu), a pod innym, np. jeżeli pomiędzy jezdniami zlokalizowane są place, rynki, obiekty budowlane itd. (przeważnie kąt prosty, istnieje możliwość wyboru kierunku ruchu). Jednak jest to zawsze ten sam przypadek połączenia dwóch jezdni głównych jednej drogi. Wprowadzona klasyfikacja skrzyżowań likwiduje odmienne podejście przy uznawaniu danych połączeń jezdni jednej drogi jako skrzyżowań.

Wymaga podkreślenia, że jezdnie rozdziela pas dzielący, a nie wyspy dzielące lub wyspy kanalizujące ruch, w tym stanowiące wyspy azylu na przejściach dla pieszych lub przejazdach dla rowerów (art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych). W takich przypadkach nie ma mowy o skrzyżowaniach, ponieważ droga posiada wówczas jedną jezdnię główną.

Zjazd na parking to nie skrzyżowanie. Wprowadzona klasyfikacja skrzyżowań likwiduje występujące dotychczas odmienne podejście przy uznawaniu połączeń jezdni jednej drogi jako skrzyżowań. W przypadku klasyfikacji połączeń z obiektami zlokalizowanymi przy drodze należy podkreślić, że dojazd do obiektu przy drodze może mieć postać zarówno zjazdu (wówczas, gdy prowadzi do nieruchomości gruntowej usytuowanej poza pasem drogowym; przypadek drogi wewnętrznej), jak i wjazdu lub wyjazdu (gdy prowadzi do części drogi, np. miejsca obsługi podróżnych, pętli autobusowej, parkingu). Takie miejsca nie tworzą skrzyżowań, bo skrzyżowaniem jest połączenie ze sobą jezdni: głównej, dodatkowej, łącznicy i zbierająco-rozprowadzającej, a nie tych jezdni z miejscem obsługi podróżnych, pętlą autobusową, czy parkingiem (realizowanych za pomocą wjazdu lub wyjazdu). Z kolei połączenie dwóch jezdni za pomocą dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo nie stanowi skrzyżowania, jeżeli ten pas związany jest funkcjonalnie ze zjazdem, wyjazdem lub wjazdem.

Przejazd awaryjny to nie skrzyżowanie. W myśl nowej definicji skrzyżowania nie jest nim także przejazd awaryjny na drodze o dwóch jezdniach głównych. Przejazd awaryjny nie służy do prowadzenia ruchu drogowego w normalnych warunkach, lecz do awaryjnego prowadzenia ruchu pojazdów przez odpowiednie służby.

Wloty i wyloty to jedno skrzyżowanie, a nie skrzyżowania. Nie ma żadnego uzasadnienia do traktowania jako odrębne skrzyżowania przecięcia się każdego wlotu i wylotu na skrzyżowaniu zwykłym lub skanalizowanym albo wlotu i jezdni na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Skrzyżowanie składa się jako całość z określonej liczby wlotów/wylotów, bez względu na jego rozwiązanie geometryczne.

Droga o nawierzchni twardej a skrzyżowanie. Należy zwrócić uwagę, że obowiązująca do 20 września 2022 r. definicja drogi twardej nie określała, że długość odcinka o twardej nawierzchni powinna przekraczać 20 m w jednym ciągu. Równie dobrze na długości 500 m drogi mogło być pięć ponad czterometrowych odcinków o takiej nawierzchni i wówczas również droga powinna być traktowana jako twarda. Ponadto przepisy nie określały, że chodzi o więcej niż 20 m w obszarze skrzyżowania, co oznaczało, że mogłoby to być powyżej 20 m twardej nawierzchni w odległości 400 m od skrzyżowania. W praktyce powodowało to, że kierujący pojazdem poruszającym się z dopuszczalną prędkością nie miał realnej możliwości zmierzenia określonej przepisami długości, a przez to oceny, czy ma do czynienia ze skrzyżowaniem. Podobne wątpliwości mogą mieć kierujący pojazdami w przypadku zjazdów o nawierzchni twardej, które z punktu widzenia ustawy nie są skrzyżowaniami, a przy braku stosownego oznakowania mogą wyglądać identycznie jak droga o nawierzchni twardej na skrzyżowaniu.

Nowe przepisy likwidują warunek 20 metrów na rzecz określenia nawierzchni jezdni drogi przez jej zarządcę, w porozumieniu z organem zarządzającym ruchem, i w konsekwencji umieszczenia właściwego oznakowania. Z kolei kierowcy muszą mieć na uwadze, że każde połączenie drogi o nawierzchni twardej z inną drogą o podobnej nawierzchni może stanowić potencjalnie miejsce krzyżowania się potoków ruchu. W takim miejscu zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność.

