Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Slider

XXI Ogólnopolski Konkurs „Instruktor Roku 2023″

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

27.04.23

Przedstawiamy program na
XXI Ogólnopolski Konkurs „Instruktor Roku 2023”,
który odbędzie się 2 – 3 czerwca 2023 r. w Białymstoku
w Ośrodku WORD ul. Wiewiórcza 64.

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców w Warszawie

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK w Koszalinie

Polska Izba Gospodarcza OSK w Piastowie

PROGRAM

XXI Ogólnopolski Konkurs

„Instruktor Roku 2023”

1. Termin : 2 – 3 czerwca 2023r (piątek – sobota)

2. Miejsce zakwaterowania: Hotel Trio w Białymstoku ul Hurtowa 3

3. Miejsce rozgrywania konkurencji – WORD Białystok ul. Wiewiórcza 64

4. Sponsor strategiczny – Marszałek Województwa Podlaskiego,

5. Samochody do rozgrywania konkurencji TOYOTA Yaris

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy 2-06-2023r (piątek)

– godz.12.00 – 14.00 Zakwaterowanie zawodników i gości w hotelu

– godz. 15.00 – otwarcie Konkursu Instruktor Roku 2023 ( salon hotelowy)

– godz. 15.30 – wystąpienie przedstawicieli organizatorów Konkursu, sponsorzy

– godz. 17.30 – przerwa kawowa

– godz. 18.00 – odprawa zawodników na Konkurs – rozegranie K – 1 Test

– godz. 20.00 – obiadokolacja w hotelu

Dzień drugi 3-06-2023r (sobota)

– godz. 10.00 – Rozegranie konkurencji sprawnościowych samochodami TOYOTA (plac manewrowy WORD)

– godz. 13.00 – zakończenie konkurencji – ogłoszenie wyników.

ZAKWATEROWANIE

 2 – 3 czerwiec 2023 r. (piątek , sobota)

Hotel 3 TRIO

 Białystok 15-399 ul. Hurtowa 3


tel: recepcja: 85 745 40 50 – godz; 8 – 17 , sob (10-17) ;
e-mail; recepcja@hotel3trio.pl

tel: marketing: 539 327 215 ; e-mail: marketing@hotel3trio.pl

 

WYŻYWIENIE W HOTELU

2 czerwca 2023 r. (piątek) w hotelu

Godz: 15.00 – hol hotelowy serwis kawowy (powitanie)

Godz: 17.30 – przerwa kawowa po uroczystym otwarciu

Godz: 19odprawa zawodników na Konkurs

Godz: 20 – do ok. 2 (piątek) – obiadokolacja – przyjęcie z oprawą muzyczną przy grilu OSZK – AKCES Białystok ul. Lawendowa 62 (Andrzej Sural- transport autokarem)

3 czerwca 2023 r. (sobota) plac WORD w Białymstoku

Godz: 9 – 12 – kawa, herbata , ciastka (plac manewrowy WORD)

Godz: 15 – obiad pożegnalny – do uzgodnienia z hotelem (koszt PFSSK)

Ministerialny projekt zmian systemu szkolenia kandydatów na kierowców

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.04.23

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało katalog zmian systemu szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców.

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało katalog zmian systemu szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Pomysły dotyczą szkoleń, ale także instruktorów, osk, oraz nadzoru.
Czyli: rozszerzenia kursów o jazdy z osobą towarzyszącą; powierzenia osk szkoleń osób posiadających prawo jazdy; wprowadzenia jednego rodzaju podmiotów szkolących – likwidacji tzw. super osk; podniesienia wymagań dla instruktorów nauki jazdy; dla osób sprawujących nadzór; przeniesienia egzaminów na instruktorów i egzaminatorów do ITS; obowiązku warsztatów dla instruktorów techniki jazdy (w ODTJ); powierzenia word-om szkoleń kandydatów na instruktorów oraz organizacji warsztatów dla instruktorów.

Sejmowa Komisja Infrastruktury. Realizując swój półroczny plan pracy sejmowa Komisja Infrastruktury w dniu 28. kwietnia br. odbyła 93. posiedzenie. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad przedstawiona została Informacja Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu przygotowania tych osób do egzaminów na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym.
Przedstawiona została przez Rafała Webera, sekretarza stanu w resorcie. Po zaprezentowaniu założeń do przyszłej nowelizacji ustawy odbyła się dyskusja. Poseł Mirosław Suchoń przypomniał, iż projekt czekał na rzeczowe rozpatrzenie ponad dwa lata, podkreślił znaczenie procesu szkolenia kandydatów na kierowców. Propozycje uznał za rzeczone i interesujące. Sugerował rozpatrzenie kwestii oceny efektów szkolenia. Posłanka Hanna Gill-Piątek oceniła jako idące w dobrym kierunku, poparła intencję poprawy jakości szkolenia. Zgłoszono wątpliwości, zadano pytania. Odpowiadał przedstawiciel resortu.

Zamiary legislacyjne resortu infrastruktury. – Ministerstwo zdiagnozowało potrzebę wprowadzenia zmian w systemie szkolenia kierowców. Chcę wyraźnie podkreślić, że wyraźnym celem planowanych zmian będzie lepsze przygotowanie przyszłych kierowców (…), aby szkolenie było na jak najwyższym poziomie. Co w konsekwencji będzie miało wpływ na wyższą zdawalność. Oczywistym jest, że ktoś kto jest jako kierowca dobrze przygotowany do uczestnictwa w ruchu drogowym łatwiej poradzi sobie z samym egzaminem. Także podniesienie poziomu przygotowania do egzaminu też nastąpi, ale głównym celem działań Ministerstwa Infrastruktury będzie podniesienie poziomu umiejętności i codziennego korzystania z pojazdów. Ministerstwo Infrastruktury zamierza przygotować projekt zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców – informował Rafał Weber.

Członków komisji zapoznano z podstawowymi założeniami zmian – dostrzeganymi przez resort jako warte wprowadzenia:

1. Kurs rozszerzony o jazdy z osobą towarzyszącą. Czyli możliwość szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami dla kat. B w formie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą. Do takiego szkolenia będzie mogła przystąpić osoba, która ukończyła 17. lat. Szkolenie odbywałoby się przy użyciu wskazanego przez kandydata na kierowcę odpowiednio oznakowanego pojazdu. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia takich jazd byłoby ukończenie części teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy.

Uzasadnienie: – Jesteśmy zdania, że dodatkowe szkolenie praktyczne realizowane w faktycznych warunkach drogowych, z osobą towarzyszącą czyli opiekunem prawnym pozwoli na lepsze obycie się kandydata na kierowcę z ruchem drogowym, lepsze wypracowanie technicznych możliwości kierowania pojazdem, a więc lepsze przygotowanie do późniejszego pełnego uczestnictwa w ruchu drogowym. W naszej ocenie takie jazdy mogą być alternatywą dla dosyć kosztownych jazd dodatkowych, które są wykupywane w ośrodkach szkolenia kierowców – komentował wiceminister.

2. Doszkalanie osób posiadających prawo jazdy – w osk. Osoba posiadająca prawo jazdy oraz ubiegająca się o przywrócenie takiego uprawnienia będzie mogła odbyć szkolenie uzupełniające prowadzone przez ośrodek szkolenia kierowców.

Uzasadnienie: – Zmiana taka jest oczekiwana przez środowisko szkoleniowe ponieważ dzisiaj – zgodnie z przepisami – nie ma możliwości odbycia szkolenia uzupełniającego dla osoby, która posiada np. prawo jazdy, ale nie jeździła przez dłuższy okres czasu. I chce oswoić się z pojazdem pod okiem fachowca. Rozwiązanie to ograniczyłoby – w sposób istotny – tzw. szarą strefę przeprowadzania tego typu szkoleń – komentował wiceminister.