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury”

Czy możemy założyć, że wyjaśnienie Pana rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury jest dla wszystkich kierowców zrozumiałe?

Źródło: Prawo Drogowe News

Jan Szumiał Prezes PFSSK

XI Konferencja szkoleniowa PIGOSK – „Rola OSK w podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nauka-praktyka-zawód kierowca”

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

18.09.22

W dniach 16-18 w hotelu „WOIŃSKI” w Lubniewicach odbyła się Konferencja Szkoleniowa PIGOSK zatytułowana „Rola OSK w podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nauka-praktyka-zawód kierowca”

Gości i uczestników konferencji powitał Prezes PIGOSK Pan Krzysztof Szymański, a poprowadził spotkanie Dyrektor PIGOSK Pan Wojciech Góra

Prelegentami byli:

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Insfrastruktury Pani Renata Rychter (zdalnie) omówiła zmiany zachodzące w konsekwencjach nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców i roli szkoleniowców w przekazie tych zmian osobom szkolonym.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Podinspektor przedstawił działania Wielkopolskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Pan profesor Marcin Ślęzak, wystąpienie swoje poświęcił autonomicznemu transportowi w Polsce.

Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej, Pan profesor Jerzy Jackowski, zaprezentował zautomatyzowane układy napędowe.

Psycholog Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego, Pani doktor Ewa Odachowska-Rogalska, zaprezentowała materiał dotyczący powodów powstawania stresu i sposobów pozbywania się jego.

Mgr. Pan Janusz Drzewiecki omówił następujące w przepisach zmiany w wyposażeniu pojazdów do nauki jazdy w urządzenia do rejestracji czasu pracy kierowcy w świetle postanowień Pakietu Mobilności.

Dyrektor Brokerskiego Biura Ubezpieczeń „REGIS” Pan Tomasz Żmuda zaprezentował projekt interfejsu IT do obsługi zleceń zleceń ubezpieczeniowych dedykowanych dla instruktorom nauki jazdy i wymierne, korzystne efekty ubezpieczenia pojazdów szkoleniowych.  Wystąpienia wszystkich prelegentów przedstawione zostały w perfekcyjny i interesujący sposób rozszerzając wiedzę uczestników w zakresie poruszonych tematów.

Na zaproszenie Prezesa PIGOSK Pana Krzysztofa Szymańskiego udział w konferencji wzięli Jan Szumiał-Prezes PFSSK i Grzegorz Łapeta- V-ce Prezes PFSSK.

Konferencja przebiegła w rzeczowej i miłej atmosferze.

Jan Szumiał Prezes PFSSK

VI Motocyklowy Zlot Instruktorów i Egzaminatorów

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.09.22

W dniach 9 – 11 września w Uniejowie odbył się VI Motocyklowy Zlot Instruktorów i Egzaminatorów organizowany przez Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Zlot miał za zadanie integrację środowisk, wymianę doświadczeń zawodowych, interpretację obecnych oraz planowanych zmian w prawie o ruchu drogowym oraz szkolenia i egzaminowania  na prawo jazdy, głównie w zakresie prawa jazdy kat „A”. Zlot upłynął w miłej atmosferze przy ognisku, pieczonych kiełbaskach i muzyce. 

Otwierając spotkanie uczestników Zlotu, życzyłem wszystkim zebranym, aby czas spędzony w Uniejowie przyczynił się do integracji środowiska i był okazją do udanego zasłużonego odpoczynku, co jak myślę było faktem w przypadku tegorocznej imprezy.
Prezes PFSSK Jan Szumiał

Wieści ze Stowarzyszeń Regionalnych

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.09.22

Stowarzyszenie Skierniewice kończy sezon motocyklowy.

Co udało się zmienić, dzięki współpracy PFSSK, PIGOSK I OIGOSK w ciągu 24 lat.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

17.08.22

Zmiany w przepisach DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA wynegocjowane W OKRESIE MINIONYCH 24 LAT, przez reprezentujące środowisko szkoleniowe organizacje: PFSSK, PIGOSK I OIGOSK.

Pamięć ludzka jest ulotna, a młodsze pokolenia instruktorów i kierowników ośrodków nie wiedzą o negocjacjach i konsultacjach prowadzonych przez przedstawicieli PFSSK, PIGOSK i OIGOSK na szczeblu ministerialnym, rządowym i z posłami RP w minionych latach, przyjmując zastane rozwiązania jako obowiązujące od zawsze, dlatego pragniemy przypomnieć jakie zmiany w zakresie szkolenia i egzaminowania weszły w życie w kształcie, na  który na drodze konsultacji i negocjacji, miały wpływ  wspomniane organizacje.