3. Zmiany wymagań dla osk. Jeden rodzaj podmiotów szkolących – likwidacja tzw. super osk. Rezygnacja z podziału ośrodków na zwykłe i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania tzw. super osk. Założeniem jest tu wprowadzenie jednolitych – wyższych wymagań dla wszystkich osk. Rozważane jest wprowadzenie wymogu, aby przedsiębiorca, który ubiega się o wpis do rejestru przedsiębiorców, posiadał następującą infrastrukturę odpowiednia do zakresu prowadzonego szkolenia i użytkowaną wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy: salę wykładową wyposażoną w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć; lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe; plac manewrowy – zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych, w szczególności wydzielony dla osób danego ośrodka, umożliwiający wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu) i co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy, który byłby wyłączną własnością tego przedsiębiorcy lub stanowiłby składnik jego wspólnego majątku małżeńskiego, albo byłby przedmiotem umowy leasingu, kredytu, albo spółki cywilnej.

Uzasadnienie: – Analiza obecnie funkcjonującego systemu szkolenia potwierdza, że ośrodki szkolenia wynajmują wspólnie tę samą infrastrukturę. Np. place albo sale wykładowe. Co prowadzi czasami do braku możliwości realizacji szkoleń w tym samym czasie przez różne ośrodki szkolenia kierowców. Jeśli np. ten sam plac manewrowy jest wynajmowany przez trzy różne podmioty – to jasne jest, że w tym samym czasie nie mogą być szkolone równocześnie wszystkie osoby z tych ośrodków szkolenia. Taka sytuacja powoduje dyskomfort osób szkolonych i ma znaczący wpływ na obniżenie jakości szkolenia kandydatów na kierowców – komentował wiceminister.

4. Wymagania dla instruktorów nauki jazdy. Przywrócenie wymogu posiadania przez instruktora wykształcenia średniego oraz wydłużenie okresu posiadania przez instruktora posiadania prawa jazdy w zakresie: kat. A – z dotychczasowych 2. na 3. lata; kat. B – z 2. na 5. lat (dotyczy również instruktorów ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem); kat. C, C1, D, D1 lub D+E – zmniejszenie wymogu posiadania doświadczenia z dotychczasowych 3. na 2. lata.

Uzasadnienie: – Takie rozwiązanie poprawi poziom wykształcenia i wyszkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy, co będzie mieć też wpływ na poprawę jakości samego szkolenia przyszłych kierowców – komentował wiceminister.

5. Wymagania dla osób sprawujących nadzór nad osk. Obecnie ośrodek wpisany do rejestru jest kontrolowany przez starostę, po zmianach te kontrole będzie przeprowadzała osoba upoważniona przez starostę, posiadająca uprawnienia instruktora lub egzaminatora oraz co najmniej 5. letnie doświadczenie w wykonywaniu pracy na wymienionym stanowisku.

Uzasadnienie: – Zaproponowane rozwiązanie zagwarantuje odpowiednie przygotowanie merytoryczne osób kontrolujących danego przedsiębiorcę oraz poprawi jakość takich kontroli. Będzie to również dodatkowa możliwość zatrudniania dla instruktorów i egzaminatorów, którzy nie są obecnie czynni zawodowo, a chcą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie – komentował wiceminister.

6. Egzaminy kandydatów na instruktorów i egzaminatorów w ITS. Przeniesienie wszystkich egzaminów na kandydatów na instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy oraz egzaminatorów do Instytutu Transportu Samochodowego. Aktualnie egzaminy te są realizowane przez komisje egzaminacyjne powołane przez ministra infrastruktury.

Uzasadnienie: – Warte rozważenia jest rozwiązanie, które polega na przeniesieniu tych egzaminów do Instytutu Transportu Samochodowego. Odciąży to oczywiście urzędników Ministerstwa Infrastruktury, ale – w naszej ocenie – usprawni organizację samych egzaminów – komentował wiceminister.

7. Obowiązkowe warsztaty dla instruktorów techniki jazdy w ODTJ. Obecnie warsztaty doskonalenia zawodowego nie są wymagane od instruktorów nauki jazdy. Propozycja resortu polega na doprecyzowaniu przepisów w tym zakresie, poprzez wprowadzenie analogicznych rozwiązań jak dla instruktorów nauki jazdy. Obowiązkowe byłoby uczestnictwo w warsztatach co 2. lata w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy wyższego stopnia.

Uzasadnienie: – Zaproponowane rozwiązanie pozwoli utrzymać wysoki poziom wiedzy i umiejętności przez instruktorów techniki jazdy – komentował wiceminister.

8. Szkolenia dla kandydatów na instruktorów oraz warsztaty dla instruktorów w word. Przeniesienie szkoleń dla kandydatów na instruktorów oraz warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów do wojewódzkich ośrodków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie taki rodzaj szkoleń jest przeprowadzany przez podmioty posiadające poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Uzasadnienie: – W związku z tym, że planujemy wprowadzić jeden rodzaj podmiotów szkolących, szkolenia takie muszą być przeniesione do innego podmiotu. Odpowiednimi do tego instytucjami będą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które ze względu na wyspecjalizowaną kadrę będą w stanie zapewnić odpowiednio wysoki poziom tych szkoleń i warsztatów.

Podsumowanie. Omówiona – szeroka paleta propozycji – w niedalekiej przyszłości ma znaleźć swoje miejsce w zmienionych konkretnych przepisach. Wówczas też – jak zadeklarował Rafał Weber: – Będzie czas i przestrzeń, aby spotykać się ze wszystkimi zainteresowanymi. (…) Czekamy na propozycje środowiska.

Projekt ustawy dla powyższych założeń miałby być ponownie analizowany, przygotowany i konsultowany po ustabilizowaniu sytuacji związanej z pandemią. R. Weber – w imieniu resortu infrastruktury – zapowiedział odpowiednie vacatio legis przyszłych uchwalonych przepisów. (jm)

Konsultacje społeczne

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

11.04.23

Pismo Pana Ministra Rafała Webera w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 oraz uchylającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 – COM(2023)127.

Moc życzeń

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

04.04.23

Wybrano nowe władze PFSSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

22.03.23

17 marca 2023 r. w Polichnie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Stowarzyszeń, w wyniku rezygnacji wielu członków dotychczasowego zarządu, dokonano wyboru nowych władz PFSSK.

Zgodnie z § 24 Statutu PFSSK oraz § 23 pkt. 4 i 5, do nowych władz PFSSK powołano następujące osoby:

Zarząd:

Prezes Zarządu PFSSK  Grzegorz Łapeta

Wiceprezes Zarządu 
Jan Szymczak

Wiceprezes Zarządu
Cezary Drozdowski

Skarbnik Zarządu
Zbigniew Hyży

  Sekretarz Zarządu  Franciszek Saługa

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
Grzegorz Etynkowski

Wiceprzewodniczący
Henryk Pantkowski

Sekretarz
Jarosław Kliś

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący
Janusz Ujma

Wiceprzewodniczący
Ryszard Gadziński

Sekretarz
Andrzej Siewier

Członek
Piotr Rucki

Członek
Jan Garlacz

Wprowadzenie sztandaru PFSSK

Uczestnicy WZSW

Nowy Zarząd PFSSK

Obrady nowego zarządu

Wyprowadzenie sztandaru

Działania w imieniu i na rzecz PFSSK w okresie od 19 marca 2022 do 16 marca 2023

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

22.03.23

Sprawozdanie Prezesa Jana Szumiał z działalności Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców za okres 19 marca 2022- 16 marca 2023

Szanowni Państwo

Okres w którym przyszło mi  przewodniczyć Federacji, ze względu na zachodzące zmiany  kierownicze i kadrowe w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, nie sprzyjał współpracy z MI .

Objęcie kierownictwa departamentu przez Panią Renatę Rychter, która przeszła z Inspekcji Transportu Drogowego , likwidacji dotychczasowego wydziału ds. szkolenia i egzaminowania w ramach restrukturyzacja departamentu,  utworzenie nowych wydziałów, powołania nowych naczelników , w większości młodych osób nie mających dotychczas styczności z zagadnieniami występującymi w tej branży i problematyką szkoleniową.

Współpraca PFSSK, PIGOSK i OIGOSK z Departamentem Transportu Drogowego właściwie jest nawiązywana od nowa.

A mimo to nowo powołany Zarząd PFSSK miał czym się zajmować.