1 – Wyeliminowanie wprowadzania zmian w bazie pytań egzaminacyjnych, przynoszące jedynie korzyści materialne firmom wydawniczym , a narażające na  straty moralne i finansowe ośrodków szkolenia kierowców i osoby przystępujące do egzaminu.

2 – Możliwość uczestniczenia instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego.

3 – Możliwość przeprowadzania egzaminu państwowego na pojazdach OSK.

4 – Zmniejszenie wymagań dotyczących parametrów cyfrowych urządzeń rejestrujących przebieg części praktycznej egzaminu państwowego  w samochodach szkoleniowych  podstawianych przez OSK na egzaminy w WORD-ach,  

5 – Możliwość skrócenia czasu trwania części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli wszystkie zadania będą wykonane prawidłowo.

6 – Przeniesienie części  zadań egzaminacyjnych z placu manewrowego do ruchu drogowego,

7 – Umożliwienie przebywania w samochodzie szkoleniowym, podczas szkolenia, dodatkowo innego kursanta.

8 – Zmiana (powiększenie stanowisk)wymiarów placu manewrowego w zakresie prawa jazdy kategorii D.

9 – Możliwość uczestniczenia przedstawiciela środowiska szkoleniowego w  komisji przetargowej na zakup samochodów w WORD-ach.

10 – Zmiana (poszerzenie) wymiarów pasa ruchu dla kat: ”B” przy wykonywaniu zadania jazdy do przodu i tyłu po prostej i łuku pasem ruchu.

11 – Wprowadzenie nowego systemu państwowych egzaminów teoretycznych.

12 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji weryfikacyjnej pytań egzaminacyjnych.

13 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji  egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora techniki jazdy.

14 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w  Wojewódzkich Radach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

15 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora nauki jazdy.

16 – Uregulowanie przepisów z zakresu uprawnień instruktora do szkolenia na nowopowstałe kategorie prawa „AM’ i „A2”.

17- Zmiana wzoru karty przeprowadzonych zajęć.

18 – Możliwość rozpoczęcia szkolenia w zakresie kat:  „BE” i „CE” po zdaniu egzaminu na kat: „B” i „C” nie posiadając jeszcze prawa jazdy na te kategorie.

19 – Zmiana przepisów dotyczących badania technicznego pojazdów nauki jazdy, wydłużenia okresu pomiędzy kolejnymi przeglądami z 6 miesięcy do 1 roku.

20 – Umożliwienie przeprowadzania egzaminu wewnętrznego przez instruktora wyznaczonego przez kierownika OSK, innego niż instruktor prowadzący.

21 – Odstąpienie od opodatkowania szkolenia podatkiem VAT.

22 – Możliwość przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego pojazdami wyposażonymi: w czujniki parkowania; tylną kamerę cofania; lusterka wsteczne automatycznie opuszczające się podczas cofania; system wspomagania ruszania pod górę.

23 – Skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie się egzaminu praktycznego do 15 minut.

24. 1)Wymóg dla kandydata na instruktora nauki jazdy na prawo jazdy kat: C i C+E 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu kat Ci C+E.

     2) Wymóg dla kandydata na instruktora nauki jazdy na prawo jazdy kat: D lub D+E 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób lub transportu osób w komunikacji miejskiej.

25. Pytania egzaminacyjne stosowane podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy i testach kwalifikacyjnych w transporcie drogowym opracowywane i weryfikowane przez komisję ds. weryfikacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez właściwego ministra.

26. Sprzęganie samochodu z przyczepą w czasie 15 min.

27. Kat: B+E,C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T możliwość zatrzymania się i ponowienia jazdy do przodu w czasie nie dłuższym niż 5 min.

28. Możliwość realizacji egzaminów praktycznych na kat. AM poza siedzibą WORD.

29. Powołanie Rzecznika praw OSK oraz Rady Doradczej Rzecznika.

30. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniami  związanymi z rynkiem samochodów osobowych (Łowicz- spotkanie z Prezesami tych organizacji).

31. Zmiana parametrów placu manewrowego oraz realizacji niektórych manewrów w zakresie kat. C i C+E szczególnie z użyciem pojazdu członowego.

32. Szereg zmian dotyczących szkolenia kierowców zawodowych. Między innymi – wiek samochodów, realizacja do końca 2024 roku programu szkolenia bez posiadania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, urealnienie wymogów w zakresie informatycznej obsługi procesu szkolenia kierowców zawodowych.