Do najważniejszych i najpilniejszych należy zaliczyć:

1. Uaktualnienie wpisów reprezentacji PFSSK w Krajowym Rejestrze Sądowym, co było możliwe dopiero po całkowitym  zebraniu, podpisaniu i złożeniu w Sądzie odpowiedniego zgłoszenia zmian we władzach Federacji. Ostatni wpis miał miejsce w 2018 roku. W 2019 roku mimo zmian Zarządzie nie dokonano uaktualnienia w KRS

2. Uaktualnienie w rejestrze bankowym osób mających uprawnienia do podejmowania decyzji w operacjach finansowych. Ostatnia aktualizacja miała miejsce jeszcze podczas gdy Prezesem PFSSK był Pan Krzysztof Szymański

Zmieniłem konto bankowe na „SONATA 5000” w wyniku czego obsługa konta, karta płatnicza jest nieodpłatna. Warunek jest tylko jeden, nie możemy zejść z saldem poniżej 5000 zł.

3. Zrezygnowałem z obsługi księgowej dotychczasowego biura rachunkowego, za  którą płaciliśmy co miesiąc 300 zł, a podpisałem umowę o świadczeniu usług z innym biurem rachunkowym tj.: IMA TAX w Warszawie, które będzie sporządzać roczne sprawozdania finansowe  i zeznania CIT-8 za sumę 300 zł +VAT.

Czym jeszcze zajmowaliśmy się?

30 marca 2022r.  w ramach podpisanej przez wcześniejsze władze PFSSK  umowy o współpracy wystąpiliśmy wspólnie z PIGOSK i OIGOSK do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera o przesunięcie o trzy miesiące terminu wejścia w życie zmian w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

31 marca 2022r.  składając gratulacje Pani Renacie Rychter powołania jej na stanowisko Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego poprosiłem w imieniu Zarządu PFSSK  o spotkanie w celu przybliżenia problemów nurtujących środowisko szkoleniowe.

– 5 kwietnia 2022r.  uczestniczyłem w „Okrągłym stole”, w którym udział brało większość organizacji i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem na drodze

– 5 kwietnia 2022r.  poinformowałem Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka o zmianach we władzach PFSSK

– 21 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy długoletniego, aktywnego działacza PFSSK, w okresie  od 1994r. – 2016r. Prezesa Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim Władysława Drzazgę

-23 maja 2022r. zwróciliśmy się do Dyrektora Transportu Drogowego Pani Renaty Rychter z wnioskiem i propozycją pilnych, doraźnych działań Ministerstwa Infrastruktury dla poprawienia sytuacji w szkoleniu kierowców zawodowych

– 28 lipca 2022r.  wystąpiłem do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z wnioskiem o udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w pracach grupy doradczej rozpatrującej postulaty egzaminatorów ponieważ miały być także poruszane sprawy dotyczące przeprowadzania egzaminów.

– 7 sierpnia 2022r. wspólnie z SOSK Warszawa zorganizowałem obchody Dnia Instruktora Nauki Jazdy. Z przykrością muszę stwierdzić, że odzew na prośbę o informowanie o podjętych działaniach, wśród Stowarzyszeń będących członkami PFSSK, był znikomy.

– 9-11 września 2022r.  uczestniczyłem w zorganizowanym przez GSOS w Katowicach pod patronatem PFSSK VI Zlocie Motocyklowym Instruktorów i Egzaminatorów w Uniejowie

– 16-18 września 2022r. uczestniczyliśmy wraz z V-ce Prezesem Grzegorzem Łapetą w konferencji szkoleniowej PIGOSK w Lubniewicach.

– 22 października 2022r. uczestniczyłem w obchodach 20-lecia zawiązania się Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów  połączonych z pokazem manewrów oraz złączania  rozłączania zespołu pojazdów składających z ciągnika siodłowego i naczepy a także  pojazdów jednośladowych i osobowych z napędem elektrycznym.

– 26 października 2022r. złożyłem w imieniu Zarządu PFSSK  pozytywną opinię  dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Jednocześnie stwierdziliśmy z przykrością pominięcie naszej organizacji w rozdzielniku jednostek poproszonych o konsultacje społeczne.  W  rozdzielniku ( w załączniku) uwzględniono tylko 6 podmiotów.

-2 stycznia 2023r. wystąpiłem do Zarządu UNIQA TU S.A za pośrednictwem Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS Mediator Pana Tomasza Żmudy o wsparcie finansowe w organizacji Konkursu: „ Instruktor Roku 2023” który odbędzie się 2-3 czerwca 2023r. w Białymstoku a zorganizowany będzie wspólne z PIGOSK, OIGOSK i Społecznym Stowarzyszeniem Szkolenia Kierowców w Białymstoku.

– 26 lutego 2023r. w imieniu Zarządu PFSSK V-ce Prezes Grzegorz Łapeta uczestniczyła  w obchodach 30-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie podczas których Prezes Honorowy PFSSK Pan Janusz Ujma trzem najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia wręczył srebrne honorowe odznaki Federacji przyznane przez Zarząd PFSSK.

– 7 marca 2023r. odbyłem rozmowę z Dyrektorem ds. Sprzedaży Pojazdów Używanych Man Truck & Polska Panem Robertem Drozdą o podjęciu współpracy i przygotowaniu dla OSK oferty odsprzedaży samochodów używanych.  

– 14 marca 2023 przeprowadziłem z Dyrektorem Polskiego Związku Szkoleniowego rozmowę na temat zagadnień związanych z dostosowaniem polskich przepisów z zakresu prawa drogowego do unijnych.

– Przygotowałem petycję do Senatu RP o ustanowienie na terytorium Polski „Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na polskich Drogach” Rozesłałem do instytucji, podmiotów, uczelni, organizacji zajmujących się szkoleniem i bezpieczeństwem na drodze prośby o poparcie naszej inicjatywy, zbieramy podpisy pod petycją. Do tej pory otrzymaliśmy poparcie m.in. ITS, WAT, PZS, 4 WORD-ów, E-kierowca, czekamy na dalsze poparcia. Niestety WRD KG Policji nie jest przychylna tej inicjatywie.

– Po przekazaniu kompetencji do sejmików wojewódzkich dotyczących ustalania opłat za egzamin państwowy zwróciliśmy się dwutorowo tj. ja  jako PFSSK i wspólnie z PIGOSK oraz z OIGOSK z wnioskiem o zróżnicowanie opłat za praktyczny egzamin państwowy w zależności od tego czy egzamin przeprowadzany jest pojazdem będącym w dyspozycji WORD czy OSK. Dokładniejszą relację w tej kwestii przekaże Rzecznik Praw PPOSK Pan Roman Stencel.    

 Za Zarząd PFSSK Jan Szumiał -Prezes

VII Motocyklowy Zlot Instruktorów

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.03.23

Rozpoczynamy zapisy na kolejny VII Motocyklowy Zlot Instruktorów

organizowany przez
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia
i Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców,
 który odbędzie się
 na Ziemi Kłodzkiej, Stronie Śląskie – Hotel Szekla
 
w dniach 16  – 18 czerwiec 2023 r. 

Zapisy przyjmuje, informacji udziela:

Franciszek Saługa
tel. 509 569 965

 Piotr Makioła
tel. 501 736 509

 Serdecznie zapraszamy do udziału!

Koszt udziału 1 uczestnika – 400 zł

Zgłoszenie uczestnika na VII Zlot Motocyklowy Instruktorów 
w dniach 16-17-18 czerwiec 2023 r. w Hotelu Szekla w Stroniu Śląskim można dokonać poprzez pobranie druku zgłoszenia w pliku word docx (plik aktywny) lub pliku pdf (do pobrania i ręcznego wypełnienia), po wypełnieniu druku lub zrobieniu skanu należy przesłać go na e-mail: gsosk@wp.pl lub zrobić zdjęcie wypełnionego druku i przesłać SMSem na nr tel. 509 569 965. Umożliwiamy także zgłoszenie on-line przez formularz strony, które jest najszybszą formą dokonania zgłoszenia na zjazd.