33. Zmiany przepisów dotyczące akredytacji w kierunku możliwości prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów oraz warsztatów dla instruktorów do końca 2024 roku.

34. Wprowadzenie alternatywnych rozwiązań dających możliwość przystąpienia do kursu kandydatów na instruktorów w zakresie kategorii C, C+E i D, D+E bez posiadania uprawnień do szkolenia na kat. B.

35. Ujednolicenie wymogów dla samochodów szkoleniowych podstawianych w WORD w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego (kwestia odpowiedzialności posiadanie AC i innych).

Życie przynosi wiele nieoczekiwanych sytuacji, które mają wpływ na funkcjonowanie sytemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, a trzy wspomniane organizacje starają się reagować na zaistniałe potrzeby i postulować zmiany w prawie. Przykładem tego jest powstały już projekt, który ma nie długo być wdrożony, umożliwiający zdawanie egzaminu państwowego z kwalifikacji zawodowej w języku ukraińskim.

Wkrótce przypomnimy postulaty środowiska szkoleniowego wypracowane przez zespół doradczy przy Dyrektorze Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie  Infrastruktury w ubiegłych latach oczekujące na realizację.

Prezes PFSSK Jan Szumiał

Oferta Holiday Park& Resort

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.08.22

Oferta wakacyjna dla stowarzyszonych w PFSSK

Przesyłam w załączeniu informację o współpracy, którą mamy przyjemność rozpocząć z siecią luksusowych resortów nad morskich Holiday Park& Resort.
Mamy możliwość zakupu voucherów, które uprawniają do 7 dniowego pobytu w wybranym przez Nas resorcie.

Jednocześnie informuję o skorzystaniu z OSTATNIEJ SZANSY zakupu voucherów które będzie można zrealizować przez 4 lata od momentu zakupu.

Od 1.09.22 ważność realizacji voucherów do naszych resortów skróci się do 2 lat !!!!

Dlatego umożliwiamy Państwu ich zakup przez specjalnie wygenerowany link, który będzie maksymalnie do 29 sierpnia 2022który uprawnia do zakupu 7 dniowego pobytu w wybranym przez Nas resorcie:

Nadmorskie Resorty 6 lokalizacjach: Rowy, Pobierowo, Kołobrzeg, Mielno, Ustronie Morskie, Niechorze.

Resort górski – NOWOŚĆ – Uzdrowisko Cieplice Zdrój (otwarcie wrzesień 2022r.)

Cena to 649 zł za 6 noclegów dla 4 osób w apartamencie (3 osoby dorosłe+ dziecko lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci) lub 799 zł za 6 noclegów dla 9 osób w domku (6 osób dorosłych i 3 dzieci)- w Cieplicach same domki.

Każdy może zakupić dowolną ilość voucherów. Oferta jest ograniczona czasowo- 29.08.22.

Dodatkowe opłaty to sprzątanie końcowe 149zł (apartament) lub 169 zł ( domek)  oraz kaucja zwrotna 750 zł (można wykorzystać tę kwotę na usługi dodatkowe, w tym gastronomiczne, dostępne na terenie resortów) za domek lub apartament, które należy uiścić w momencie rezerwacji wybranego terminu.

Przy wyjeździe rozliczana jest kwota za zużyte media.

Jako nowość istnieje możliwość podziału jednego zakupionego vouchera (pobyt 6 noclegowy) na 2 x 3 dni, to znaczy, że możemy z jednego zakupionego vouchera skorzystać dwa razy( np. 2 weekendy), w tym, że muszą być one zrealizowane w tym roku kalendarzowym. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Osoba, która zakupiła voucher rezerwuje indywidualnie pobyt w wybranym dla siebie resorcie, w dogodnym dla siebie terminie, niezależnie od pozostałych kupujących w ciągu 4 lat od daty zakupu.

Podsyłam link do filmu prezentującego nasze Resorty KLIKNIJ

Terminy w jakich można realizować pobyty we wszystkich resortach nad morzem: od 1 kwietnia do 14 czerwca oraz cały wrzesień i październik (z wyłączeniem Majówki, Wielkanocy oraz Bożego Ciała).