Życzenia dla naszych Pań w Dniu Ich Święta

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

08.03.23

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom, tym dorosłym i tym jeszcze bardzo młodym, matkom, żonom partnerkom i singielkom, córkom, koleżankom i przyjaciółkom pogody ducha, spełnienia pragnień,
samych cudownych chwil, miłości, zrozumienia i grona przyjaciół.

W imieniu własnym i Zarządu PFSSK życzy Jan Szumiał prezes

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń – 17.03.2023

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.02.23

Zgodnie  z  uchwałą  Zarządu  PFSSK    nr.   110/2023  z dn. 15.02.2023 i  na podstawie § 24 Statutu PFSSK,  oraz § 23  pkt. 4 i 5  Zarząd  PFSSK zwołuje Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Delegatów Stowarzyszeń.

Obrady Zebrania  sprawozdawczo  –  wyborczego Delegatów Stowarzyszeń odbędą się w dn. 17.03.2023 w godz. 10.00 – 16.00 w Hotelu  Złoty Młyn Polichno.

Przypominam o wymogu Statutowym :

§ 25 – wnioski o włączenie do porządku obrad ZDS powinny być zgłaszane przez członków na piśmie nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zebrania.

§ 26 pkt. 1 i pkt. 2 – członkowie z wyprzedzeniem dwutygodniowym przesyłają też imienną listę aktualnych członków stowarzyszenia podpisaną przez osoby statutowo upoważnioną oraz imienną listę z adresami wybranych delegatów na zebranie ZDS też podpisaną przez osobę statutowo upoważnioną.

Wnioski, listę członków i imienną listę delegatów należy przesłać do dnia 5.03 2023r. do Prezesa Zarządu  PFSSK  kol.  Jan Szumiał   na  adres  e-mail: Jan Szumiał <prezes.j.sz.pfssk@gmail.com>Tel . +48 602 616 877

/proszę  dokonywać  rezerwacji  noclegów indywidualnie,  w załączniku  przesyłam  ceny  oraz  telefon  kontaktowy/

HOTEL ZŁOTY MŁYN POLICHNO, 97-320 Wolbórz, Polichno

Dane GPS: 51.459536,19.782225

Jadąc od strony Warszawy należy minąć nasz hotel i zawrócić w kierunku Warszawy na wiadukcie w Rakowie(niespełna 4 km od hotelu – pierwszy zjazd w kierunku Piotrkowa Tryb.)

Aby zarezerwować pokój lub uzyskać informacje na temat rezerwacji terminu na szkolenie, konferencje, etc należy wysłać e-mail pod adres:

polichno@zlotymlyn.pl lub skontaktować się telefoniczni 44 615-40-82 lub 667 451 006

Grzegorz Lapeta 

Vice prezes PFSSK 

„Edukacja i zwiększanie umiejętności drogą do poprawy świadomości i bezpieczeństwa młodego cyklisty!”

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.02.23

Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach to nie tylko okazja do doceniania codziennej pracy osób i instytucji zajmujących się edukacją w tym zakresie, ale również dzień podsumowania konkretnych programów skierowanych do uczestników ruchu drogowego.

Inicjując wystąpienie z petycją do Senatu RP w sprawie ustanowienia 25 maja Dniem Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach obchodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej myślimy o docenieniu wysiłków rzeszy osób i instytucji działających na rzecz edukacji służącej poprawie bezpieczeństwa. Są nimi: Ośrodki Szkolenia Kierowców, Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy, ale również Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zajmujące się zarówno egzaminowaniem kandydatów na kierowców jak i doszkalaniem kierowców, a także nauczyciele realizujący program wychowania komunikacyjnego, służby mundurowe tj. policja i straż miejska zajmujące się egzaminowaniem na kartę rowerową, psychologowie transportu, jak również publikatory propagujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze, po instytuty naukowe prowadzące badania nad stanem i sposobami poprawy bezpieczeństwa na drogach. Myślimy, że corocznie obchodzony Dzień mógłby być doskonałą okazją do podsumowania działań prowadzonych w oparciu o programy adresowane do konkretnej grupy uczestników ruchu drogowego, innej każdego roku. Rosnącą, z roku na rok, grupą  włączającą się do ruchu drogowego  są rowerzyści oraz użytkownicy urządzeń transportu osobistego(UTO), których obowiązują podobne zasady ruchu drogowego. UTO są szczególnie popularne wśród młodzieży.

Zgromadzenie Ogólne (ZO) Narodów Zjednoczonych przyjęło 14 marca 2022 rezolucję, inspirowaną przez byłego kolarza, prof. Leszka Sibilskiego, o włączeniu roweru do systemu transportu publicznego. Jest to już drugi dokument Narodów Zjednoczonych przyjęty z inicjatywy Polaka.  Rezolucja A/76/L.35 podkreśla m.in., że używany od dwóch stuleci rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym i przyjaznym dla środowiska, środkiem transportu. Ułatwia dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu. Pandemia Covid 19 zmieniła potrzeby i korzystanie z transportu. Skłoniła wiele miast do przemyślenia na nowo systemów transportowych, w których rowery odgrywają istotną rolę, oferując alternatywę ekonomiczną i nie zanieczyszczającą środowiska. Głosowały za jej przyjęciem  wszystkie państwa członkowskie ONZ.

Uwzględniając tendencje wzrastającego udziału w ruchu drogowym przedstawionych powyżej środków transportu, myślimy iż dobrą grupą wiekową rozpoczynającą działania wpisujące się w inicjowany przez nas Dzień, wydają się być dzieci i młodzież.

W tym miejscu warto przytoczyć słowa Teresy Turkowskiej Doradcy metodycznego m.st. Warszawy – „Współczesna edukacja komunikacyjna to nie tylko nauka przepisów ruchu drogowego, ale jej głównym celem jest nauczanie dzieci i młodzieży, jak nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym i jak ich unikać, jak funkcjonować bezpiecznie
w ruchu respektując potrzeby i prawa innych uczestników ruchu.”
Taką edukacją i metodyką przeprowadzanych dla dzieci i młodzieży zajęć zajmują się wszystkie wymienione powyżej podmioty zajmujące się tymi zagadnieniami zawodowo. Również stowarzyszenia działające społecznie i wypełniające w ten sposób swoje zadania statutowe. Dobrym rozwiązanie byłoby łączenie wysiłków przez różnego typu instytucje i wspólne działanie w oparciu o doświadczenie i posiadaną bazę oraz dostęp do adresatów konkretnego programu.

Kierując się koncepcją wspólnego działania, odbyłem jako Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, rozmowę z Dyrekcją Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie przy ul Bartniczej 2 dotyczącą  przeprowadzenia programu pod hasłem: „Edukacja i zwiększanie umiejętności  drogą do poprawy świadomości i bezpieczeństwa młodego cyklisty!”.  Zespół szkół obejmujących szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące wytyczy i wymaluje na parkingu zlokalizowanym na terenie szkoły przygotowaną przeze mnie trasę rowerową do doskonalenia umiejętności praktycznych z jazdy w ruchu drogowym. Będzie ona zawierać oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe: mobilne znaki drogowe mini na podstawach gumowych ustawiane w czasie zajęć na znakach namalowanych w formie piktogramów. Dzięki temu rozwiązaniu, bez konieczności przemieszczania się poza teren szkoły, możliwe będzie szkolenie, w dowolnej liczbie godzin,  również podczas lekcji wychowania komunikacyjnego, prowadzonych przez nauczyciela edukacji komunikacyjnej lub instruktorów z warszawskiego stowarzyszenia. Można będzie szkolić uczniów z wykorzystaniem nie tylko rowerów, ale również innych urządzeń transportu osobistego. Teren ten będzie ogólnodostępny dla dzieci także po zajęciach szkolnych.

 Mamy nadzieję, że liczne instytucje i organizacje zaproponują  w tym roku programy i działania adresowane do dzieci i młodzieży opierając się na rozeznaniu potrzeb konkretnego środowiska, własnych doświadczeniach i wypracowanych metodach, dzieląc się swoimi dokonaniami z opinią publiczną właśnie w tym Dniu.

Jan Szumiał Prezes PFSSK