Dwa Resorty czynne dodatkowo w sezonie jesienno- zimowym – Rowy oraz Pobierowo od 1.11 do 30/31.03 -apartamenty ogrzewane na gaz + (miesiące jak wyżej)

Terminy w jakich można zrealizować pobyty w uzdrowisku Cieplice Zdrój to: od 1 września do 20 grudnia oraz od 1 marca do 14 czerwca (z wyłączeniem Majówki, Wielkanocy oraz Bożego Ciała)

LINK DO ZAKUPU:  KLIKNIJ

W CENIE POBYTÓW MAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP DO WSZYTSKICH ATRAKCJI, KTÓRE MAMY NA RESORTACH: BASENY ZEWNĘTRZNE PODGRZEWANE, BASENY WEWNĘTRZNE KRYTE, SALE ZABAW, SIŁOWNIE, ANIMACJE, PLACE ZABAW, WODNY PLAC ZABAW W MIELNIE- NOWOŚĆ !

WAŻNE:

1.Po kliknięciu w powyższy link otwiera się strona, na której można wybrać rodzaj i ilość voucherów oraz wpisać dane. Następnie klikamy przycisk „Kupuję i płacę”, który przekieruje nas do standardowego formularza płatności online;

2. Nie ma ograniczeń ilościowych i w jednej operacji można zakupić dowolną ilość voucherów jednego rodzaju, np. domki nad morzem;

3. Jeżeli nabywamy vouchery dla rodziny lub znajomych, to podając dane wpisujemy imię i nazwisko osoby, która będzie korzystała z vouchera;

4. Istnieje możliwość otrzymania faktury indywidualnej po uprzednim zaznaczeniu takiej chęci podczas procesu zakupu;

5. Na wskazany adres e-mail przesyłamy w pierwszej kolejności potwierdzenie zakupu, a po zamknięciu sprzedaży dosyłamy elektroniczne kody zamówionych voucherów, które są ważne przez 4 lat i na podstawie których można dokonać rezerwacji pobytu.  Kod może zostać wygenerowany wcześniej, po uprzednim kontakcie telefonicznym z przedstawicielem.

 

OFERTA WAŻNA DO 29.08.2022 r. do godz. 24:00

W razie pytań zapraszam do kontaktu!

Julia Porysiak

tel.: +48 539 691 873

julia.porysiak@holidaypark.pl

HOLIDAY PARK & RESORT

ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem

NIP: 7851800879 | REGON: 363484979 

KRS: 0000596565

www.holidaypark.pl

Integracyjne spotkanie środowiska szkoleniowego z okazji Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy trzech organizacji PFSSK, PIGOSK i SOSK Warszawa.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.08.22

8 sierpnia 2022 w Śródborowie pod Otwockiem odbyło się integracyjne spotkanie związane z Dniem Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy współorganizowane przez trzy organizacje skupiające instruktorów nauki jazdy i kierowników OSK. Oprócz instruktorów świętujących swój Dzień, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy i instytucji współpracujących z naszym środowiskiem.

W części informacyjnej spotkania Jan Szumiał Prezes PFSSK i SOSK Warszawa podziękował przybyłym za obecność i odczytał list Pani Renaty Rychter Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z życzeniami dla środowiska szkoleniowego, przedstawił również podejmowane ostatnio przez PFSSK działania na rzecz środowiska, a wśród nich ponowne złożenie do Kancelarii Senatu petycji o ustanowienie branżowego Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy,

Po części informacyjnej spotkania przyszedł czas na zabawę i próby sprawnościowe, do których przystąpili uczestnicy spotkania. Część zebranych podzielona na dwie drużyny stoczyła walkę w paintballa, druga część wzięła udział w konkurencji łączącej próbę stewarda z trolejami, polegającą na przejechaniu slalomu samochodem wyposażonego w troleje z umieszczonym talerzem na masce pojazdu ze znajdującą w środku piłeczką. Obie formy rywalizacji stały się, dla uczestniczących w nich, udaną formą rozrywki.

Wszyscy otrzymali w prezencie apteczki samochodowe, mierniki prędkości i alkoholu ufundowane przez PIGOSK, a najlepsi w próbach sprawnościowych  nagrody.

Spotkanie zakończyło się przy wspólnym ognisku połączonym z pieczeniem kiełbasek.

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że spotkanie było dobrym sposobem na obchody Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy. Zachęcamy wszystkich, którzy w różnych formach świętowali ten dzień, do podzielnia się relacjami z tych obchodów na swoich stronach lub stronie PFSSK.

Zarządy:

PFSSK, PIGOSK i SOSK Warszawa

Życzenia od Pani Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.08.22

Doceniając wagę i istotny wpływ zawodu instruktora na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI, przesłała na ręce Pana Jana Szumiał Prezesa PFSSK i SOSK Warszawa  życzenia dla całej branży z okazji zbliżającego się Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy.